Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs


Prijemni ispit i uslovi za upis - Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi upisa na Filozofski fakultet

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.

Budući studenti se mogu odlučiti za jedan od sledećih studijskih programa:

 

Prijava na konkurs

Zainteresovani kandidati su obavezni da prilikom prijave na konkurs za osnovne studije podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu za polaganje predaju fotokopiju dokumenata i to:

 1. Zahtev za polaganje prijemnog ispita (na skriptarnici Fakulteta);
 2. Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
 3. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000.00 dinara na žiro-račun: 840-1498666-80 – poziv na broj – 97 41-310

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit polažu svi kandidati, bez obzira na broj prijavljenih. Kandidat može na prijemnom ispitu postići maksimalno 60 bodova. Klasifikacione ispite obavljaju komisije za klasifikacione ispite koje imenuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. Kandidat je obavezan da na klasifikacioni ispit ponese ličnu kartu ili pasoš. Obaveštenja o tačnom vremenu i mestu polaganja, kao i sve dodatne informacije biće istaknute na oglasnim tablama i dostupne na veb strani Fakulteta, kao i u Službi za studentska pitanja na telefone: 028 /423-482 i 425-473, 425-474 lokal 106

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit na studijskim programima koji obuhvata:

 • za Srpski jezik i književnost: test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti,
 • za Srpsku književnost i jezik: test znanja iz književnosti i test znanja iz srpskog jezika,
 • za Ruski jezik i književnost: test znanja iz ruskog jezika i test znanja iz srpskog jezika,
 • za Engleski jezik i književnost: test znanja iz engleskog jezika i test znanja iz srpskog jezika.
 • za Istoriju: test znanja iz istorije i test opšte informisanosti;
 • za Pedagogiju: test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti;
 • za Sociologiju: test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti;
 • za Psihologiju: test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti;
 • za Istoriju umetnosti: test znanja iz istorije civilizacije i istorije umetnosti i test opšte informisanosti;
 • za Filozofiju: test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti.

Svi uslovi konkurisanja studenata za upis, upisa studenata, upisa stranih studenata, konkursni rokovi, procedure formiranja rang lista i procedure po prigovorima biće usklađeni sa Opštim i ostalim odredbama zajedničkog konkursa.

Literaturu za prijemni ispit po studijskim programima možete naći na dnu ovog teksta.

 

Način izbora kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).Uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova. Za upis na studije utvrđuje se Jedinstvena rang lista, na osnovu koje se određuje status koji će student imati – finansiranje iz budžeta ili samofinansiranje.

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu se  vrednuje  rezultat opšte mature, u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio 1, 2, ili 3. mesto na republičkom takmičenju koje je organizovalo nadležno ministrastvo ili stručna asocijacija, a takmičenje uvršteno u kalendar rada nadležnog ministarstva iz predmeta iz koga se polaže prijemni ispit, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Kandidatu se prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje  maksimalnim brojem bodova.

Isto pravo priznaje se i kandidatu koji je osvojio 1. mesto u okviru takmičenja na nivou AP Kosovo i Metohija, pod uslovom iz predhodnog stava.

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

 

Upis na Fakultet

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 • Originalna dokumenta ( četiri svedočanstva, diplomu, izvod)
 • Dva obrasca ŠV-20  ( skriptarnica Fakulteta)
 • Indeks (skriptarnica Fakulteta)
 • Dve fotografije formata 4,5 x3,5  cm
 • Dokaz o uplati naknade za studije 3000 dinara  + I rata školarine za samofinansirajuće studente

Molimo buduće studente da pre upisa na Fakultet urade najmanje dve overene kopije originalnih dokumenata, jer će im u toku studija trebati.

 

Zaštita prava učesnika na konkursu

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste. Komisija je dužna da donese odluku u roku od 24 sata.

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita po studijskim programima

Engleski jezik i književnost

Prijemni ispit na Katedri za engleski jezik i književnost obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i srpskog jezika. Ispit se sastoji iz pismenog dela pri čemu rešavanje testa iz engleskog jezika traje 60 minuta dok rešavanje testa iz srpskog jezika traje 45 minuta. Polaganjem prijemnog ispita kandidat može da osvoji maksimalno 60 poena – 40 poena na testu iz engleskog jezika i 20 poena na testu iz srpskog jezika.

Pismeni deo ispita iz engleskog jezika podrazumeva odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja. Test se sastoji iz sledećih komponenti:

 • Gramatika: 20 poena
 • Rečnik (Vokabular): 15 poena
 • Razumevanje pročitanog teksta: 5 poena

Na testu iz engleskog jezika se proverava:

 • poznavanje engleske leksike zajedno sa idiomatskim izrazima,
 • sposobnost razumevanja pročitanog teksta i
 • gramatika koja obuhvata sledeće jedinice:

Imenice: Množina – pravilna, nepravilna; Imenice sa glagolom u jednini, sa glagolom u množini; Genitiv – saksonski i normanski; Dvostruki genitiv; Građenje imenica: prefiksima, sufiksima; složenice, deminutivi.
Određeni i neodređeni član: oblici i upotreba.
Zamenice: neodređene, lične, relativne, povratne, prisvojne, pokazne.
Pridevi: Poređenje – sa sufiksima i opisno; Građenje prideva sufiksacijom, participni pridevi.
Brojevi: prosti, redni.
Predlozi: oblici i upotreba.
Veznici: upotreba
Glagoli: Sva vremena indikativa, prosta i trajna – oblici i upotreba; Upitni i odrični oblici; Gerundi, participi i infinitivi (građenje i upotreba); Pomoćni i modalni glagoli; Egzistencijalno there (is…); Konjuktiv; Dvočlani glagoli (turn up…).
Rečenice: Indirektan govor, slaganje vremena;
Red reči: inverzija, mesto priloških odredbi, mesto direktnog i inddirektnog objekta;
Pasivne konstrukcije (sa direktnim i indirektnim objektom);
Složene rečenice: imeničke, relativne i priloške klauze;
Kondicionalne rečenice – realne, potencijalne, irealne;
Upitne fraze (question tags).

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 • McCarthy, M. and O’Dell, F. (1995), English Vocabulary in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mirić, V. i Popović, Lj. (2001), Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, Beograd: Zavet.
 • Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Ruski jezik i književnost

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 1. Radovan Košutić, Gramatika ruskog jezika. Knj. 2. Oblici. Beograd: Naučna knjiga, 1971 (1984);
 2. Radmilo Marojević, Gramatika ruskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983;
 3. Predrag Piper i Mila Stojnić, Ruski jezik: izgovor, gramatika, konverzacija, vežbe. Beograd: Zavet, 2002.

 

Pedagogija i psihologija

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Nikola Rot , S. Radonjić, Psihologija za 2 razred gimnazije, Zavod za udžbenike,  Beograd, 2008.

 

Filozofija

Literatura za prijemni ispit

Filozofija za IV razred gimnazije i strucnih skola /Mile Savic, Vladimir N. Cvetkovic,Nenad Cekic, Beograd: Zavod za udzbenike, 2010.

 

Istorija

Literatura za prijemni ispit

 1. Marko Šujica,Smilja Marjanović –Dušanić, Istorija za 2. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd 2002.
 2. Snežana Ferjančić, Tatjana Katić, Istorija za 1. razred gimnazije, Beograd 2003.
 3. Milutin Perović, Relja Novaković, Istorija za za III razred gimnazije opšteg tipa i društveno-jezičkog smera i III razred stručnih škola , Beograd 1995.

 

Istorija umetnosti                                                                   

Literatura za prijemni ispit

 1. Branko Vujović, Istorija umetnosti, Beograd 2005
 2. H.W.Janson, Istorija umetnosti ( pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas, Beograd 1966)

 

Sociologija

U zavisnosti od udžbenika korišćenog u procesu nastave u srednjoj školi, svi prijavljeni kandidati polažu jedan od dva ponuđena testa znanja iz sociologije.

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

 1. Mitrović, M. i Petrović, S. (2003). Sociologija za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 2. Grupa autora. (2012). Sociologija za 3. razred srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

 

Srpski jezik i književnost

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Literatura za spremanje prijemnog ispita na Katerdi za srpski jezik i književnost, kao i za sve studente koji na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici polažu test iz srpskog jezika je sledeća:

 1. Gramatika srpskog jezika, Živojin Stanojčić i Ljubomir Popović, drugo, prerađeno izdanje, Zavod za udžbenike, Beograd, 1992. (ili bilo koje drugo izdanje)
 2. Gramatika srpskog jezika za srednje škole, Mihailo Stevanović, Predrag&Nenad, Beograd, 2004. (ili bilo koje drugo izdanje).

Oblasti koje su predviđene za test na prijemnom ispitu za sve studente koji polažu srpski jezik pri upisu na fakultet su sledeće:

 1. Istorija srpskog književnog jezika i srpski dijalekti
 2. Fonetika srpskog jezika
 3. Morfologija srpskog jezika
 4. Tvorba reči srpskog jezika
 5. Sintaksa srpskog jezika
 6. Leksika srpskog jezika

Test za studente na Katedri za srpski jezik i književnost sastoji se od 40 pitanja, a za studente nematičnih katedri koji polažu srpski jezik na prijemnom ispitu sastoji se od 20 pitanja i predstavlja sažetu verziju istog testa.

Srpska kjiževnost i jezik

Upisne kvote

Prvi rok 2018

Fakultet Budžet Samofinansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina za domaće studente Školarina za ino studente Školarina za ino studente
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 167 163 330 0 48000 2000 EUR
Engleski jezik i književnost 26 24 50 0 48000 2000 EUR -
Filozofija 9 11 20 0 48000 2000 EUR -
Istorija 15 15 30 0 48000 2000 EUR -
Istorija umetnosti 9 11 20 0 48000 2000 EUR -
Pedagogija 26 24 50 0 48000 1200 EUR -
Psihologija 26 24 50 0 48000 2000 EUR -
Ruski jezik i književnost 11 9 20 0 48000 2000 EUR -
Sociologija 15 15 30 0 48000 2000 EUR -
Srpska književnost i jezik 15 15 30 0 48000 2000 EUR -
Srpski jezik i književnost 15 15 30 0 48000 2000 EUR -
Termini upisa

Prijem dokumenata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
18-22.6.2018. 3000 30.6.2018. 1.7.2018. 4-6.7.2018.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog