Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet bezbednosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

KONKURS za upis na master studije.

KONKURS za upis na doktorske studije.

Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini.

Pripremna nastava se održava u sledećim terminima po rasporedu koji je na našem sajtu:

 • vikendima u aprilu
 • vikendima u maju
 • svakodnevno u junu mesecu.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti samo za jedan termin koji obuhvata fond od 50 časova, kao i proveru znanja u vidu testa na kraju pripremne nastave.

Broj mesta je neograničen za sve zainteresovane kandidate a prijave traju od marta do juna meseca u zavisnosti od termina koji kandidat izabere :

 • za prvi termin u aprilu prijave i uplate traju do 29. marta,
 • za drugi termin u maju prijave i uplate traju do 03.maja,
 • za treći termin u junu prijave i uplate traju do 03. juna.

Prijemni ispit na Fakultetu bezbednosti sastoji se od polaganja testa iz dva od tri ponuđena predmeta:

 • sociologija,
 • ekologije,
 • psihologija.

Potrebna literatura za pripremu za polaganje prijemnog ispita:

 • Sociologija, Vladimir Vuletić (za treći raz. sr. stručnih škola i četvrti raz. gimnazije), izdavač: Klett, Beograd, 2015. ili novije
 • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija (za prvi razred srednjih stručnih škola), izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd, izdanje 2005. ili novije.
 • Psihologija, Biljana Milojević Apostolović (udžbenik psihologije za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija), izdavač: Novi Logos, Beograd, 2013.

Prijava za pohađanje pripremne nastave počinje u martu mesecu.

Cena pripremne nastave je 9.900,00 dinara za jedan a 19.800,00 dinara za dva predmeta.

Prijave za pripremnu nastavu se dostavljaju Fakultetu:

 • Elektronskim putem - slanjem e-pošte na adresu aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs (subject: pripremna nastava).
  • Formular za prijavljivanje – preuzima se OVDE
  • Model popunjenog naloga za uplatu – ispravno popunjena uplatnica-preuzima se OVDE.
  • Raspored – preuzima se OVDE
  • Nakon izvršene uplate potrebno je skenirati/fotografisati uplatnicu i zajedno sa elektronski popunjenim formularom poslati mejlom na naznačenu adresu.
 • Poštom

Fakultet bezbednosti

(pripremna nastava)

Gospodara Vučića 50

11118 Beograd

PAK 164905

 • Lično
  • U prizemlju Fakulteta, kancelarija br 8, od  10 do 15 časova.
  • Za prijavljivanje je potrebno: popunjen formular i dokaz o uplati 
  • (nepopunjen formular i model popunjenog naloga za uplatu mogu se preuzeti sa gornjeg linka ili dobiti slanjem zahteva za prijavnu dokumentaciju na e-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs ili lično na Fakultetu).

Kontakt osoba za detaljnije informacije:

Aleksandra Andrejić
e-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs

Zvati radnim danima u periodu od 10 do 17 časova.
Tel:  0631025847 
011/6451 843 lokal 107

 

Upis na Fakultet

Status studenta stiče se upisom na Fakultet. Student može imati status:

 • studenta koji se finansira iz budžeta i
 • samofinansirajući student

Fakultet bezbednosti upisuje u prvu godinu osnovnih studija 150 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 240 studenata koji se sami finansiraju prema kvoti koju odobrava Vlada Republike Srbije. Pravo upisa na prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu imaju kandidati oba pola koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – svih struka. Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit.

Prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih studija sastoji se iz predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa i to:

 • Sociologija,
 • Psihologija i 
 • Ekologija.

Od tri ponuđena predmeta, kandidat bira dva iz kojih će polagati prijemni ispit. Iz izabranih predmeta polažu se testovi znanja sa po trideset pitanja (svako pitanje nosi vrednost 1 bod). Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Test znanja je urađen na osnovu srednjoškolske literature:

 • Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, za I razred srednjih stručnih škola, izdanje 2005. ili novije;
 • Psihologija, Biljana Milojević Apostolović, Užbdenik psihologije za II razred gimnazije i II i III razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, 2013, Beograd, Novi Logos;
 • Sociologija, Vladimir Vuletić, za IV razred gimnazije i III razred srednjih stručnih škola, Izdavač: Klett, Beograd, 2015.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Rezultati koje kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu. Rang-lista se obrazuje prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Mesto na jedinstvenoj rang-listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta, ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student. Za upis na Fakultet polaže se jedinstveni prijemni ispit, a kandidatima se pruža mogućnost upisa na akademske odnosno strukovne studije prema njihovom mestu na konačnoj rang-listi.

Svi rokovi koji se odnose na prijavu, polaganje prijemnih ispita i upis na Fakultet biće blagovremeno objavljeni u konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Kandidati su dužni da prilikom polaganja prijemnog ispita imaju ličnu kartu ili pasoš. U prvu godinu osnovnih studija bez polaganja prijemnog ispita, može se upisati lice pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

 

Prijavljivanje na konkurs

Prijem dokumenata objavićemo naknadno, u skladu sa konkursom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, na adresi Gospodara Vučića 50.  Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose fotokopije dokumenata, a originalna dokumenta na uvid. Fotokopije dokumenata se ne vraćaju kandidatima. Kandidat je obavezan da priloži:

 • prijavu na konkurs - formular Fakulteta bezbednosti,
 • svedočanstvo I, II, III i IV razreda, sa unetom prosečnom ocenom uspeha sa dve decimale,
 • diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o visini uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (iznos visine uplate biće naknadno istaknut na Internet strani ili na oglasnoj tabli Fakulteta).

 

Upis primljenih kandidata 

Na dan podnošenja dokumenta za upis, kandidati će dobiti detaljan raspored svih upisnih aktivnosti.

 

Dokumenta potrebna za upis:

 • dva prijavna lista ŠV-20 i jedan semestralni list (dobijaju se na Fakultetu);
 • originalna svedočanstva I, II, III i IV razreda sa unetom prosečnom ocenom uspeha sa dve decimale;
 • originalna diploma o završenoj srednjoj školi;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • dve fotografije 3,5x4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa (iznos visine uplate biće naknadno istaknut na Internet strani ili na oglasnoj tabli Fakulteta).
 • dokaz o uplati naknade školarine za samofinansirajuće studente.
 • dokaz o uplati troškova zdravstveno potpornog osiguranja (plaćaju studenti na budžetu).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo upisa po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na rang-listi.

Svi rokovi koji se odnose na prijavu, polaganje prijemnih ispita i  upis na Fakultet biće blagovremeno objavljeni u konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: