Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet zaštite na radu u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Fakultet zaštite na radu u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova. U okviru matične odnosno akreditovane delatnosti Fakultet organizuje i izvodi akademske i strukovne studijske programe na svim nivoima studija, inovaciju znanja i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja. 

U okviru osnovnih akademskih studija Fakultet zaštite na radu u Nišu izvodi dva studijska programa pod nazivom:

Osnovne akademske studije traju 4 (četiri) godine, a obim studija iznosi 240 ESPB bodova.

Student koji je završio osnovne akademske studije i odbranio diplomski rad stiče stručni naziv prvog stepena akademskih studija:

 • Diplomirani inženjer zaštite na radu
 • Diplomirani inženjer zaštite životne sredine

Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje pripremnu nastavu da bi budućim studentima pomogao da lakše polože prijemni ispit. Između nastavnih predmeta Matematika, Fizika, Hemija, Informatika, Ekologija i zaštita životne sredine budući studenti biraju dva predmeta koja će polagati.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom ličnom svojstvu.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati:

 • Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u Republici Srbiji.
 • Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu.
 • Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja.
 • Strani državljani.

Više informacija o uslovima upisa možete videti ovde

 

Prijavljivanje na konkurs

Kandidati za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu zaštite na radu u Nišu u školskoj 2016/2017. godini popunjavaju obrazac Prijava na konkurs za upis.

Kandidat se u Prijavi na konkurs za upis opredeljuje za studijski program koji želi da upiše, kao i za dva predmeta iz kojih će polagati prijemni ispit.

Kandidati prilikom konkurisanja podnose:

 • Prijavu na konkurs za upis (može se dobiti na šalteru Studentske službe ili preuzeti sa internet stranice Fakulteta);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta broj 840-1747666-77, poziv na broj 205-21 (svrha doznake: polaganje prijemnog ispita) i
 • Overene fotokopije sledećih dokumenata:
 • Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih;
 • Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.

Fotokopije dokumenata podnetih uz prijavu na konkurs za upis se ne vraćaju kandidatima.

Prilikom prijave na konkurs za upis na studije svaki kandidat ima mogućnost da konkuriše na oba studijska programa, pri čemu mora da odredi prioritetan. Redosled (prioritet) programa na koje konkuriše određuje kandidat lično (program pod rednim brojem 1 (jedan) i program pod rednim brojem 2 (dva)). Nakon polaganja prijemnog ispita i rangiranja kandidata, kandidat koji je stekao uslov za upis može se upisati samo na jedan studijski program kao budžetski student. 

 

Prijemni ispit

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija polaže prijemni ispit iz dva predmeta po izboru od navedenih predmeta:

 • Matematika,
 • Fizika,
 • Hemija,
 • Informatika i
 • Ekologija i zaštite životne sredine.

Navedeni predmeti se polažu po programu za srednje stručne škole.

Prijemni ispit se polaže u pisanoj formi.

Kandidat mora da pristupi polaganju oba izabrana predmeta.

Za svaki od predmeta koje polaže, kandidat može osvojiti najviše 30 bodova.

Kandidat koji je položio prijemni ispit stiče pravo na rangiranje radi upisa i to ukoliko je na prijemnom ispitu osvojio najmanje 14 bodova.

Kandidat koji ima opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature. Način ostvarivanja prava kandidata i vrednovanja rezultata opšte mature regulisaće se i primenjivati nakon donošenja i primene posebnog zakona o opštoj maturi.

 

Rangiranje

Rangiranje i redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu zaštite na radu u Nišu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, prema merilima utvrđenim Pravilnikom o osnovnim akademskim studijama Fakulteta i konkursom za upis na studijske programe.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

Upis i školarina

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta:

 • Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole (originalni dokument, odnosno overena fotokopija za samofinansirajuće studente);
 • Diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (originalni dokument, odnosno overena fotokopija za samofinansirajuće studente);
 • Izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih;
 • Indeks (dobija se na šalteru Studentske službe);
 • Dva obrasca ŠV-20 (dobijaju se na šalteru Studentske službe);
 • Dve fotografije formata 3.5 h 4.5 cm (za indeks);
 • Obrazac predmeta koje student upisuje u školskoj 2016/2017. godini (dobija se na šalteru Studentske službe);
 • Dokaz o semestralnoj uplati za školsku 2016/2017. godinu u iznosu od 1.400,00 dinara na žiro račun Fakulteta zaštite na radu u Nišu broj 840-1747666-77, poziv na broj 205-555, svrha uplate: Semestralna uplata;
 • Dokaz o uplati za izdavanje indeksa u iznosu od 500,00 dinara na žiro račun Fakulteta zaštite na radu u Nišu broj 840-1747666-77, poziv na broj 205-24, svrha uplate: Izdavanje indeksa;
 • Dokaz o uplati za dva ŠV-20 obrasca u iznosu od 200,00 dinara na žiro račun Fakulteta zaštite na radu u Nišu broj 840-1747666-77, poziv na broj 205-25, svrha uplate: Izdavanje obrazaca za upis;
 • Dokaz o uplati školarine (samo za samofinansirajuće studente) srazmerno broju bodova upisanih predmeta na žiro račun Fakulteta zaštite na radu u Nišu broj 840-1747666-77, poziv na broj 205-20, svrha uplate: Školarina.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine.

Visina školarine za samofinasirajuće studente državljane Srbije iznosi 72.000,00 dinara (60 ESPB) i može se uplatiti u više rata.

Visina školarine za studente strane državljane iznosi 1.500,00 evra i može se uplatiti u više rata.

Fakultet na svečanoj dodeli indeksa pre početka nastave izdaje kandidatu indeks kojim se dokazuje status studenta.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: