Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Akademija za poslovnu ekonomiju

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pravo upisa Visoke škole ,,Akademija za poslovnu ekonomiju“ imaju sva lica, bez obzira na starosno doba, sa završenom srednjom školom.

Studenti koji su počeli da studiraju na bilo kom fakultetu, a nisu završili, mogu na našoj Akademiji da nastave studije. Položeni ispiti će biti priznati i to ukoliko su podudarni sa ispitima na našoj Akademiji, priznavanje ispita je besplatno!

Ako student želi da po završetku strukovnih studija (na nekom drugom fakultetu ili višoj školi) upiše akademske studije na našoj Akademiji, dužan je da dostavi službi Akademije uverenje o položenim ispitima. Broj i vrsta ispita, koje student polaže na ,,Akademija za poslovnu ekonomiju“, zavisi koliko su prethodno završene strukovne studije srodne sa smerom koji izabere na našoj Akademiji.

Na Visokoj školi ,,Akademija za poslovnu ekonomiju” organizuju se i master studije u jednogodišnjem trajanju koje nose 60 ESPB bodova. Ove studije su namenjene studentima koji su završili četvorogodišnje diplomske akademske studije, tj. koji su ostvarili 240 ESPB bodova. Po završetku master studija student ostvaruje ukupno 300 ESPB bodova.

Dokumenta koja su potrebna za upis na prvu godinu studija su:

  • svedočanstva svih završenih razreda srednje škole;
  • diploma o položenom maturskom ispitu;
  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci);
  • izvod iz matične knjige državljana;
  • 3 fotografije za indeks (fotografije veličine 3.5x4.5cm) i
  • dokaz o uplati.

Dokumentacija se može dostaviti u vidu originala ili overenih kopija.

Prijemni ispit je test opšte kulture i informisanosti, koji se polaže pismenim putem. Test sadrži 60 pitanja i traje 1h. Na našem sajtu imate 150 pitanja, na osnovu kojih možete da se pripremite za prijemni ispit.

Boduje se uspeh iz srednje škole i uspeh na prijemnom ispitu. Dovoljno je tačno odgovoriti na 20 od ukupno 60 pitanja na prijemnom ispitu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: