Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Geografski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit na svim studijskim programima, polaže se iz Geografije,po nastavnom planu i programu za I, II i III razred gimnazije.

Prijavljivanje kandidata vrši se u utvrđenim rokovima na adresi Studentski trg 3/III sala br. 2. Svaki kandidat dužan je da prilikom prijavljivanja podnese na uvid originalna dokumenta i fotokopije istih. Fotokopije se zadržavaju i ne vraćaju se.

Prijemni ispit iz geografije - test se radi 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III. Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat je u obavezi da ponese sa sobom hemijsku olovku, prijavni broj i ličnu kartu ili pasoš.

Upis na studijski program vrši se prema želji kandidata, po redosledu na Konačnoj rang listi, i to prozivanjem. Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

 

Literatura za prijemni ispit

Prijemni ispit za smerove Geografija i Geoprostorne osnove životne sredine polaže se iz

  • Opšte geografije (preporučeni udžbenici: Rakičević T. L, Dukić D, "Geografija za I razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd 1998; Đurić V., "Geografija za II razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd, 1998.)
  • Geografije SCG (preporučen udžbenik: Dragan Rodić, "Geografija za I i III razred srednje škole i III razred gimnazije", "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Beograd, 1998.).

Prijemni ispit za smerove Prostorno planiranje i Demografija polaže se iz

  • Geografije (preporučeni udžbenici: Rakičević T. L, Dukić D, "Geografija za I razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd 1998; Đurić V., "Geografija za II razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd, 1998.)

Prijemni ispit za smer Turizmologija polaže se iz

  • Geografije (preporučeni udžbenici: Rakičević T. L, Dukić D, "Geografija za I razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd 1998; Đurić V., "Geografija za II razred gimnazije", "Naučna knjiga" Beograd, 1998.)

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: