Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Odsek za primenjene inženjerske nauke

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Mašinstvo, Inženjerstvo, Tehnologija, Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Požarevac

1. Elektrotehnika i računarstvo

Studijski program osnovnih strukovnih studija Elektrotehnika i računarstvo je zasnovan je na savremenom kurikulumu koji se permanentno usklađuju sa brzim razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunkacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.

Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna područja – modula:

 • Energetika,
 • Računarstvo i informatika.

U okviru oba modula student ima i po više izbornih predmeta. Izborom modula i predmeta, stručne prakse i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama. Na taj način studenti mogu da se pripreme da brzo odgovore zahtevima radnih mesta na kojima bi želeli da rade.

2. Mašinstvo

Na modulu Proizvodno mašinstvo studenti će biti osposoblјeni za propisivanje režime rada mašina u proizvodnim uslovima, da konstruišu i održavaju alate i pribore za rad, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces. Na modulu Projektovanje računarom studenti će biti osposoblјeni da mogu da korišćenjem računara i računarskih programa bez problema prilaze postupcima projektovanja, izrade i čuvanja tehničke dokumentacije, da upoznaju mašine i njihove konstruktivne karakteristike za primenu u proizvodnim uslovima, da propisuju tehnološke postupke, da vrše kontrolu rada i kvaliteta izrade, da organizuju rad pojedinih delova i da sve to implementiraju u proizvodni proces.

3. Prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Studijski program osnovnih strukovnih studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam omogućava studentima sticanje potrebnih znanja  iz stručnih oblasti proizvodnje hrane, upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane, planiranja i organizovanja ishrane svih kategorija stanovništva primenom savremenih, racionalnih metoda i modela, značaju nutritivnih standarda u cilju očuvanja zdravlja populacije, sticanje znanja i veština u primeni nutricinističkih principa pravilne ishrane, sagledavanje važnosti funkcionalne hrane kao i primene alternativnih načina ishrane.
Studijski program je usmeren na saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Studijski program Prehrambena tehnologija i nutricionizam nudi dva izborna područja – modula:

 • Prehrambena tehnologija,
 • Nutricionizam.

U okviru oba modula student ima mogućnost izbora predmeta u okviru nekoliko izbornih blokova. Izborom modula, predmeta i teme završnog rada studenti prilagođavaju stečena znanja svojim interesovanjima, zahtevima radnih mesta u kojima bi želeli da rade i shodno potrebama tržišta rada.

4. Zaštita bilja

Svrha osnovnih strukovnih studija Zaštite bilja je formiranje visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih  za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.

Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Pored obaveznih predmeta na studijskom programu, studenti imaju mogućnost biranja izbornih predmeta u okviru više izbornih blokova.  Izborom predmeta, teme završnog rada i realizacijom stručne prakse studenti stiču sveobuhvatna  znanja i veštine koje im omogućavaju da  adekvatno odgovore zahtevima tržišta rada.

5. Zaštita životne sredine

Studijski program Zaštita životne sredine izvodi se sa ciljem osposobljavanja studenata za primenu znanja i veština koje su potrebne za uključivanje u radni proces. Stručnjaci iz ove oblasti temeljno poznaju ekološku problematiku i sposobni su da na naučnoj i etičkoj osnovi, samostalno ili timski, sakupljaju, klasifikuju i na standardan način izlažu, predlažu i realizuju optimalne metode i postupke rešenja osnovnih problema u oblasti zagađenja zemljišta, vazduha i vode, čime doprinose zaštiti sveukupnog živog sveta, a posebno ljudi.

Kadrovi ovog profila će biti osposobljeni da rade sa uspehom kao inženjeri za zaštitu životne sredine u svim preduzećima koje imaju za delatnost rudarstvo, proizvodnju metala i nemetala, proizvodnju električne energije, proizvodnju papira, drvoprerađivačku industriju, hemijsku i petrohemijsku industriju, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, prehrambenu industriju. Osim toga mogu se zaposliti u agencijama za projektovanje i zaštitu životne sredine, u uredima za kontrolu kvaliteta životne sredine kao inspektori na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog