Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis - Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

VODIČ za upis na studije i Informator Filozofskog fakulteta.

Opšti uslovi upisa na Fakultet

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prilikom prijave na konkurs kandidati daju na uvid originalna dokumenta i DOSTAVLJAJU KOPIJE sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva svih razreda prethodno završene srednje škole (četiri),
 • Diplomu o završnom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Način izbora kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).

Uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio 1, 2, ili 3. mesto na republičkom takmičenju koje je organizovalo nadležno ministarstvo ili stručna asocijacija, a takmičenje uvršteno u kalendar rada nadležnog ministarstva iz predmeta koji je uključen u prijemni ispit, kandidatu se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

Prijemni ispit

Kandidati polažu prijemni ispit u formi objedinjenog testa znanja.
Svi kandidati polažu objedinjeni test, bez obzira na broj prijavljenih.

Objedinjeni test znanja nosi ukupno 60 bodova na osnovu pitanja iz oblasti jezika, književnosti, kulture (srpski, engleski, ruski), filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, istorije i istorije umetnosti. Prilikom polaganja testa, kandidat se opredeljuje za jedan od sledećih studijskih programa na osnovnim akademskim studijama:

 • srpski jezik i književnost,
 • srpska književnosti i jezik,
 • engleski jezik i književnost,
 • ruski jezik i književnost,
 • filozofija,
 • psihologija,
 • istorija,
 • pedagogija,
 • istorija umetnosti
 • sociologija.

Nakon prijemnog ispita, po isticanju preliminarne rang liste sačinjene na osnovu ukupnog broja bodova (uspeh i objedinjeni test znanja) kandidati su u obavezi da prisustvuju upisnoj prozivci.

Na upisnoj prozivci, po prozivanju imena i prezimena, kandidat potvrđuje prethodno navedenu upisnu želju ili se prijavljuje za neko od slobodnih mesta na drugim studijskim programima.

Kandidat mora lično prisustvovati upisnoj prozivci. U slučaju da kandidat nije prisutan neće biti upisan i njegovo mesto biće stavljeno na raspolaganje drugim zainteresovanim kandidatima.

Kandidat je u obavezi da na prijemni ispit i upisnu prozivku ponese identifikacioni dokument.
Nakon ispitne prozivke kandidat se upisuje na studijski program.


Upis na Fakultet

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 • Originalna dokumenta (četiri svedočanstva, diplomu, izvod iz knjige rođenih),
 • Dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica Fakulteta),
 • Indeks (skriptarnica Fakulteta),
 • Dve fotografije formata 4,5 x3,5 cm,
 • Dokaz o uplati naknade za studije 3000 dinara + I rata školarine za samofinansirajuće studente.

Molimo buduće studente da pre upisa na Fakultet urade najmanje dve overene kopije originalnih dokumenata, jer će im u toku studija trebati.


Zaštita prava učesnika na konkursu

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste. Komisija je dužna da donese odluku u roku od 24 sata.

 

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici upisuje 20 studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine.

Broj studenata po studijskom programu:

Studijski program

Broj samofinansirajućih studenata

Doktorske akademske studije – Istorija

3

Doktorske akademske studije – Sociologija

5

Doktorske akademske studije – Pedagogija

2

Doktorske akademske studije – Jezik i književnost

10

UKUPNO

20

 

 

Na doktorske akademske studije se upisuju samo samofinansirajući studenti. Visina školarine za državljane Republike Srbije iznosi 100.000,00 RSD, a za strane državljane 2.300,00 EUR.

Student državljanin Republike Srbije može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa u prvu godinu studija, ili u deset mesečnih rata.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

 

 • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na osnovnim i master akademskim studijama, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i opštom prosečnom ocenom najmanje 8;

 • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pre upisa na doktorske studije;

 • lica sa zvanjem magistra nauka, u skladu sa zakonom.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na doktorske akademske studije koje nisu istovrsne u odnosu na završene master studije a imaju najmanju prosečnu ocenu 8 (osam) polažu diferencijalni ispit. Ako polože predviđeni diferencijalni ispit sa najmanjom ocenom 8 (osam), pristupaju polaganju prijemnog ispita, kao i ostali prijavljeni kandidati.

Kandidati za upis na doktorske akademske studije moraju poznavati bar jedan svetski jezik, što se utvrđuje na osnovu dodatka diplomi sa osnovnih i master studija ili na osnovu sertifikata institucija ovlašćenih za proveru znanja stranog jezika.

Kandidati polažu prijemni ispit.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija određuje se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih po osnovu:

 1. diploma o završenim osnovnim i master akademskim studijama obrazovnog profila koji je predviđen studijskim programom doktorskih studija za koji se kandidat prijavljuje;

 2. opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;

 3. rezultata sa prijemnog ispita;

 4. ostvarenih naučnih rezultata;

 5. kao dodatni kriterijum se uzima dužina studiranja na osnovnim i master studijama.
   

Bliži kriterijumi za rangiranje kandidata propisani su Pravilnikom o doktorskim studijama Univerziteta u Prištini i Filozofskog fakulteta, kao i standardima iz akreditacije određenog studijskog programa.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati se prijavljuju na konkurs u terminu koji je utvrđen i podnose Službi za master i doktorske studije sledeću dokumentaciju:

 • prijavni list sa naznakom studijskog programa doktorskih studija za koji konkuriše;

 • overene kopije stečenih diploma sa prethodnih nivoa studija;

 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih;

 • overene kopije dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima;

 • spisak naučnih i stručnih radova (ukoliko ih ima);

 • fotokopije radova (ukoliko ih ima);

 • dokaz o uplati naknade za prijavu za upis u iznosu od 3.000,00 dinara. Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta broj 840-1498666-80 sa pozivom na broj 41-310.

 

KONKURSNI ROKOVI

Kandidati za upis podnose prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom od 22. do 26. oktobra 2018. godine, u vremenu od 9 do 14 časova u kancelariji br. 18.

Diferencijalni ispiti održaće se dana 6. 11. 2018. godine u 12 časova.

Prijemni ispiti održaće se dana 6. 11. 2018. godine u 13 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 028/425-474 (lokal 118) ili na sajtu Fakulteta www.fifa.pr.ac.rs

 

Kandidati koji polažu diferencijalni ispit, isti će polagati iz sledećih predmeta:

 1. Na studijskom programu doktorskih studija istorije iz predmeta:

 • Opšta istorija 19. veka, Istorija Srba 1800–1918. g., Svet u savremenom dobu i Istorija Jugoslavije (Literatura: Džon M. Roberts, Evropa 1880–1945, Beograd, 2002; E. J. Hobsbawm, Doba revolucije: Evropa 1789–1848, Zagreb, 1987; A. Dž. P. Tejlor, Habzburška monarhija 1809–1918, Beograd, 2001; Ilber Ortajli, Najduži vek imperije, Beograd, 2005; Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana, Beograd, 2001; Radoš Ljušić, Srpska državnost 19. veka, Beograd, 2008; Andrej Mitrović, Fašizam i nacizam, Beograd, 2003; Piter Kalvokorezi-Gaj Vint, Totalni rat, Beograd, 1987; Čedomir Popov, Politički frontovi Drugog svetskog rata, Novi Sad, 1995; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I–III, Beograd, 1988; Ljubodrag Dimić, Srbi i Jugoslavija – prostor, društvo, politika (pogled s kraja veka), Beograd, 1998; Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd, 2007; Lj. Dimić-Đ. Stanković, Istoriografija pod nadzorom, knj. II, Beograd, 1996).

2. Na studijskom programu doktorskih studija sociologije iz predmeta:

 • Opšta sociologija (Literatura: Michael Haralambos i Martin Holborn, Sociologija: teme i perspektive, Zagreb: Golden marketing, 2002).
   

3. Na studijskom programu doktorskih studija jezika i književnosti predmeta:

 • Kultura jezičkog izražavanja (Literatura: Šipka, M. (2008). Kultura govora. Novi Sad: Prometej). NAPOMENA: Za oba modula se polaže isti diferencijalni ispit.
   

4. Na studijskom programu doktorskih studija pedagogije iz predmeta:

 • Opšta pedagogija (Literatura: Trnavac, N. i Đorđević, J. (2011). Pedagogija. Naučna knjiga, Beograd; i Antonijević, R. (2013). Opšta pedagogija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta).
   

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove za upis polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta:

1. Na studijskom programu doktorskih studija istorije:

 • Esej na zadatu temu i intervju (Literatura: F. Ford, Evropa u doba revolucija 1780–1830, Beograd, 2003; Žak Godšo, Revolucije 1848, Beograd, 1987; Čedomir Popov, Građanska Evropa, I–II, Novi Sad, 1989; Dimitrije Đorđević, Nacionalne revolucije balkanskih naroda 1804–1914, Beograd, 2005; Istorija srpskog naroda, V/1, V/2, VI/1, VI/2, Beograd, 1981, 1983; Radoš Ljušić, Istorija srpske državnosti: Srbija i Crna Gora – novovekovne srpske države, Novi Sad, 2001; Slobodan Jovanović, Ustavobranitelji i njihova vlada, Beograd, 1990; Čedomir Popov, Od Versaja do Danciga, Beograd, 1976; Andrej Mitrović, Vreme netrpeljivih: politička istorija velikih država Evrope 1919–1939, Beograd, 2012; Volter Laker, Istorija Evrope 1945–1992, Beograd, 1999; Piter Kalvokorezi-Gaj Vint, Totalni rat, Beograd, 1987; H. B. Parks, Istorija SAD, Beograd, 1985; Branko Petranović, Revolucije i pokreti otpora u Evropi 1939–1945, Skoplje, 1981; Sava Živanov, Rusija na prelomu vekova, Beograd, 2002; Džon Luis Gedis, Hladni rat: mi danas znamo, Beograd, 2003; Žorž Anri Sutu, Neizvestan savez: istorija Evropske zajednice, Beograd, 2001; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I–III, Beograd, 1988; Ljubodrag Dimić, Srbi i Jugoslavija – prostor, društvo, politika (pogled s kraja veka), Beograd, 1998; Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja – Istorija Srba u Novom veku (1492–1992), Beograd, 2007; Ljubodrag Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd, 2014).

2. Na studijskom programu doktorskih studija sociologije:

 • Savremeno društvo (esej i intervju) (Literatura: Bek, U. (2011). Svetsko rizično društvo: u potrazi za izgubljenom sigurnošću. Novi Sad: Akademska knjiga; Bžežinski, Z. (2013). Amerika – Kina i sudbina sveta: strateška vizija. Beograd: Albatros plus; Mitrović, Lj. (2013). Uvod u studije globalizacije. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet; Mitrović, Lj. (2003). Opšta sociologija: Predmet, teorije i savremeno društvo. Beograd: Institut za političke studije. Niš: Sven; Popović. M. (1968). Društvena struktura. Beograd: Centar za društveno-političko obrazovanje „Đuro Salaj”; Burdije, P. (1999). Signalna svetla: prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Čomski, N. (2009). Kontrola medija: spektakularna dostignuća propagande. Novi Sad: Rubikon. Beograd: Beoknjiga; Cvejić, S. i dr. (2010). Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: UNDP Centar za inkluzivni razvoj).

3. Na studijskom programu doktorskih studija jezika i književnosti:

 • Modul jezik: predmeti: Uvod u opštu lingvistiku i Savremeni srpski jezik (Literatura: Bugarski, R. (2003). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja; Stanojčić, Ž. (2010). Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: Kreativni centar);

 • Modul književnost: predmeti: Komparativno proučavanje književnosti i Teorija književnosti (Literatura: Konstantinović, Z. (1984). Uvod u uporedno proučavanje književnosti. Beograd: SKZ; Milosavljević, P. (2009). Teorija književnosti. Beograd, Gračanica: Miroslav, Knjigotvornica Logos).

4. Na studijskom programu doktorskih studija pedagogije:

 • Pisani rad – esej na odabranu temu iz pedagogije i intervju.

 

 

Opšti uslovi upisa na Filozofski fakultet

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.

Budući studenti se mogu odlučiti za jedan od sledećih studijskih programa:

 

Prijava na konkurs

Zainteresovani kandidati su obavezni da prilikom prijave na konkurs za osnovne studije podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu za polaganje predaju fotokopiju dokumenata i to:

 1. Zahtev za polaganje prijemnog ispita (na skriptarnici Fakulteta);
 2. Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
 3. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000.00 dinara na žiro-račun: 840-1498666-80 – poziv na broj – 97 41-310

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit polažu svi kandidati, bez obzira na broj prijavljenih. Kandidat može na prijemnom ispitu postići maksimalno 60 bodova. Klasifikacione ispite obavljaju komisije za klasifikacione ispite koje imenuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. Kandidat je obavezan da na klasifikacioni ispit ponese ličnu kartu ili pasoš. Obaveštenja o tačnom vremenu i mestu polaganja, kao i sve dodatne informacije biće istaknute na oglasnim tablama i dostupne na veb strani Fakulteta, kao i u Službi za studentska pitanja na telefone: 028 /423-482 i 425-473, 425-474 lokal 106

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit na studijskim programima koji obuhvata:

 • za Srpski jezik i književnost: test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti,
 • za Srpsku književnost i jezik: test znanja iz književnosti i test znanja iz srpskog jezika,
 • za Ruski jezik i književnost: test znanja iz ruskog jezika i test znanja iz srpskog jezika,
 • za Engleski jezik i književnost: test znanja iz engleskog jezika i test znanja iz srpskog jezika.
 • za Istoriju: test znanja iz istorije i test opšte informisanosti;
 • za Pedagogiju: test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti;
 • za Sociologiju: test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti;
 • za Psihologiju: test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti;
 • za Istoriju umetnosti: test znanja iz istorije civilizacije i istorije umetnosti i test opšte informisanosti;
 • za Filozofiju: test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti.

Svi uslovi konkurisanja studenata za upis, upisa studenata, upisa stranih studenata, konkursni rokovi, procedure formiranja rang lista i procedure po prigovorima biće usklađeni sa Opštim i ostalim odredbama zajedničkog konkursa.

Literaturu za prijemni ispit po studijskim programima možete naći na dnu ovog teksta.

 

Način izbora kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).Uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova. Za upis na studije utvrđuje se Jedinstvena rang lista, na osnovu koje se određuje status koji će student imati – finansiranje iz budžeta ili samofinansiranje.

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu se  vrednuje  rezultat opšte mature, u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio 1, 2, ili 3. mesto na republičkom takmičenju koje je organizovalo nadležno ministrastvo ili stručna asocijacija, a takmičenje uvršteno u kalendar rada nadležnog ministarstva iz predmeta iz koga se polaže prijemni ispit, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Kandidatu se prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje  maksimalnim brojem bodova.

Isto pravo priznaje se i kandidatu koji je osvojio 1. mesto u okviru takmičenja na nivou AP Kosovo i Metohija, pod uslovom iz predhodnog stava.

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

 

Upis na Fakultet

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 • Originalna dokumenta ( četiri svedočanstva, diplomu, izvod)
 • Dva obrasca ŠV-20  ( skriptarnica Fakulteta)
 • Indeks (skriptarnica Fakulteta)
 • Dve fotografije formata 4,5 x3,5  cm
 • Dokaz o uplati naknade za studije 3000 dinara  + I rata školarine za samofinansirajuće studente

Molimo buduće studente da pre upisa na Fakultet urade najmanje dve overene kopije originalnih dokumenata, jer će im u toku studija trebati.

 

Zaštita prava učesnika na konkursu

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste. Komisija je dužna da donese odluku u roku od 24 sata.

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita po studijskim programima

Engleski jezik i književnost

Prijemni ispit na Katedri za engleski jezik i književnost obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i srpskog jezika. Ispit se sastoji iz pismenog dela pri čemu rešavanje testa iz engleskog jezika traje 60 minuta dok rešavanje testa iz srpskog jezika traje 45 minuta. Polaganjem prijemnog ispita kandidat može da osvoji maksimalno 60 poena – 40 poena na testu iz engleskog jezika i 20 poena na testu iz srpskog jezika.

Pismeni deo ispita iz engleskog jezika podrazumeva odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja. Test se sastoji iz sledećih komponenti:

 • Gramatika: 20 poena
 • Rečnik (Vokabular): 15 poena
 • Razumevanje pročitanog teksta: 5 poena

Na testu iz engleskog jezika se proverava:

 • poznavanje engleske leksike zajedno sa idiomatskim izrazima,
 • sposobnost razumevanja pročitanog teksta i
 • gramatika koja obuhvata sledeće jedinice:

Imenice: Množina – pravilna, nepravilna; Imenice sa glagolom u jednini, sa glagolom u množini; Genitiv – saksonski i normanski; Dvostruki genitiv; Građenje imenica: prefiksima, sufiksima; složenice, deminutivi.
Određeni i neodređeni član: oblici i upotreba.
Zamenice: neodređene, lične, relativne, povratne, prisvojne, pokazne.
Pridevi: Poređenje – sa sufiksima i opisno; Građenje prideva sufiksacijom, participni pridevi.
Brojevi: prosti, redni.
Predlozi: oblici i upotreba.
Veznici: upotreba
Glagoli: Sva vremena indikativa, prosta i trajna – oblici i upotreba; Upitni i odrični oblici; Gerundi, participi i infinitivi (građenje i upotreba); Pomoćni i modalni glagoli; Egzistencijalno there (is…); Konjuktiv; Dvočlani glagoli (turn up…).
Rečenice: Indirektan govor, slaganje vremena;
Red reči: inverzija, mesto priloških odredbi, mesto direktnog i inddirektnog objekta;
Pasivne konstrukcije (sa direktnim i indirektnim objektom);
Složene rečenice: imeničke, relativne i priloške klauze;
Kondicionalne rečenice – realne, potencijalne, irealne;
Upitne fraze (question tags).

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 • McCarthy, M. and O’Dell, F. (1995), English Vocabulary in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mirić, V. i Popović, Lj. (2001), Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, Beograd: Zavet.
 • Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Ruski jezik i književnost

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 1. Radovan Košutić, Gramatika ruskog jezika. Knj. 2. Oblici. Beograd: Naučna knjiga, 1971 (1984);
 2. Radmilo Marojević, Gramatika ruskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983;
 3. Predrag Piper i Mila Stojnić, Ruski jezik: izgovor, gramatika, konverzacija, vežbe. Beograd: Zavet, 2002.

 

Pedagogija i psihologija

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Nikola Rot , S. Radonjić, Psihologija za 2 razred gimnazije, Zavod za udžbenike,  Beograd, 2008.

 

Filozofija

Literatura za prijemni ispit

Filozofija za IV razred gimnazije i strucnih skola /Mile Savic, Vladimir N. Cvetkovic,Nenad Cekic, Beograd: Zavod za udzbenike, 2010.

 

Istorija

Literatura za prijemni ispit

 1. Marko Šujica,Smilja Marjanović –Dušanić, Istorija za 2. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd 2002.
 2. Snežana Ferjančić, Tatjana Katić, Istorija za 1. razred gimnazije, Beograd 2003.
 3. Milutin Perović, Relja Novaković, Istorija za za III razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera i III razred stručnih škola , Beograd 1995.

 

Istorija umetnosti                                                                   

Literatura za prijemni ispit

 1. Branko Vujović, Istorija umetnosti, Beograd 2005
 2. H.W.Janson, Istorija umetnosti ( pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas, Beograd 1966)

 

Sociologija

U zavisnosti od udžbenika korišćenog u procesu nastave u srednjoj školi, svi prijavljeni kandidati polažu jedan od dva ponuđena testa znanja iz sociologije.

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 1. Mitrović, M. i Petrović, S. (2003). Sociologija za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 2. Grupa autora. (2012). Sociologija za 3. razred srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

 

Srpski jezik i književnost

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Literatura za spremanje prijemnog ispita na Katerdi za srpski jezik i književnost, kao i za sve studente koji na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici polažu test iz srpskog jezika je sledeća:

 1. Gramatika srpskog jezika, Živojin Stanojčić i Ljubomir Popović, drugo, prerađeno izdanje, Zavod za udžbenike, Beograd, 1992. (ili bilo koje drugo izdanje)
 2. Gramatika srpskog jezika za srednje škole, Mihailo Stevanović, Predrag&Nenad, Beograd, 2004. (ili bilo koje drugo izdanje).

Oblasti koje su predviđene za test na prijemnom ispitu za sve studente koji polažu srpski jezik pri upisu na fakultet su sledeće:

 1. Istorija srpskog književnog jezika i srpski dijalekti
 2. Fonetika srpskog jezika
 3. Morfologija srpskog jezika
 4. Tvorba reči srpskog jezika
 5. Sintaksa srpskog jezika
 6. Leksika srpskog jezika

Test za studente na Katedri za srpski jezik i književnost sastoji se od 40 pitanja, a za studente nematičnih katedri koji polažu srpski jezik na prijemnom ispitu sastoji se od 20 pitanja i predstavlja sažetu verziju istog testa.

Srpska kjiževnost i jezik
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog