Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet veterinarske medicine

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi 

Fakultet veterinarske medicine u prvu godinu integrisanih studija upisuje 150 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 6 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu studija Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. 

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu integrisanih  studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

 

Dokumenta za prijavu za polaganje prijemnog ispita

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

  • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
  • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000 dinara na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine br. 840-1825666-41, poziv na broj 200-3, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu integrisanih  akademskih studija polažu prijemni ispit iz hemije i biologije. Pitanja na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova (biologija 30 i hemija 30). Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a u svom programu nisu imali latinski jezik, dužni su da, pre nego što pristupe klasifikacijonom ispitu, polažu dopunski ispit iz latinskog jezika na Fakultetu veterinarske medicine. Ispit iz latinskog jezika se polaže pismeno, u vidu test pitanja.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: