Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Istorija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Istorija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Ada

Studentima doktorskih studija pruža se mogućnost da svoja znanja iz istorijskih nauka, stečena u toku osnovnih i diplomskih studija, dopune novim saznanjima iz aktuelnih istorijskih disciplina utemeljenih na naučnim istraživanjima i da na taj način razviju svoj akademski interes i kompetencije.

Najbolji studenti u oblasti istorije kroz nastavak svog obrazovanja na doktorskim studijama imaju mogućnost da, u skladu sa svojim interesovanjem, steknu specifični naučni profil koji će im otvoriti vrata zaposlenja u različitim prosvetnim, naučnim institucijama, stručnim i razvojnim službama i organima uprave. Diferenciranjem nastavnih sadržaja u okvire uskih naučnih disciplina i njihovom integracijom u interdisciplinarne oblasti postiže se formiranje fleksibilnog sistema znanja.

Studijski program doktorskih studija usklađen je sa savremenim pravcima razvoja istorije kao naučne discipline, i sa osnovnim zadacima i ciljevima Filozofskog fakulteta: sticanje stručnog naziva doktor nauka – istorijske nauke, što podrazumeva izradu i javnu odbranu doktorske disertacije iz oblasti istorijskih nauka.

To podrazumeva temeljno poznavanje, kritički pristup proučavanju i originalnu interpretaciju domaće i strane istoriografske produkcije; sposobnost za složena naučna istraživanja uz primenu savremenih metodoloških koncepata i pristupa i kompetentnu interpretaciju rezultata takvih istraživanja; sposobnost za samostalnu izradu kompleksnijih originalnih tekstualnih celina; sposobnost za razvoj naučnoistraživačke delatnosti iz oblasti istorije i originalni doprinos razvoju istorije kao nauke; sposobnost za obrazovnu delatnost iz oblasti moderne nacionalne istorije.

Dokumenti:

Raspored predmeta po semestrima
Knjige predmeta
Uverenje o akreditaciji
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog