Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Akademija umetnosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

FOTOGRAFIJA I KAMERA

Prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sastoji se iz tri dela:

 1. U usmenom delu ispita komisija pregleda priloženi portfolio kandidata koji se sastoji od dvadeset fotografskih radova, razgovara sa kandidatima o njihovim afinitetima i o eventualnim prethodnim iskustvima iz fotografske ili snimateljske struke, i ako je potrebno pregleda filmske ili video radove koje su kandidati podneli kao prezentaciju svojih dosadašnjih interesovanja.
 2. U praktičnom delu ispita kandidati imaju zadatak da naprave kompoziciju, tako što ponuđene predmete izdvajaju i postavljaju u okvir kadra fiksirane kamere, a zatim jednim izvorom svetla osvetljavaju aranžman. Kontrola se obavlja preko video monitora, a maksimalno vreme je ograničeno na 1 sat.
 3. Kandidati rešavaju test koji se sastoji od 25 pitanja iz opšte kulture i 25 pitanja iz fotografske i snimateljske struke, tako što zaokružuju po jedan od tri ponuđena odgovora za svako pitanje. Vreme za rešavanje testa ograničeno je na 1 sat.

FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA I MONTAŽA

Provera sposobnosti i sklonosti raspoređena je u tri dana. Kandidat je dužan da na prijemni ispit donese na DVD-u kratki igrani film u trajanju do 5 minuta.

Prvi dan

 • Predaja radova.Prikazivanje jednog klasičnog igranog filma.Pismena analiza prikazanog filma.Test iz poznavanja filmske umetnosti

Drugi dan

 • Kandidati dobijaju zadatu temu za dokumentarni film u dužini do 5 min;Odlaze na teren i u toku dana snimaju film na video traci.Film se snima montažno (montira se u kameri).

Treći dan

 • Na osnovu pismene analize, odgovora na postavljena pitanja, samostalno snimljenog filma i vežbe urađene na samom prijemnom ispitu, ispitna komisija pravi izbor. Osnovni kriterijumi pri izboru kandidata su:
  • kvalitet priloženog samostalno ostvarenog filma irazlika u kvalitetu snimljenog filma i
  • oblikovanog školskog (ispitnog) zadatka

GLUMA

Provera sposobnosti i sklonosti obuhvata:

 • recitacija (po izboru kandidata);
 • monolog (po izboru kandidata):

a) drama
b) komedija

 • improvizacija na zadatu temu;
 • imitacija

MUZIČKA PRODUKCIJA I DIZAJN ZVUKA

Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dva dana, a kandidat je dužan da na prijemni ispit donese svoj autorski rad: snimak kraće zvučne forme do 3 minuta (radiofonsku minijaturu; kraću i žanrovski slobodnu muzičku formu; špicu; reklamu, džingl, primenjenu muziku).

Prvi dan

 • Kandidati pišu rad sa temom Želje i motivacije za bavljenje poslom snimanja i dizajna zvuka. Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.Kandidati analiziraju, obrazlažu i brane stavove i postupke primenjene u vlastitom autorskom zvučnom delu koje su prethodno podneli komisiji na uvid i slušanje. Zvučno delo kandidat komisiji predaje neposredno pred početak ispita i to isključivo na sledećim nosačima zvuka: CD ili DVD.Provera osnovnih znanja iz oblasti audio-tehnike i računarskog softvera vezanog za oblast snimanja i dizajna zvuka.Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira MPDZ.

Drugi dan

 • Vrši se provera muzičkih sposobnosti kandidata:
  • Osećaj za ritam, melodiju i memorisanje kraćih melodijsko-ritmičkih motiva.
  • Tečno sviranje jednog akustičnog instrumenta
  • Osnovna muzička pismenost

PRODUKCIJA U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dva dana.

Prvi dan

 • Kandidati pišu rad na jednu od četiri ponuđene teme iz oblasti kulture, umetnosti i medija. Komisija zadržava pravo da iz ovog rada izvede i zaključke o nivou opšte kulture kandidata.

Drugi dan

 • Kandidati pred tročlanom komisijom analiziraju, obrazlažu i brane stavove koje zastupaju u svom pismenom radu.
 • Razmatra se projekat po izboru sa stanovišta produkcije.Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

USLOVI ZA UPIS

Kandidat na konkurs podnosi:

 • Prijavu za polaganje ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta);
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom ispitu;
 • Izvod iz Matične knjige rođenih;
 • Biografiju;
 • Opšte lekarsko uverenje;
 • Fotografiju formata dopisne karte;

Napomena:

Kandidati koji se prijavljuju za polaganje prijemnog ispita na studijskom programu Dizajn zvuka i muzička produkcija obavezno treba da podnesu ilekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom.

U prvu godinu studija mogu se upisati lica koja imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Pravo upisa imaju i kandidati sa završena dva ili tri razreda srednje škole, ukoliko polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti i diferencijalni ispit za srednju školu: srpski jezik i književnost, istoriju i engleski jezik (po programu treće i četvrte godine gimnazije opšteg smera).

Strani državljani imaju pravo upisa u prvu godinu studija kao i građani Srbije, s tim da vladaju srpskim jezikom i da su socijalno osigurani. Lica koja su u inostranstvu stekla srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, moraju pre prijavljivanja na konkurs da nostrifikuju diplomu.

Upis primljenih kandidata vrši se na osnovu originalnih dokumenata, položenog prijemnog ispita, uplate školarine i potpisivanja ugovora sa Fakultetom.

Upis se vrši tri dana po objavljivanju Rang liste primljenih kandidata.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj Rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

Kotizacija za prijemni ispit plaća se prilikom podnošenja dokumenata.

Studenti upisuju svaku godinu studija.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: