Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Hemijski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje studente u prvu godinu školske 2022/23. godine na studijske programe u saglasnosti sa Bolonjskom deklaracijom

NA HEMIJSKOM FAKULTETU PREOSTALA SU 52 BUDžETSKA MESTA!

 • Elektronska prijava za upis na studije funkcioniše od 22. avgusta do 1. septembra 2022.
 • Izjava za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine (PDF, 44 KB)

Posle junskog upisnog roka, na Hemijskom fakultetu su ostala ukupno 52 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i 7 mesta za samofinansirajuće studente na sledećim studijskim programima:

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinansiranje
Osnovne akademske studije

Hemija

Biohemija

hemija životne sredine

12

0

19

1

2

4

Integrisane (osnovne i master) akademske studije Nastava hemije 21 -
Ukupno 52 7

Mogu li da se upišem na Hemijski fakultet?

Prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije, Biohemije i Hemije životne sredine, kao i integrisanih akademskih studija Nastave hemije možeš da upišeš ako imaš završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje i položen prijemni ispit.

Tvoje mesto na rang listi kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Maksimalan broj bodova koji možeš da osvojiš je 100.

Opšti uspeh u srednjoj školi predstavlja zbir tvojih prosečnih ocena iz svakog razreda srednje škole, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu možeš steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu možeš da ostvariš od 0 do 60 bodova. Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine, ili integrisanih akademskih studija Nastava hemije, polažeš prijemni ispit iz hemije. Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Biohemije, polažeš prijemni ispit iz hemije i biologije.

Ukoliko imaš završen International Baccaleurate Diploma Programme u školskoj 2021/22. godini tvoj uspeh se utvrđuje tako da ti prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8, a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), dok se uspeh na IB maturi vrednuje sa maksimalnih 20 bodova.

Ukoliko, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, imaš jednu od prve tri nagrade na republičkim takmičenjima iz hemije i/ili bilogije koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju, priznaje ti se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz tog predmeta. Spisak učenika koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita iz hemije i biologije za upis u školskoj 2022/23. godini se nalazi ovde.

Ukoliko si lice sa posebnim potrebama možeš polagati prijemni ispit na način prilagođen svojim potrebama. Potrebno je samo da ih u pisanom obliku naznačiš prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program i da ovi zahtevi budu u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Osoba sa invaliditetom, kao i lice pripadnik romske nacionalne manjine, može se upisati na studijski program Univerziteta u Beogradu i kroz Program afirmativnih mera Vlade Republike Srbije. Informacije o upisu kroz Program afirmativnih mera za lica sa invaliditetom možeš dobiti klikom na link. Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis primenom afirmativne mere je 10. 6. 2022. godine. Kandidati, pripadnici romske nacionalne manjine, prilažu Fakultetu, pored propisane dokumentacije i Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske naiconalne manjine.

Nakon polaganja prijemnog ispita, Fakultet utvrđuje rang liste prema gore navedenim kriterijumima. Mesto na rang listi i ukupan broj ostvarenih bodova određuju da li možeš upisati prvu godinu, kao i to da li će tvoje studiranje biti finansirano iz budžeta ili samostalno.

Možeš biti upisan na teret budžeta Republike Srbije (budžetski student) ako se nalaziš na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, a osvojiš najmanje 51 bod. Osim toga, u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) možeš biti upisan samo jedanput na istom stepenu studija. Stoga, ako si srednju školu završio/-la pre školske 2021/22. godine, prilikom prijave moraš da dostaviš i potpisanu izjavu da nisi bio upisan/-a na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišeš. Izjava koju treba potpisati se nalazi na dnu ove strane, u okviru stavke "Dodatne informacije i formulari".

Možeš biti upisan na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ako se nalaziš na rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata, koji je određen konkursom, a osvojiš najmanje 30 bodova.

Na prijemni ispit je potrebno da doneseš dokument za identifikaciju - važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i svoj kalkulator i plavu ili crnu hemijsku olovku.

Kako da se prijavim na konkurs?

Prijavljivanje na konkurs se izvodi u tri koraka:

1. Popunjavanje elektronskog formulara

Potrebno je da popuniš formular ovde.

Prijavljivanje će biti otvoreno od 22. avgusta u 0:01 do 1. septembra 2022. godine u 23:59 časova.

Formular se popunjava ćirilicom. Pazi na ispravnu upotrebu malih i velikih slova. Posle uspešno izvedenog popunjavanja, dobićeš broj prijave.

Savetujemo da se, shodno interesovanjima, prijaviš za veći broj studijskih programa od prve želje ka četvrtoj. Ovo je bitno, jer ukoliko ne konkurišeš za neki studijski program, na njega ne možeš biti upisan, čak i ukoliko ostanu slobodna mesta i imaš dovoljan broj bodova za upis!

Napomena: Kandidati koji konkurišu na studijske programe osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine, ili studijski program integrisanih akademskih studija Nastava hemije, polažu prijemni ispit iz hemije. Da bi se konkurisalo za upis na osnovne akademske studije Biohemije, polaže se prijemni ispit i iz hemije i iz biologije.

Zbog epidemije virusa Covid-19 i istovremenog održavanja ispitnog roka nije moguće prijavljivanje na konkurs u prostorijama Hemijskog fakulteta! Formular moraš da popuniš kod kuće!

2. Uplata naknade za prijavu na konkurs

Popuni uplatnicu na sledeći način:

 • Svrha uplate: Prijava na konkurs za upis na studije
 • Primalac: Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
 • Iznos: 5.000,00 din.
 • Račun primaoca: 840-1817666-82
 • Poziv na broj: 750.

Uplatu možeš da izvedeš u bilo kojoj banci ili pošti.

Ako si kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole imao/-la zapažen uspeh na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ili na međunarodnim takmičenjima, oslobođen si polaganja prijemnog ispita. Lista ovih kandidata se objavljuje na Internet prezentaciji Hemijskog fakulteta pre početka prijavljivanja. Ovi kandidati treba da uplate 2.500,00 din. kao naknadu za prijavu na konkurs.

Naknada za prijavu na konkurs se plaća samo jednom, bez obzira da li se prijavljuješ na samo jedan studijski program ili na više njih odjednom!

3. Verifikacija dokumenata

Osim popunjenog elektronskog formulara i uplaćene naknade, za prijavu na konkurs potrebna su ti sledeća dokumenta:

 • Za državljane Republike Srbije: važeća lična karta. Poželjno je (ali ne i obavezno) da imaš izvod iz matične knjige rođenih.
 • Za državljane drugih zemalja (uključujući i Bosnu i Hercegovinu / Republiku Srpsku, Crnu Goru, Hrvatsku): važeći pasoš.
 • Fotokopije svedočanstava iz srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju.

Ako si na osnovu postignutog uspeha na takmičenjima oslobođen/-a polaganja prijemnog ispita, potrebna ti je i fotokopija diplome sa takmičenja.

Uplatnicu i ostala potrebna dokumenta treba dostaviti Hemijskom fakultetu na proveru, posle čega će prijava biti potvrđena, kao i učešće na konkursu.

Verifikacija (dostava) dokumenata se može izvesti na jedan od sledeća dva načina:

3.1. Dostava dokumenata poštom

Preporučujemo da se za verifikaciju (dostavu) dokumenata koristi upravo ovaj način!

Za državljane Republike Srbije sa novom (biometrijskom) ličnom kartom sa čipom je potreban i izvod iz lične karte, dok je za one sa starom ličnom kartom, ili novom bez čipa, potrebna fotokopija lične karte (obe strane!). Za državljane neke druge zemlje, potrebna je fotokopija pasoša - strane na kojoj se nalazi fotografija i lični podaci. U slučaju da se verifikacija izvodi slanjem potrebnih dokumenata preko pošte, fotokopije svedočanstava i diplome iz srednje škole moraju da budu overene! Isto važi i za diplome sa takmičenja, ukoliko se kandidat na osnovu njih oslobađa polaganja prijemnog ispita.

Napomena: Kandidat/-kinja može biti upisan/-a u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) samo jednom na istom stepenu studija. Stoga, kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine moraju poslati i potpisanu izjavu da nikada nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu. Izjava koju treba potpisati i poslati se nalazi na dnu ove strane, u okviru stavke "Dodatne informacije i formulari".

Neophodno je da u koverat staviš sledeća dokumenta: izvod (ili fotokopiju) lične karte (odnosno pasoša), overene kopije sva četiri svedočanstva iz srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju, kao i uplatnicu za naknadu za prijavu na konkurs. Ako si zbog uspeha na takmičenjima oslobođen polaganja prijemnog ispita, neophodno je da pošalješ i overenu fotokopiju diplome sa takmičenja. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine moraju da pošalju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Navedena dokumenta treba poslati na sledeću adresu: Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd, PAK 105104, sa naznakom: Konkurs za upis na studije - prijava br. [upisati broj prijave].

Pošiljka mora da stigne na Fakultet do 2. septembra 2022. godine u 14:00 časova, jer će u suprotnom prijava biti odbačena!

Preporuka je da se dokumenta šalju preporučeno - sa povratnicom (potvrda o prijemu), ili preko kurirske službe (PostExpress, AKS, BEX, itsl).

3.2. Neposredna verifikacija (predaja) dokumenata u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta

Neposredna verifikacija dokumenata se održava 1. i 2. septembra 2022. godine od 10 do 14 časova u prostoriji Studentske službe Hemijskog fakulteta. Studentska služba se nalazi u zgradi Hemijskog fakulteta u Beogradu, na adresi Studentski trg 12-16, prizemlje, soba broj 327.

Kandidati koji neposredno verifikuju dokumenta u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta podnose na uvid originalna dokumenta i predaju fotokopije sledećih dokumenata (u ovom slučaju nije potrebno overavati fotokopije):

 1. Svedočanstava za sva četiri razreda prethodno završene srednje škole.
 2. Diplome o stečenom srednjem obrazovanju.
 3. Diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja (navedenog u kalendaru međunarodnih takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) - odnosi se na kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu.
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, odnosno 2.500,00 dinara za kandidate koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita.
 5. Za državljane Republike Srbije sa novom (biometrijskom) ličnom kartom sa čipom je potreban izvod iz lične karte, dok je za one sa starom ličnom kartom, ili novom bez čipa, potrebna fotokopija lične karte (obe strane!). Za državljane drugih zemalja (uključujući i Bosnu i Hercegovinu / Republiku Srpsku, Crnu Goru, Hrvatsku), potrebna je fotokopija pasoša - strane na kojoj se nalazi fotografija i lični podaci.

Kandidati koji neposredno verifikuju dokumenta u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta mogu predati i overene fotokopije neophodnih gore navedenih dokumenata (uz podnošenje originalnih dokumenata na uvid). U ovom slučaju, overene fotokopije će biti iskorišćene pri upisu na Fakultet, ukoliko kandidat/-kinja prema rang listi stekne pravo na upis.

Napomena: Kandidat/-kinja može biti upisan/-a u prvu godinu studijskog programa u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) samo jedanput na istom stepenu studija. Stoga, kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2021/22. godine prilikom prijave podnose i potpisanu izjavu (dobija se u Studentskoj službi) da nikada nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Kalendar aktivnosti

 • Elektronska prijava: od 22. avgusta do 1. septembra 2022.
 • Dostavljanje dokumenata: najkasnije do 2. septembra 2022. u 14:00
 • Neposredna verifikacija dokumenata (Studentska služba Hemijskog fakulteta, prizemlje, soba broj 327): 1. i 2. septembar 2022, 10:00 – 14:00
 • Lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole (na oglasnoj tabli i Internet stranici Fakulteta): 2. septembra u 15:00
 • Primedbe na listu na broj bodova iz srednje škole: 2. septembra, 15:00 – 16:00 (neposredno u Studentskoj službi, putem telefona 011 / 333-66-39 ili na e-mail: studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs)
 • Isticanje rasporeda kandidata za polaganje prijemnog ispita po amfiteatrima (na oglasnoj tabli i Internet stranici fakulteta): 2. septembra u 16:00
 • Prijemni ispit iz hemije: 5. septembra u 12:00
 • Prijemni ispit iz biologije: 5. septembra u 15:00. Napomena: Prijemni ispit iz hemije traje dva sata (od 12 do 14 časova), ali je dolazak kandidata obavezan u 11:30 časova zbog prozivke i raspoređivanja po prostorijama. Na prijemni ispit obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš, crnu ili plavu hemijsku olovku i digitron. Da biste pristupili polaganju prijemnog ispita morate imati zaštitnu masku!
 • Preliminarna rang lista po studijskim programima (na oglasnoj tabli i Internet stranici Fakulteta): 6. septembra do 15:00
 • Primedbe na preliminarnu rang listu (Studentska služba Hemijskog fakulteta, prizemlje, soba broj 327): 7. septembra 10:00 – 14:00
 • Rešenja po primedbama na preliminarnu rang listu od strane Komisije za sprovođenje prijemnog ispita: 8. septembra do 14:00
 • Žalbe Dekanu na rešenja Komisije za sprovođenje prijemnog ispita: 9. septembra, 10:00 – 14:00
 • Odluke Dekana na žalbe: 12. septembra do 14:00
 • Konačna rang lista po studijskim programima (na oglasnoj tabli i Internet stranici fakulteta): 12. septembra u 15:00
 • Upis kandidata prema konačnoj rang listi: 13 i 14. septembra, 10:00 – 14:00. Napomena: kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije se upisao u predviđenom roku, definitivno gubi pravo na upis!

Naknadni upis

Ukoliko posle drugog upisnog roka na Hemijskom fakultetu preostanu slobodna mesta, biće organizovan naknadni upisni rok. U ovom upisnom roku na Hemijski fakultet će moći da konkurišu kandidati koji su prijemni ispit iz hemije, odnosno iz hemije i biologije polagali na bilo kom fakultetu (Medicinskom, Stomatološkom, Farmaceutskom, Fakultetu veterinarske medicine, Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom, Poljoprivrednom...) Univerziteta u Beogradu, u tekućoj školskoj godini (jun ili septembar), uz potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu iz hemije, odnosno iz hemije i biologije sa fakulteta na kojem je kandidat konkurisao. Informacija o broju preostalih slobodnih mesta za naknadni upisni rok će biti objavljena na Internet stranici Hemijskog fakulteta 14. septembra 2022. godine u 15 časova.

Naknadni upisni rok će biti organizovan 15. septembra 2022. godine od 10 do 15 časova u Studentskoj službi Hemijskog fakulteta.

Kako da se spremim za prijemni ispit?

Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine, ili integrisanih akademskih studija Nastava hemije, polažeš prijemni ispit iz hemije.

Ako konkurišeš za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Biohemije, polažeš prijemni ispit iz hemije i biologije.

Zadatke i rešenja sa prijemnih ispita iz hemije iz prethodnih godina možeš pronaći OVDE.

Koja su mi dokumenta potrebna za upis?

Dokumenta potrebna za upis na Fakultet su:

 • overene fotokopije dokumenata srednje škole (svedočanstava za sva četiri razreda prethodno završene srednje škole i diplome o stečenom srednjem obrazovanju) i originalna dokumenta na uvid;
 • elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20 (dobija se na Fakultetu);
 • izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se za državljane Republike Srbije);
 • dve iste fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (ne starije od godinu dana);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
 • dokaz o uplati obaveznog osiguranja;
 • dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente).

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, osiguranje) iznose ukupno 1150 dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta 840-1817666-82 sa pozivom na broj 111 i svrhom uplate "Troškovi upisa". Dokaz o uplati priložiti uz ostala dokumenta.

Uplata za Zdravstveno-potporno udruženje (ZPU) - opciono: 400 dinara
uplatiti na žiro-račun 205-42492-70;
svrha uplate: Upis u akademsku 2022/23;
primalac: Zdravstveno-potporno udruženje studenata, Balkanska 4/I, Beograd.

Upis bez prijemnog ispita

Na prvu godinu osnovnih studija možeš se upisati bez prijemnog ispita ukoliko si:

 1. lice koje već ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, kao i lice koje je završilo osnovne studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br.76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
 2. student druge visokoškolske ustanove koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom program akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje fakultet, odnosno Univerzitet. Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova;
 3. student fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu koji je već upisan na drugi studijski program u okviru istog fakulteta, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, odnosno na način i po postupku utvrđenim opštim aktima fakulteta;
 4. lice kome je prestao status studenta u skladu sa Zakonom, i to zbog ispisivanja sa studija ili neupisivanja školske godine, ako je ostvario 60 ESPB bodova, pod uslovima koje propisuje fakultet.

Na ovaj način se možeš upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubrajaš se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Priznavanje broja bodova za odgovarajući studijski program obavlja Komisija za priznavanje ispita.

Potrebno je da dostaviš:

 1. pisani zahtev za upis najkasnije do isteka drugog konkursnog roka za upis u narednu školsku godinu;
 2. zahtev za priznavanje studijskog programa, odnosno dela studijskog programa, studijski program, uverenje o položenim ispitima i dokaz o uplati troškova.

Ako je tvoj zahtev odobren donosi se rešenje o tvom upisu (Rešenje o upisu studenta).

U navedenom rešenju navodi se broj priznatih ESPB bodova, dužina trajanja studija - rok u kome možeš završiti studije koji se određuje kao dvostruki broj školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog programa, status samofinansirajućeg studenta.

Šta ako sam srednju završio u inostranstvu?

Ukoliko imaš državljanstvo Republike Srbije a završenu srednju školu (ili neki od razreda) u inostranstvu ili završen program međunarodne (IB) mature, pod uslovom da imaš nostrifikovanu stranu školsku ispravu, upisuješ se pod jednakim uslovima kao i drugi kandidati. Ukoliko još nemaš rešenje o nostrifikaciji diplome možeš se prijaviti sa potvrdom Ministarstva da su tvoja srednjoškolska dokumenta podneta na nostrifikaciju.

Ukoliko si državljanin/-ka Republike Srbije i u školskoj 2021/22. godini si stekao/-la strane srednjoškolske isprave ili imaš završen program međunarodne mature, možeš da konkurišeš u drugom upisnom roku za posebna budžetska mesta određena Odlukom Vlade za državljane Republike Srbije koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno završili srednju školu u inostranstvu. Možeš se prijaviti sa rešenjem o nostrifikaciji diplome ili potvrdom Ministarstva da su tvoja srednjoškolska dokumenta podneta na nostrifikaciju.

Šta ako sam pripadnik srpske nacionalne manjine iz neke od susednih zemalja?

Ako pripadaš srpskoj nacionalnoj manjini iz neke od susednih zemalja, možeš da studiraš u Srbiji pod istim uslovima kao i njeni državljani, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijave predaješ rešenje Ministarstva o nostrifikaciji diplome ili potvrdu da je započet proces nostrifikacije.

Ukoliko si srednju završio/-la u Republici Srpskoj, ne vršiš nostrifikaciju diplome, osim ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj srednjoj školi.

Pored propisane dokumentacije predaješ i izjavu u pisanoj formi da si pripadnik/-ca srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Šta ako sam osoba sa invaliditetom?

Ukoliko si osoba sa invaliditetom možeš polagati prijemni ispit na način prilagođen svojim potrebama. Potrebno je samo da ih u pisanom obliku naznačiš prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program, i da ovi zahtevi budu u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Za dodatne informacije i konsultacije možeš se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Upis u sve godine osnovnih i integrisanih studija za osobe sa invaliditetom, Univerziteta u Beogradu, regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom.

Ukoliko se upisuješ kroz Program afirmativnih mera za upis lica sa invaliditetom prilikom konkurisanja, pored obavezne konkursne dokumentacije, donosiš i rešenje rektora Univerziteta o utvrđivanju prava na upis primenom afirmativne mere za lica sa invaliditetom.

Rok da pokreneš postupak utvrđivanja prava na upis primenom afirmativne mere je 10. jun 2022. godine. Postupak pokrećeš podnošenjem zahteva Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, na propisanom obrascu.

Šta ako sam pripadnik romske nacionalne manjine?

Ukoliko si pripadnik/-ca romske nacionalne manjine, možeš konkurisati za upis na studijske programe Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta i kroz Program afirmativnih mera upisa koje je donela Vlada Republike Srbije, a koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj program podrazumeva podršku kandidatima prilikom upisa na studijski program, kao i tokom studija.

Pored propisane dokumentacije prilikom prijave podnosiš i Izjavu da si pripadnik/-ca romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Šta ako sam strani državljanin?

Ukoliko si državljanin strane države, možeš se upisati na studijski program pod skoro istim uslovima kao i domaći državljani. Jedina razlika je obaveza da, kao državljanin strane države, samostalno plaćaš školarinu.

Za potrebe prijavljivanja na konkurs, pored ostalih dokumenata podnosiš i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji isprava o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije započet.

Pre upisa, kao državljanin/-ka strane države neophodno je da Fakultetu podneseš dokaze da si zdravstveno osiguran/-a za školsku godinu koju upisuješ i da vladaš srpskim jezikom.

Žalbe i rokovi

Primedbe u slučaju tehničkih grešaka na listi prijavljenih kandidata, sa podacima o bodovima iz srednje škole, možeš uložiti u određenom roku koji propisuje fakultet.

Nakon prijemnog ispita fakultet objavljuje preliminarnu rang listu za sve studijske programe. U roku od 36 sati od objavljivanja ove liste možeš podneti žalbu na bilo kakve neregularnosti povodom rang liste ili prijemnih ispita.

Žalbu podnosiš nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od njenog prijema. Imaš pravo i da u drugostepenom postupku uložiš žalbu dekanu, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije po prvenstvenoj žalbi. Dekan donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji.

Nakon odlučivanja o žalbama fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu. Po objavljivanju konačne rang liste za studijski program na sajtu Univerziteta obavlja se upis kandidata.

Sve liste se objavljuju na oglasnoj tabli i internet stranici Hemijskog fakulteta.

Dodatne informacije i formulari

Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta, na telefon   011 / 333 66 78   (radnim danima, od 9 do 15 časova) ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog