Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Filološki fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti

I Za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom kandidati polažu prijemni ispit:

 1. srpski jezik (30 poena)
 2. srpska književnost (30 poena) 

II Za studijski program Jezik, književnost, kultura kandidati polažu:

a)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. francuski jezik (40 poena),

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

b)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. nemački jezik (40 poena),

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

v)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. engleski jezik (40 poena - ispit ima kvalifikacioni karakter s pragom od 24 poena), ukoliko konkurišu za predmet/profil Engleski jezik, književnost, kultura.

Za predmet/profil Engleski jezik, književnost, kultura kandidati mogu da konkurišu isključivo ako osvoje minimum 24 poena na testu iz engleskog jezika. Ovim prijemnim ispitom kandidati takođe mogu konkurisati za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski. Za ove predmete/profile ne važi kvalifikacioni prag od 24 poena.

g)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. engleski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

d)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. ruski jezik, ili italijanski jezik, ili španski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

đ)

 • srpski jezik (20 poena)
 • strani jezik po izboru (40 poena)

kao glavni predmet/profil za koji se kandidat opredeljuje: bugarski, poljski, češki, slovački, rumunski, norveški (skandinavski), arapski, turski, japanski, kineski, albanski, grčki, mađarski, holandski ili ukrajinski. Kandidati takođe mogu konkurisati za predmete/profile: opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, opšta književnost i teorija književnosti.

 

Dokumentacija za upis

Kandidati su u obavezi da na upis donesu: 

 • indeks (kandidat kupuje u Skriptarnici Fakulteta i popunjava ga u skladu sa uputstvom koje je objavljeno na oglasnoj tabli Fakulteta);
 • obrazac ŠV-20;
 • overenu fotokopiju diplome i original diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju;
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • original izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se potvrda o državljanstvu);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dve fotografije 4,5 x 3,5 cm;
 • dokaz o uplati naknade na ime Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu - 100,00 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje);
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa - 2.800,00 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje);
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (kandidati koji se upisuju na javnoj prozivci predaju dokaz o uplati na dan upisa na šalteru broj 1,2, 3 ili 4, Odseka za studentska pitanja i tom prilikom preuzimaju indeks).

 

Visina školarine

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi: 119.000,00 dinara za 60 ESPB. Student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata s tim što prilikom upisa uplaćuje 40.000,00 dinara, a ostale rate prema kalendaru koji se objavljuje u fakultetskom informacionom sistemu.

Školarina za studente strane državljane iznosi: 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, odnosno 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, ukoliko je konsultativna nastava na engleskom jeziku.

Uplate u vezi sa upisom i školarinom studenti uplaćuju na žiro račun: Filološki fakultet, Beograd, Studentski trg 3, 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.

Molimo kandidate da tokom upisnog postupka i budućeg školovanja na Fakultetu, čuvaju svoje primerke uplatnica.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: