Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Metodika nastave

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Jagodina

Metodika nastave

Studijski program doktorskih akademskih studija Metodika nastave za sticanje akademskog naziva Doktor nauka-metodika nastave traje 6 semestara, odnosno tri školske godine ukupnog obima 180 ESPB.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa III nivoa studija. Vrsta studija i ishodi procesa učenja u skladu su sa zakonom koji utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija.

Osnovna svrha programa jeste da doprinese daljem razvoju naučnih saznanja u oblasti metodike nastave. Osnovni ciljevi studijskog programa jesu osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad, inoviranje nastavnog procesa i primenu savremenih pristupa modela nastavnog rada u obrazovnoj praksi.

Upis se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi ga Fakultet pedagoških nauka, Jagodina. Na studije trećeg stepena može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće akademske studije prvog stepena u obimu od najmanje 300 ESPB bodova. Izbor kandidata za upis na studijski program obavlja se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine trajanja prethodnih studija.

Kurikulum programa sadrži:

  • 3 obavezna predmeta ukupne vrednosti 35 ESPB: Kvantitativna istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu, Savremeni koncepti učenja i poučavanja i Kvalitativna istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu;
  • 35 izbornih predmeta od kojih student bira pet, a od kojih je jedan (sa Izborne pozicije 3) u direktnoj vezi sa izradom doktorske disertacije i uključuje obaveu objavljivanja naučnog rada u vezi sa temom doktorske disertacije;
  • doktorsku disertaciju vrednosti 60 ESPB koja se realizuje u trećoj godini studija.

Tako se ukupno 95 ESPB ili 53% ukupnog broja ESPB odnosi na doktorsku disertaciju, u skladu sa standardom 5.10.

Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete iznosi 63,89 % što je u skladu sa definisanim akreditacionim standardima.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži ishode procesa učenja svakog predmeta.

Nastava se izvodi putem predavanja, studijsko-istraživačkog rada, konsultacija i mentorskog rada. Posebna pažnja poklanja se individualnom radu sa studentima tokom naučno-istraživačkog rada, konsultacija i mentorskog rada pri izradi predispitnih obaveza, istraživačkih radova i istraživačkih projekata.

Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse koje Fakultet periodično organizuje u okviru radionica, stručnih skupova i konferencija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog