Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet umetnosti - Niš

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Na Odseku za likovne umetnosti i Odseku za primenjene umetnosti mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ako polože dopunski ispit i ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Dopunski ispit kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja, a sastoji se iz:

 • pismenog ispita iz srpskog jezika (tema iz oblasti likovnih umetnosti) i
 • usmenog ispita iz teorije srpske književnosti, opšte istorije i istorije srpske umetnosti.

Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije na ova dva odseka.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti na Odseku za likovne umetnosti i Odseku za primenjene umetnosti traje šest dana.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs, osim dokumenata predviđenih opštim odredbama Zajedničkog konkursa podnose još:

a) Na Odseku za likovne umetnosti podnose mapu radova:

 • najmanje pet crteža rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure) i
 • najmanje pet radova po ličnom izboru kandidata (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i slično)

b) Na Odseku za primenjene umetnosti podnose mapu radova:

 • najmanje pet crteža rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure) i
 • najmanje pet radova po ličnom izboru kandidata iz oblasti grafičkog dizajna

Na Odseku za muzičku umetnost mogu se upisati kandidati koji imaju odgovarajuće srednje obrazovanje muzičke struke odnosno kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ako polože dopunske ispite i ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Dopunski ispit kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja, a sastoji se iz:

 • pismenog ispita iz srpskog jezika (tema iz oblasti muzičke umetnosti) i
 • solfeđo (pismeni i usmeni)
 • harmoniju sa harmonskom analizom (pismeni i usmeni)
 • kontrapunkt (pismeni i usmeni)
 • muzički oblici (pismeni i usmeni)
 • istorija muzike (usmeni)


Svi kandidati koji podnose prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije na ovom odseku.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs, osim dokumenata predviđenih opštim odredbama Zajedničkog konkursa podnose još:

 • otkucan tekst kraće biografije (za studijske programe za instrumente)
 • otkucan tekst o nagradama u toku školovanja i potrebne dokaze o tim nagradama (za studijske programe za instrumente),
 • otkucan tekst programa iz glavnog predmeta (za studijske programe za instrumente)

Kandidati koji konkurišu za Studijski program za solo pevanje i za duvačke instrumente obavezni su da prilože slikarsko uverenje o zdravstvenom stanju, izdato od strane nadležne zdravstvsne ustanove.

Kandidati koji konkurišu za Studijske programe za gudačke instrumente, solo pevanje i duvačke instrumente, ukoliko nemaju svog korepetitora dužni su da prilože notni materijal za klavirsku saradnju, prilikom prijave na konkurs.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija na Odsecima Fakulteta umetnosti obavezni su da polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.
Pod položenim ispitom za proveru sklonosti i sposobnosti podrazumeva se postizanje broja bodova iznad praga koji je utvrđen na Fakultetu umetnosti za sve odseke.
Pravo na rangiranje stekao je kandidat koji je položio sve ispite za proveru sklonosti i sposobnosti.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Fakultet zadržava pravo, zbog velikog broja obrazovnih profila, da ukoliko se na pojedinim odsecima ne prijavi dovoljan broj kandidata, izvrši preraspodelu po studijskim programima, a u okviru broja studenata utvrđenog konkursom.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: