Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Menadžment kvalitetom

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Test opšte informisanosti (60 bodova)

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Prvi smo počeli da školujemo kadrove iz oblasti menadžmenta kvalitetom koji su neophodni za efikasno funkcionisanje organizacije bilo koje veličine i namene. Mi znamo šta je menadžment kvalitetom i kako ga primeniti u praksi! 

Strukovni inženjer menadžmenta - za menadžment kvalitetom:

 • Rukovodi funkcijom kvaliteta u organizaciji;
 • Upravlja aktivnostima obezbeđenja kvaliteta poslovanja i proizvoda sa ciljem poboljšanja kvaliteta života;
 • Projektuje, uspostavlja i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Doprinosi ukupnoj efikasnosti funkcionisanja organizacije, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ISO 9000...

 

Studijski program pružanjem savremenih znanja i potrebnih veština, obezbeđuje svršenim studentima – strukovnim inženjerima menadžmenta kvalitetom sticanje društveno opravdanih i korisnih kompetencija primenljivih u poslovanju savremene organizacije. Oni će biti osposobljeni za stručno obavljanje poslova upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga, što obuhvata projektovanje, uspostavljanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa savremenim trendovima i međunarodnim standardima za menadžment kvalitetom.

Ciljevi studijskog programa su:

 • Pružanje znanja iz oblasti menadžmenta kvalitetom primenljivih u svim oblastima proizvodnje i pružanja usluga. 
 • Pružanje znanja iz oblasti inženjerskog menadžmenta neophodnih za uspešnu komunikaciju u okviru poslovnog sistema i realizaciju programa poboljšanja funkcionisanja organizacije bilo koje delatnosti, strukture i oblika organizovanja. 
 • Osposobljavanje studenata da u ulozi inženjera menadžmenta kvalitetom uspešno realizuju programe projektovanja, uspostavljanja, održavanja i stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji. 
 • Razvoj sposobnosti i sticanje veština za uspešno uključivanje u rešavanje profesionalnih zadataka u oblasti menadžmenta kvalitetom. 
 • Osposobljavanje za dalje stručno usavršavanje. 

Studijski program Menadžment kvalitetom je uasglašen sa Misijom škole, akreditovan u skladu sa standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji i usaglašen sa evropskim standardima visokog obrazovanja. Struktura i sadržaj studijskog programa Menadžment kvalitetom usaglašeni su sa savremenim i aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima oblasti obezbeđenja kvaliteta i upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga. Osnovne studije traju tri godine (šest semestara). Predmeti su jednosemestralni, a student, pored obaveznih predmeta, može da izabere određen broj izbornih predmeta u skladu sa svojim interesovanjem i sklonostima. Stečena teorijska znanja student usavršava kroz različite oblike praktičnog rada. Studijski program je usaglašen i kompatibilan sa studijskim programima drugih visokih škola i fakulteta u međunarodnom okruženju na kojima se izučava menadžment kvalitetom, a stečena znanja i veštine primenljiva su i izvan granica naše zemlje.

Realizacija studijskog programa odvija se primenom raznovrsnih oblika nastavnog rada: teorijska izlaganja, praktične vežbe, samostani i timski rad studenata, stručna praksa. Teorijsku nastavu izvodi kompetentno nastavno osoblje – profesori strukovnih studija i saradnici u nastavi, sa potrebnim naučnim zvanjima i velikim iskustvom u praksi. Praktičnim vežbama obebeđuje se potpuno razumevanje i sposobnost primene teorijskih znanja. U okviru praktičnih vežbi studenti se, kroz izradu samostalnih i timskih radova (seminarski rad, stručni rad, …) podstiču na kritičko promišljanje teorijskih i praktičnih problema u oblasti menadžmenta kvalitetom proizvoda i usluga, praćenje novina u struci pri rešavanju problema, primenu odgovarajućih metoda i tehnika i povezivanje znanja iz različitih oblasti. Posebna pažnja posvećena je osmišljavanju i realizaciji praktične nastave i stručne prakse u proizvodnim, uslužnim i drugim organizacijama, čime se studentima omogućava da se, u realnim uslovima, upoznaju sa strukturom, sadržajem i funkcionisanjem sistema menadžmenta kvalitetom, primene stečena teorijska znanja i veštine i osposobe se za samostalan rad.

Posebno treba istaći osposobljavanje studenata za timski rad, kao najefektivniji i najefikasniji oblik rada u obavljanju poslova u oblasti menadžmneta kvalitetom. Timskom realizacijom zadataka koji se odnose na rešavanje određenih problema iz oblasti menadžmenta kvalitetom, što obuhvata sagledavanje problema, definisanje i diskusiju mogućih rešenja, komuniciranje u okviru tima, definisanje rešenja, izradu dokumenata i dr. studenti se osposobljavaju za rad u multidisciplinarnim stručnim timovima, sveobuhvatno sistematsko sagledavanje problema i definisanje rešenja.

Izrada završnog rada je završna i najznačajnija faza školovanja. Završnim radom student pokazuje svoju spremnost i sposobnost da znanja i veštine stečena u toku školovanja primenjuje u praktičnom radu i time doprinosi ostvarivanju uspeha organizacije u kojoj će izvršavati poslove u oblasti menadžmenta kvalitetom. Zbog toga se pri izboru teme za završni rad teži da ona obuhvati rešavanje realnih, praktičnih problema uz maksimalno uvažavanje sklonosti studenata. Završni rad je samostalni rad studenta, pri čemu mu je na raspolaganju potrebna pomoć mentora i svih drugih nastavnika i saradnika Škole.

 

Informator studijskog programa možete pogledati ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog