Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za kompjuterske nauke

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Na studijski program: Osnovne akademske studije upisuje 75 samofinansirajućih studenata. U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u struci za koju kandidat konkuriše. Kandidat koji konkuriše na Fakultetu za kompjuterske nauke polaže matematiku i informatiku. Pripremna nastava za polaganje prijemnog istpita je besplatna.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija prvog stepena utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj četvorogodiošnjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva). Pod opštim uspehom u srednjoj trogodišnjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom i dvostruka prosečna ocena u trećem razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Jedinstvenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilima, može podneti prigovor Rukovodiocu studijskog programa fakulteta na kome je konkurisao za prijem u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste. Rukovodilac studijskog programa fakulteta donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Veću fakulteta, u roku od tri dana od prijema rešenja. Veće fakulteta rešava po žalbi u roku od tri dana od njenog prijema. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku koji je utvrđen konkursom.

Na prijemnom ispitu polažu se:

  1. Matematika (Pripremni zadaci za prijemni ispit – Matematika)
  2. Informatika (Pripremni zadaci za prijemni ispit – Informatika)

 

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

  • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije)
  • diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • izvod iz matične knjige rođenih

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

  • 2 fotografije za indeks
  • indeks
  • 2 šv obrasca koja obezbeđuje Univerzitet „Džon Nezbit”
  • dokaz o uplati naknade za školarinu

 

Školarina:

1.500 EURA u dinarskoj protivvrednosti.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: