Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Hemijski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Drugi upisni rok 

Posle prvog upisnog roka, na Hemijskom fakultetu je ostalo ukupno 35 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i 4 mesta za samofinansirajuće studente na sledećim studijskim programima:

Vrsta studija            Studijski program       Budžet    Samofinans.

Osnovne                 Hemija                            14                     – 
akademske             Biohemija                         –                      –
studije                     Hemija životne sredine    1                      4              
                                 

Integrisane
(osnovne i master)      Nastava hemije            20                   –
akademske studije   

Drugi upisni rok će biti organizovan početkom septembra 2020. godine. Sve potrebne informacije će biti naknadno objavljene na ovoj stranici.

Opšti uslovi

Hemijski fakultet upisuje u prvu godinu integrisanih osnovnih i diplomskih akademskih studija ukupno 170 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 15 samofinansirajućih studenata, i to na sledeće studijske programe:

 • Osnovne akademske studije
  • Hemija (75 budžet + 5 samofinansiranje),
  • Biohemija (45 budžet + 5 samofinansiranje),
  • Hemija životne sredinu (25 budžet + 5 samofinansiranje).
 • Integrisane (osnovne i diplomske) akademske studije
  • Nastava hemije (25 budžet)

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (broj 612-00-00495/2013-04 od 9. 5. 2014. godine).

Student može istovremeno, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da bude upisan na dva ili više studijskih programa koje realizuju fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu i/ili druge visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, ali može da ostvari pravo na finansiranje studija iz budžeta samo na jednom studijskom programu.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za studijske programe osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine polažu prijemni ispit iz hemije, dok kandidati koji konkurišu za studijski program Biohemije polažu prijemne ispite iz hemije i biologije (prijemni ispit iz biologije organizuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu).

Kandidati koji konkurišu za studijski program integrisanih akademskih studija Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije.

Pitanja na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su polagali prijemni ispit iz hemije, odnosno hemije i biologije, na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 102.000,00 RSD. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u četiri jednake mesečne rate, i to sledećom dinamikom:

 • I rata prilikom upisa
 • II rata od 1. do 15. decembra tekuće godine
 • III rata pri upisu u letnji semestar (polovinom februara tekuće godine)
 • IV rata od 1. do 15. aprila tekuće godine

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje i studente strane državljane. Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € u dinarskoj protivvrednosti.

Prijavljivanje na konkurs je moguće neposredno (u Studentskoj službi Fakulteta) ili elektronski uz dostavljanje potrebnih dokumenata preporučenom poštom sa povratnicom (izveštajem o prijemu).

 

Uplata naknade za prijavu na konkurs

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

 • Svrha uplate: Prijava na konkurs za upis na studije, br. [upisati broj prijave] 

Broj prijave se dobija na kraju uspešno podnete elektronske prijave!

 • Primalac:   Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, Beograd
 • Iznos:   5.000,00 RSD
 • Račun primaoca:   840-1817666-82
 • Poziv na broj:   750.

Uplata može da se izvrši u bilo kojoj banci ili pošti.

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole imali zapažen uspeh na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ili na međunarodnim takmičenjima, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita. Lista ovih kandidata se objavljuje na Internet prezentaciji Hemijskog fakulteta pre početka prijavljivanja. Ovi kandidati treba da uplate 2.500,00 din. kao naknadu za prijavu na konkurs.

 

Potrebna dokumenta

Osim uplaćene naknade, za prijavu na konkurs za upis na studije potrebna su sledeća dokumenta:

 • Za državljane Republike Srbije: važeća lična karta.
 • Za državljane drugih zemalja (uključujući i Bosnu i Hercegovinu / Republiku Srpsku, Crnu Goru, Hrvatsku): važeći pasoš.
 • Originali: četiri svedočanstva iz srednje škole i diploma o stečenom srednjem obrazovanju.
 • Fotokopije svedočanstava iz srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju.

Kandidatima koji su na osnovu postignutog uspeha na takmičenjima oslobođeni polaganja prijemnog ispita potrebna je i diploma sa takmičenja i jedna njena fotokopija.

Uplatnicu i ostala potrebna dokumenta treba dostaviti Hemijskom fakultetu na proveru, posle čega će prijava biti potvrđena, kao i učešće na konkursu.

 

Neposredno prijavljivanje na konkurs - u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta

Studentska služba Hemijskog fakulteta se nalazi u zgradi Fakulteta u Beogradu, Studentski trg 12-16, prizemlje, soba broj 327.

U ovom slučaju fotokopije svedočanstava i diplome iz srednje škole ne moraju da budu overene! Originali se predaju na uvid i odmah potom vraćaju kandidatima, a Fakultet zadržava kopije. Isto važi i za diplome sa takmičenja, ukoliko se kandidat na osnovu njih oslobađa polaganja prijemnog ispita.

 

Elektronsko prijavljivanje uz dostavu dokumenata poštom

Za državljane Republike Srbije sa novom (biometrijskom) ličnom kartom sa čipom je potreban i izvod iz lične karte, dok je za one sa starom ličnom kartom, ili novom bez čipa, potrebna fotokopija lične karte (obe strane!). Za državljane neke druge zemlje, potrebna je fotokopija pasoša - strane na kojoj se nalazi fotografija i lični podaci. U slučaju da se verifikacija izvodi slanjem potrebnih dokumenata preko pošte, fotokopije svedočanstava i diplome iz srednje škole moraju da budu overene! Isto važi i za diplome sa takmičenja, ukoliko se kandidat na osnovu njih oslobađa polaganja prijemnog ispita.

Neophodno je da se u koverat stave sledeća dokumenta: izvod (ili fotokopija) lične karte (odnosno pasoša), overene kopije sva četiri svedočanstva iz srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju, kao i uplatnica za naknadu za prijavu na konkurs. Ako je kandidat zbog uspeha na takmičenjima oslobođen polaganja prijemnog ispita, neophodno je da pošalje i overenu fotokopiju diplome sa takmičenja.

Navedena dokumenta treba poslati na sledeću adresu: Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, PAK 105305, sa naznakom: Konkurs za upis na studije - prijava br. [upisati broj prijave].

Preporuka je da se dokumenta šalju preporučeno - sa povratnicom (potvrda o prijemu), ili preko kurirske službe.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju direktno u Studentskoj službi Fakulteta, a ne putem elektronske prijave, ništa od dokumenata ne dostavljaju poštom, već sva neophodna dokumenta predaju u Studentskoj službi prilikom prijavljivanja.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Hemijskog fakulteta, na telefon 011 / 333 66 78.

 

Rangiranje

Kandidat može da ostvari najviše 100 poena: uspeh u srednjoj školi nosi najviše 40 poena (zbir prosečnih ocena četiri razreda srednje škole množi se sa dva), dok se rezultat na prijemnom ispitu boduje od 0 do 60 poena. Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe HemijaHemija životne sredine i Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije, koji nosi 60 poena. Za upis na studijski program Biohemija kandidati polažu prijemne ispite iz hemije i biologije, pri čemu oba prijemna ispita nose po 30 poena. Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole imali zapažen uspeh na Republičkom takmičenju, odnosno na međunarodnom takmičenju iz hemije ili biologije, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita. Ovim kandidatima se prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje sa maksimalnim brojem bodova.

Kandidat ima pravo da istovremeno konkuriše za upis na dva ili više studijskih programa. Kandidat ne može da se upiše na studijski program koji nije naveo među svojim željama za upis.

Za svaki studijski program, Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu prijavljenih kandidata, na osnovu ukupnog broja poena stečenih prema navedenim kriterijumima. Za upis na teret budžeta kandidat mora da ima najmanje 51 poen i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno najmanje 30 poena za upis u statusu samofinansirajućeg studenta i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis samofinasnirajućih studenata. Prednost prilikom upisa na dati studijski program imaju kandidati koji su taj studijski program izabrali kao prvu želju.

Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi. Ukoliko posle završetka upisa ostane slobodnih mesta, Fakultet organizuje naknadni upisni rok, za kandidate koji su polagali prijemni ispit iz hemije, ili hemije i biologije, na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu, uz potvrdu tog fakulteta o polaganju prijemnog ispita sa brojem ostvarenih poena.

Učesnik konkursa koji smatra da prijemni ispit nije obavljen regularno ili da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom može da uloži žalbu.

Posle odlučivanja po prispelim žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu listu svih kandidata sa naznačenim brojem bodova. Kandidati se upisuju na osnovu konačne rang liste. Ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo upisa ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati narednog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

Napomena: Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao u predviđenom roku, definitivno gubi pravo na upis.

 

Dokumenta potrebna za upis

Za upis je potrebno:

 1. Originalna dokumenta:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 2. Original izvoda iz matične knjige rođenih
 3. Indeks (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 4. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm (jedna se lepi na indeks)
 5. Za samofinansirajuće studente:
  • Ugovor (dobija se u Studentskoj službi)
  • Dokaz o uplati školarine u iznosu od 102.000,00 din. (25.500,00 din. pri upisu) na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 6. Za državljane Republike Srbije: važeća lična karta (na uvid)
 7. Za inostrane državljane: važeći pasoš
 8. Uplata ZPU (po želji)

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, ZPU, osiguranje) - plaćaju se na Fakultetu.

 

Naknadni upis

Kandidati koji su polagali prijemni ispit iz hemije ili hemije i biologije na fakultetima Univerziteta u Beogradu - Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom ili Veterinarskom fakultetu - mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku koji se organizuje uvek posle upisa kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu.

Informacija o broju preostalih mesta će biti ažurirana na Web stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa.

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 1. Potvrda o polaganju prijemnog ispita iz Hemije ili Hemije i Biologije od tekuće godine
 2. Uplatnica od 2.500,00 din. na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj 840-1817666-82, poziv na broj 750
 3. Originalna dokumenta:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 4. Original izvoda iz matične knjige rođenih
 5. Prijavni list (pravilno popunjen, dobija se u Studentskoj službi)
 6. Indeks (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 7. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm (jedna se lepi na indeks)
 8. Za samofinansirajuće studente:
  • Ugovor (dobija se u Studentskoj službi)
  • Dokaz o uplati školarine u iznosu od 102.000,00 din. (25.500,00 din. pri upisu) na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 9. Za državljane Republike Srbije: važeća lična karta (na uvid)
 10. Za inostrane državljane: važeći pasoš
 11. Uplata ZPU (po želji)

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, ZPU, osiguranje) - plaćaju se na Fakultetu.

 

Upis državljana srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše i da se upiše na Hemijski fakultet pod istim uslovima kao kandidati koji su četvorogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Srbiji, pod uslovom da mu je stečena strana školska isprava priznata u saglasnosti sa zakonom i opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku.

 

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Kandidati koji su završili srednju školu u Republici Srpskoj ne treba da nostrifikuju diplome.

 

Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom na adresu ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

 

Upis stranih studenata

Strani državljanin može da konkuriše i da se upiše na Hemijski fakultet pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu. Kandidat, strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Prilikom upisa kandidat, strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje, i da vlada srpskim jezikom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog