Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska bankarska akademija
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Finansije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Doktorske akademske studije

Finansije - 180 ESPB

Naučni naziv: Doktor ekonomskih nauka – oblast finansije

Studijski program Finansije omogućava studentima da tokom doktorskih studija usvoje relevantna znanja iz oblasti finansija, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije da:

 • Samostalno postavljaju i rešavaju teorijske i praktične probleme u užoj naučnoj ekonomskoj oblasti finansija i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja
 • Uključuju se, organizuju i realizuju međunarodne naučno istraživačke projekte
 • Naučno istraživačke rezultate prezentuju profesionalno i argumentovano zastupaju na naučnim skupovima i objavljuju u naučnim publikacijama
 • Realizuju razvoj novih procedura u okvirima ekonomske struke i razumeju, vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u odnosnoj naučnoj oblasti
 • Doprinose razvoju ekonomske nauke, nauke uopšte, prakse finansijskih i drugih privrednih subjekata, društvenom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice, kao i zemlje u celini
 • Kritički misle, deluju kreativno i autonomno
 • Uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice i dobre etičke prakse

Savladavanjem ovog studijskog programa, student stiče i odgovarajuće predmetno - specifične kompetencije:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje istraživanih ekonomskih i finansijskih naučno-nastavnih disciplina
 • Sposobnost formulisanja, strukturiranja i rešavanja ekonomskih i finansijskih problema korišćenjem adekvatnih naučnih metoda, modela i tehnika
 • Sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih znanja, koncepata i istraživačkih tehnika iz različitih oblasti i njihove primerene implementacije.

Obim studija iznosi 180 ESPB, a studijski program traje tri godine (šest semestara). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka doktorskih studija stiče zvanje doktor ekonomskih nauka – oblast finansije.

Na doktorske studije može da se upiše lice koje je:

 • Završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu veću od 8 (osam) na master akademskim studijama i poznaje najmanje jedan strani jezik
 • Završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ukoliko ima najmanje dva objavljena naučna rada
 • Steklo akademski naziv magistra ekonomskih i drugih srodnih društveno - humanističkih nauka, u kom slučaju mu se mogu priznati ostvareni ESPB, o čemu odluku donosi Veće doktorskih studija na predlog mentorske komisije, a u zavisnosti od programa magistarskog kursa koji je kandidat završio
 • Steklo stručni naziv mastera, odnosno akademski naziv magistra nesrodnih nauka, u kom slučaju se kao preduslov od kandidata može zahtevati da tokom prvog semestra studija položi određene ispite iz programa osnovnih ili master akademskih studija Fakulteta, a koje odredi Nastavno-naučno veće.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog