Preuzmi Maturang aplikaciju
   Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Hemijski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Posle septembarskog upisnog roka, na Hemijskom fakultetu je ostalo ukupno 44 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i 4 mesta za samofinansirajuće studente na sledećim studijskim programima:

 Vrsta studija  Studijski program  Budžet   Samofin.
 Osnovne akademske studije

 Hemija

 Hemija životne sredine

 11

 13

 0

 4

 Integrisane (osnovne i master) akademske studije  Nastava hemije  20  -

 

Kalendar aktivnosti

 • Elektronska prijava: od 17. septembra do 21. septembra 2021.
 • Dostavljanje dokumenata: najkasnije do 21. septembra 2021. u 14:00
 • Neposredna verifikacija dokumenata (Studentska služba Hemijskog fakulteta, prizemlje, soba broj 327): 20. i 21. septembar 2021, 10:00 – 14:00
 • Lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole (na oglasnoj tabli i Internet stranici Fakulteta): 21. septembra u 15:00
 • Isticanje rasporeda kandidata za polaganje prijemnog ispita po amfiteatrima (na oglasnoj tabli i Internet stranici fakulteta): 21. septembra u 16:00
 • Prijemni ispit iz hemije:  23. septembra   15:30 – 18:00

Napomena: Prijemni ispit iz hemije traje dva sata (od 16 do 18 časova), ali je dolazak kandidata obavezan u 130minuta ranije zbog mera epidemiološke zaštite (merenje temperature, raspoređivanje po prostorijama itd). Na prijemni ispit obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš, crnu ili plavu hemijsku olovku i digitron. Da biste pristupili polaganju prijemnog ispita morate imati zaštitnu masku!

 • Preliminarna rang lista po studijskim programima (na oglasnoj tabli i Internet stranici Fakulteta):  24. septembra  do 10:00
 • Primedbe na preliminarnu rang listu (Studentska služba Hemijskog fakulteta, prizemlje, soba broj 327): 24. septembra   10:00 – 13:00
 • Rešenja po primedbama na preliminarnu rang listu od strane Komisije za sprovođenje prijemnog ispita: 24. septembra do 14:00
 • Žalbe Dekanu na rešenja Komisije za sprovođenje prijemnog ispita: 24. septembra, do 15:00
 • Odluke Dekana na žalbe: 27. septembra do 10:00
 • Konačna rang lista po studijskim programima (na oglasnoj tabli i Internet stranici fakulteta):  27. septembra u 11:00
 • Upis kandidata prema konačnoj rang listi: 27. septembra od 12:00 do 14:00 i 28. septembra od 10:00 do 14:00

Napomena: kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao u predviđenom roku, definitivno gubi pravo na upis!

Sve dodatne informacije se nalaze ovde
 

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (broj 612-00- 00162/7/2020-03 od 6. 11. 2020. godine).

Hemijski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija ukupno 170 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 15 samofinansirajućih studenata, i to na sledeće studijske programe:

Osnovne akademske studije

 • Hemija (75 budžet + 5 samofinansiranje),
 • Biohemija (45 budžet + 5 samofinansiranje),
 • Hemija životne sredinu (25 budžet + 5 samofinansiranje).

Integrisane (osnovne i diplomske) akademske studije

 • Nastava hemije (25 budžet)

Hemijski fakultet na prvu godinu master akademskih studija upisuje 110 studenata i to na studijski program Hemija - 55 studenata, na studijski program Biohemija - 30 studenata, dok na studijski program Hemija životne sredine upisuje 25 studenata.

Takođe, Hemijski fakultet upisuje na prvu godinu doktorskih akademskih studija 70 studenata (50 na studijski program Hemija i 20 na studijski program Biohemija).

Student može istovremeno, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da bude upisan na dva ili više studijskih programa koje realizuju fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu i/ili druge visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, ali može da ostvari pravo na finansiranje studija iz budžeta samo na jednom studijskom programu.

Kandidat, može da ostvari najviše 100 poena: uspeh u srednjoj školi nosi najviše 40 poena (zbir prosečnih ocena četiri razreda srednje škole množi se sa dva), dok se rezultat na prijemnom ispitu boduje od 0 do 60 poena. Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe Hemija, Hemija životne sredine i Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije, koji nosi 60 poena. Za upis na studijski program Biohemija kandidati polažu prijemne ispite iz hemije i biologije (prijemni ispit iz biologije organizuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu), pri čemu oba prijemna ispita nose po 30 poena. Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole imali zapažen uspeh na Republičkom takmičenju, odnosno na međunarodnom takmičenju iz hemije ili biologije, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita. Ovim kandidatima se prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje sa maksimalnim brojem bodova.

Pitanja na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Kandidat ima pravo da istovremeno konkuriše za upis na dva ili više studijskih programa. Kandidat ne može da se upiše na studijski program koji nije naveo među svojim željama za upis.

Za svaki studijski program, Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu prijavljenih kandidata, na osnovu ukupnog broja poena stečenih prema navedenim kriterijumima. Za upis na teret budžeta kandidat mora da ima najmanje 51 poen i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno najmanje 30 poena za upis u statusu samofinansirajućeg studenta i da se nalazi na konačnoj listi do broja odobrenog za upis samofinasnirajućih studenata. Prednost prilikom upisa na dati studijski program imaju kandidati koji su taj studijski program izabrali kao prvu želju.

Prijavljivanje na konkurs je moguće neposredno (u Studentskoj službi Fakulteta) ili elektronski uz dostavljanje potrebnih dokumenata preporučenom poštom sa povratnicom (izveštajem o prijemu).

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su polagali prijemni ispit iz hemije, odnosno hemije i biologije, na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše i da se upiše na Hemijski fakultet pod istim uslovima kao kandidati koji su četvorogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Srbiji, pod uslovom da mu je stečena strana školska isprava priznata u saglasnosti sa zakonom i opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku.
 
Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.
Kandidati koji su završili srednju školu u Republici Srpskoj ne treba da nostrifikuju diplome.
 
Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.
Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.
Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom na adresu ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.
 
Upis stranih studenata

Strani državljanin može da konkuriše i da se upiše na Hemijski fakultet pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu. Kandidat, strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Prilikom upisa kandidat, strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje, i da vlada srpskim jezikom.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog