Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fakultet dramskih umetnosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, c) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i d) umetnost (likovna i muzička).
Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis:

 1. Gluma

  Prvi deo:
  • recitacija (po izboru kandidata);
  • odlomak (po izboru kandidata)
  • odlomak iz uloge neke od komedija Jovana Sterije Popovića, Branislava Nušića ili našeg savremenog komediografa.

  Drugi deo:
  • komisija pregleda: provere glasa i govora kandidata; provere pokreta i izgleda kandidata; provere sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački izraz.
 2. Pozorišna i radio režija

  a)   Pisani rad (predaje se uz prijavu)
  b) Pismeni ispit iz oblasti opšte kulture i obavezne literature (traje 45 minuta).
  c) Usmeni ispit pred komisijom Katedre za pozorišnu i radio režiju
   
 3. Dramaturgija

  Prvi deo:
  a) Projekcija filma (Radopolje, 1963) režija: Stole Janković, ili filma Westward the Women (Žene dolaze, 1952) režija: William A. Wellman;
  b) Analiza filma u pismenoj formi;
  c) Pisanje jedne dramske scene na zadatu temu u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija).
  Drugi deo:

  Usmeni ispit pred Komisijom obuhvata: razgovor o radovima kandidata; proveru opštih znanja iz oblasti teorije i istorije pozorišta i filma; proveru poznavanja svetske i domaće drame, kao i filma; proveru poznavanja literature o pozorištu i filmu i proveru opšteg poznavanja književnosti i umetnosti.
   
 4. Menadžment i produkcija u pozorištu radiju i kulturi

  Prvi deo:
  • Pismeni test iz opšte culture(15 minuta)

  Drugi deo:
  • a) Projektni zadatak na zadatu temu (pozorište, radio ili kultura),
  • b) Pismeni rad na zadatu temu (pozorište, radio ili kultura).

  Treći deo:
  • Usmeni deo ispita koji će se obaviti u formi razgovora o obaveznoj literaturi, pitanjima koja inicira pismeni rad i stavovima kandidata o produkcionim aspektima u kulturi, umetnosti i medijima.
 5. Filmska i televizijska režija

  Svaki kandidat je dužan da prilikom predaje dokumenata priloži Film u trajanju do deset minuta (na VHS- Pal, kaseti)

  Prvi deo:
  • a) Pismeni test iz oblasti filmske i opšte kulture,
  • b) Sažeta analiza igranog filma – pismeno,
  • v) Izrada rediteljskih zadataka – pismeno.

  Drugi deo:
  • Usmeni ispit (razgovor s kandidatom, prezentacija filma ili foto vežbe, odbrana rediteljskih zadataka, analiza filma, proveravanje opštih znanja iz oblasti filma i televizije na osnovu obavezne literature).

  Treći deo:
  1. Praktični deo:
  • a) Snimanje kratke vežbe video tehnikom na terenu,
  • b) Montaža kratke vežbe uz učešće demonstratora,
  • c) Snimanje kratke igrane scene u TV studiju sa više kamera.

  2. Teoretski deo:
  • a) Usmena odbrana praktičnih radova,
  • b) Pitanja iz oblasti koje obuhvata obavezna literatura.
 6. Filmska i televizijska produkcija

  Prvi deo:
  • Pismeni test, kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti kinematografije, televizije i opšte culture.
  Drugi deo:
  • Pismeni rad, na zadatu temu iz oblasti kinematografije i televizije, polaže se i ocenjuje pod šifrom.. Kandidati koji na pismenom radu dobiju ocenu nižu od 7, ne mogu da nastave polaganje ispita.
  Treći deo:
  Praktična provera kreativnosti – sastoji se iz dva dela:
  • a) Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije
  • usmena odbrana,
  • b) Kolektivno rešavanje produkcionog zadatka sa usmenom odbranom.
  Četvrti deo:
  • Razgovor (intervju) sa kandidatima-, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
 7. Kamera

  Kandidati su dužni da pripreme:
  • Kolekciju fotografija koja predstavlja izbor iz njihovog dotadašnjeg rada. Kolekcija treba da sadrži 9 - 15 fotografija, formata 20x30 cm (A4). Fotografije treba da budu nekaširane i bez paspartua. Svaka fotografija i koverat u kome se predaju treba da budu potpisane imenom i prezimenom kandidata.
  • VHS kasetu ili DVD disk sa jednim ili izborom iz više samostalno realizovanih video radova u trajanju do 5 minuta. Kaseta ili DVD disk koji se predaju, treba da budu potpisani imenom i prezimenom kandidata.Ovi radovi se predaju zajedno sa snimcima snimljenim tokom prvog dela ispita.

  Prvi deo:
  • a) Ispit iz oblasti vizuelne, filmske i opšte kulture. Kandidati rešavaju pismeni test.
  • b) Snimanje digitalnim fotoaparatom na zadatu temu. Digitalni fotoaparat obezbeđuje kandidat.

  Drugi deo:
  • Intervju – provera vizuelne i opšte kulture, sklonosti za vizuelnu komunikaciju, filmsku i televizijsku delatnost, poznavanje jednog svetskog jezika i osnova rada na računaru.

  Treći deo:
  • Snimanje video kamerom. Kandidati snimaju sopstvenom video tehnikom. Zadatak za sve kandidate je isti.
 8. Filmska i televizijska montaža

  Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu video-autobiografiju na VHS-u, do tri minuta, kojom treba jasno i razumljivo da istaknu važne biografske elemente u artikulisanom montažnom obliku. Kandidat treba da pokaže sposobnosti audio-vizuelnog izražavanja „autoportreta”, a ne tehnički kvalitet izrade prezentiranog sadržaja.Ispit se sastoji iz tri eliminatorna dela:
  Prvi deo:
  • Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti filma, televizje i opšte kulture.
  Drugi deo:
  • Usmenim ispitom se proveravaju sklonosti kandidata za bavljenje filmskom i televizijskom montažom. Tkođe se obavlja analiza filmskih inserata i usmena analiza podnetih radova.
  Treći deo:
  • a) Montaža odlomka,
  • b) Odbrana rada pred komisijom,
  • v) Usmena analiza zvučne slike.
 9. Snimanje i dizajn zvuka

  Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži audio CD-R sa samostalno napravljenim snimkom kratkog zvučnog dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada mogu se koristiti zvučni efekti, muzika i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a ne kvalitet snimka.

  Uz CD-R, kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje, koji su audio uređaji korišćeni za realizaciju audio dela i postupak rada. Na CD-u koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, naziv rada i podatak mono/stereo.

  Od kandidata se traži i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom.

  Prvi deo:
  • Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike.

  Drugi deo:
  • a) Provera muzikalnosti i memorije muzičkog materijala,
  • b) Pisana analiza zvučne slike jednog filmskog inserta, na samom ispitu.

  Treći deo:
  • a) Rešavanje testa inteligencije,
  • b) Provera sklonosti i sposobnosti raspoznavanja zvuka,
  • c) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti rada audio sistema i računara.
  Četvrti deo:
  • a) Intervju – tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i njegova opšta interesovanja za studij;.
  • b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na CD-u;
  • c) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata u procesu miksovanja govora i muzike, i višekanalnog miksovanja muzike.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog