Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Beogradska bankarska akademija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Univerzitet Union u Beogradu
Beogradska bankarska akademija
Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Beograd, Zmaj Jovina 12

Raspisuje konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija

na studijski program osnovnih akademskih studija „Ekonomija i finansije” sa modulima:

 • Bankarstvo, osiguranje i finansije
 • Finansije i računovodstvo

Uslovi za upis:

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test - maksimum 30 bodova);
 • intervju sa dekanom (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

 

Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

 • Lice koje konkuriše za upis ima pravo na žalbu na utvrđeni redosled kandidata.
 • Žalba se u pisanom obliku podnosi dekanu, preko sekretarijata Fakulteta, u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste kandidata.
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Nakon odlučivanja dekana po žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu.

 

Pravo na upis

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. Pravo na upis stiče kandidat koji se na osnovu ostvarenih bodova rangirao u prvih 99 kandidata na konačnoj rang listi.

 

Pоtrеbnа dоkumеntа zа priјаvu/upis:

 • priјаvа nа kоnkurs (fоrmulаr nа sајtu Fаkultеtа),

 • diplоmа srеdnjе škоlе i svеdоčаnstvа svа čеtiri rаzrеdа (оriginаli ili оvеrеnе kоpiје),

 • izvоd iz mаtičnе knjigе rоđеnih (оriginаl ili оvеrеnа kоpiја).

 

Školarina

Gоdišnjа škоlаrinа (kоја ukljućuје kоmplеtnu udžbеničku litеrаturu, priјаvu ispitа, оbuku zа kоrišćеnjе bаnkаrskоg sоftvеrа, оbuku zа sticаnjе ECDL sеrtifikаtа, оdbrаnu diplоmskоg rаdа, izdаvаnjе diplоmе i pоtrеbnih uvеrеnjа) iznоsi 2.700 еvrа, аkо sе plаćаnjе vrši оdјеdnоm, оdnоsnо 3.000 еvrа аkо sе plаćаnjе vrši u 6 ili 12 rаtа. Plаćаnjе sе vrši u dinаrskој prоtivvrеdnоsti pо srеdnjеm kursu Nаrоdnе bаnkе Srbiје nа dаn uplаtе.

 

Dodatne informacije:

Adresa: Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Kabinet 209, II sprat

Telefoni: 011/26-21-730; 065/26-21-730; 011/26-23-043

Web site: www.bba.edu.rs

E-mail: office@bba.edu.rs.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: