Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u školskoj 2017/18. godini

U prvom konkursnom roku školske 2017/2018. godine, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje sledeći broj studenata:

Studijski program Budžet Samofinansiranje
Mašinsko inženjerstvo (180 ESPB) 200 40
Vojnoindustrijsko inženjerstvo (240 ESPB) 38 2
Automobilsko inženjerstvo (180 ESPB) 10 30
Urbano inženjerstvo (240 ESPB) 33 7
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo (240 ESPB) 57 3

 

Kompletan tekst konkursa za upis možete videti ovde.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija ima pravo da se upiše lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit iz matematike i zauzme mesto na rang listi u okviru broja studenata koji Fakultetu odobri Univerzitet u Kragujevcu i Vlada Republike Srbije za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

 

Rangiranje

Rangiranje se vrši na osnovu:

 • ostvarenog uspeha tokom srednjoškolskog obrazovanja (zbir prosečnih ocena za sve četiri godine, pomnožen sa dva; maksimalan brod bodova na osnovu uspeha je 40),
 • bodova ostvarenih na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

Minimalan ukupan broj bodova za budžetsko finansiranje je 51, dok je minimalan broj bodova za status samofinansirajućeg studenta 37. 

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

 

Potrebna dokumenta

Kandidati prilikom prijave za polaganje prijemnog ispita treba da predaju:

 • diplomu (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) o stečenom srednjem obrazovanju,
 • svedočanstva (original, overenu fotokopiju ili neoverenu fotokopiju sa originalom na uvid) za sve četiri godine stečenog srednjeg obrazovanja,
 • fotokopiju lične karte ili odštampane očitane podatke iz lične karte,
 • popunjen prijavni list koji se dobija na fakultetu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita 3000,00 dinara.

Žiro račun: 840-510666-51

Primalac: Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita

Poziv na broj za prijavu na konkurs (polaganje prijemnog ispita): 113

 

Kandidati koji polože prijemni ispit i steknu uslov za upis podnose:

 • originalna dokumenta,
 • fotokopiju lične karte ili odštampane očitane podatke iz lične karte,
 • tri fotografije 4,5x3,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 3000,00 dinara, koja pokriva troškove indeksa, potrebnih obrazaca i procedure upisa,
 • poziv na broj za naknadu za upis je 114.

 

Školarina

Visina školarine koju plaćaju samofinansirajući studenti

 • Visina školarine za državljane Republike Srbije: 40 000,00 RSD
 • Visina školarine za strane državljane: 1 500,00 €

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: