Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Filozofski fakultet - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Na telefonskoj prozivci održanoj 16. jula 2020. ovi kandidati ostvarili su pravo na upis.

Kandidati imaju pravo i obavezu da se upišu do 17.07.2020. godine od 9 do 13 časova na šalterima studentske službe Fakulteta.

Na telefonskoj prozivci održanoj 15. jula 2020. ovi kandidati ostvarili su pravo na upis.

Kandidati imaju pravo i obavezu da se upišu do 16.07.2020. godine od 9 do 13 časova na šalterima studentske službe Fakulteta.

Pogledajte slobodna mesta na filozofskom fakultetu, nakon prvog upisnog roka. 

Jedinstvena rang lista sa ukupnim brojem poena i statusom u kome kandidat upisuje studije (nakon svih žalbi).

ANDRAGOGIJA

ARHEOLOGIJA

ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

ISTORIJA

ISTORIJA UMETNOSTI

KLASIČNE NAUKE

PEDAGOGIJA

PSIHOLOGIJA

SOCIOLOGIJA

FILOZOFIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM1 - PEDAGOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM1 - PSIHOLOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - ANDRAGOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - ISTORIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - PEDAGOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - PSIHOLOGIJA

AFIRMATIVNA MERA - AM2 - FILOZOFIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI (objavljeno 16.09.2019.)

Opšti uslovi za upis

Pravo da se prijave na konkurs imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu, koji studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi ili na drugoj studijskoj grupi Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

 

Kriterijumi za izbor kandidata

Izbor kandidata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. Uspeh na prijemnom ispitu.
 2. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju u sva četiri razreda.
 3. Izraženi redosled želja. 

 

Način izbora kandidata

Izbor kandidata obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu, opštem uspehu postignutom u srednjem obrazovanju, kao i izraženom redosledu želja, a na osnovu rang-liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova i izraženom redosledu želja svakog kandidata prema utvrđenim kriterijumima. Prijemni ispit sastoji se iz testa opšte informisanosti i testa znanja iz oblasti za koju kandidat konkuriše. Na studijskim grupama za filozofiju i klasične nauke umesto testa znanja polaže se pismeni ispit, na način utvrđen Konkursom za upis. Maksimalan broj poena koji se može steći na prijemnom ispitu iznosi 60, a po osnovu školskog uspeha 40 poena. Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se 30 bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu. Fakulteti na osnovu svojih definisanih pravila mogu i na drugi način vrednovati Za upis na studije utvrđuje se konačna rang-lista za studente koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu, a mestom na rang-listi određuje se da li će student u prvoj godini studija imati status budžetskog ili samofinansirajućeg studenta. Pored konačne rang-liste formiraju se i dve posebne rang-liste za kandidate koji su se prijavili po program afirmativnih mera (AM1 – pripadnici romske nacionalne manjine i AM2 – lica sa hendikepom). Ako se kandidati izabrani na konkursu ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će u roku naznačenom u Konkursu upisati umesto njih odgovarajući broj drugih kandidata prema redosledu na objedinjenoj listi prioriteta za upis na javnoj prozivci, odnosno prema redosledu na posebnim konačnim rang-listama po programu afirmativnih mera AM1 i AM2. Kandidati koji steknu pravo na upis, a studiraju osnovne studije na još nekom fakultetu, mogu u prvoj godini studija na Filozofskom fakultetu biti finansirani iz budžeta isključivo ukoliko na drugom fakultetu studiraju u status samofinansirajućeg studenta. Studenti koji ostvare pravo na upis, a strani su državljani, sami finansiraju svoje školovanje. 

 

Upis stranih studenata

Strani državljani mogu se upisati na studijski program pod istim uslovima i po istom postupku kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu. Pre upisa kandidat, strani državljanin, dužan je da Fakultetu podnese dokaze:

 1. da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.
 2. da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije. 

 

Upis državljana Srbije koji su završili srednju školu ili deo srednje škole u inostranstvu

Kandidati, državljani Republike Srbije, koji su srednju školu, ili deo srednjeg školovanja završili u inostranstvu, odnosno po nastavnom planu i programu odobrenom u inostranstvu u školskoj 2015/16. godini, mogu da polažu prijemni ispit u junskom ili septembarskom upisnom roku. U junskom upisnom roku, kandidati sa nostrifikovanim dokumentima mogu konkurisati pod istim uslovima kao i kandidati koji su srednju školu završili u Republici Srbiji. Kandidat kome do isteka poslednjeg dana prvog konkursnog roka nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti u drugom (septembarskom) konkursnom roku. 

 

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs dostavljaju neoverene fotokopije, a na uvid originalna dokumenta:

 • svedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja;
 • svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Kandidati na uplatnicu unose sledeće podatke:

Svrha uplate: Prijemni ispit
Primalac: Filozofski fakultet, Beograd
Iznos: 9.630,00 RSD, odnosno 14.450,00 RSD za strane državljane
Račun primaoca: 840-1614666-19
Model: 97
Poziv na broj: 47114 

 

Postupak prijavljivanja kandidata i pravila upisa

Prilikom prijavljivanja kandidati podnose tražena dokumenta, popunjavaju prijavni list i dobijaju listić sa prijavnim brojem i ovo obaveštenje sa tačnim datumima u vezi sa konkursnim rokom i prijemnim ispitom. Listić sa prijavnim brojem (otcepak), koji se dobija prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati obavezno treba da ponesu sa sobom na ispit i da ga čuvaju do kraja konkursa. Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita, pravila upisa i pravila studiranja na Filozofskom fakultetu, kao i da prijavljuje sve predmete predviđene za prvu godinu studijskog programa osnovnih studija na studijskoj grupi na koju se upisuje. Kandidat se ne može prijaviti na konkurs za upis na studijsku grupu na kojoj je već upisan kao student ili je bio upisan u tekućoj školskoj godini. 

Svi kandidati imaju pravo da na prijavnom listu navedu redosled želja studijskih grupa. Studijske grupe koje kandidati na osnovu redosleda želja imaju pravo da rangiraju su: andragogija, arheologija, etnologija i antropologija, istorija umetnosti, klasične nauke, pedagogija, sociologija i filozofija. Na osnovu prijavljenog redosleda želja kandidat stiče pravo da konkuriše za upis na prethodno navedenim studijskim grupama ukoliko nije stekao pravo da se na osnovu broja bodova iz škole i ostvarenog broja bodova na testu znanja i testu opšte informisanosti upiše na onu studijsku grupu koja mu je bila primarna želja. 

Rang-lista za studijske grupe psihologija i istorija formira se samo na osnovu primarno izražene želje, opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu. 

 

Polaganje prijemnog ispita

Kandidati polažu test znanja, tj pismeni ispit iz oblasti koju je odabrao, i test opšte informisanosti.

Uputstva o načinu polaganja testa znanja i testa opšte informisanosti biće data na samom ispitu. Na ispitu kandidati moraju imati listić sa prijavnim brojem, koji su dobili prilikom prijavljivanja na konkurs, plavu hemijsku olovku (ne smeju se koristiti grafitne olovke, flomasteri i dr.) i ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko neki kandidat zakasni, neće mu biti dozvoljeno da polaže ispit i neće biti rangiran. Kandidati se upozoravaju da na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona i drugih tehničkih sredstava. Kandidati koji budu koristili mobilne telefone i druga nedozvoljena sredstva biće udaljeni sa ispita. Udaljavanjem sa ispita, kandidat gubi pravo polaganja prijemnog ispita i neće biti rangiran. Test znanja i test opšte informisanosti sastoje se od sveske sa zadacima i lista za odgovore. U svesci se ne piše ništa, već se odgovor obeležava na listu za odgovore. Na svako pitanje može se dati samo jedan odgovor. Napominjemo da nije dozvoljeno prepravljanje već zaokruženog odgovora, niti zaokruživanje više od jednog odgovora na jedno pitanje, kao ni ostavljanje bilo kakvih znakova na listu za odgovore. Takvi odgovori neće biti priznati. Na studijskim grupama filozofija i klasične nauke polaže se pismeni ispit. Kandidati za klasične nauke koji ne polažu latinski ili grčki polagaće test iz kulturne istorije, a test iz gramatike srpskog jezika obavezan je deo testa znanja za sve kandidate koji konkurišu na toj grupi. 

Prijemni ispit je celovit. Ukoliko kandidat ne izađe na test znanja ili/i test opšte informisanosti, smatraće se da je odustao od polaganja prijemnog ispita i neće biti rangiran. 

 

Informisanje kandidata

Dodatne i preciznije informacije kandidati će dobijati prilikom prijave na konkurs, na samom ispitu, u prizemlju Fakutleta kod ulaza u zgradu i na sajtu Fakulteta u rubrici Vesti za buduće studente. (http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/vestiBS). 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog