Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Kriminalističko-policijska akademija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2017/2018. godini

Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, u školskoj 2017/2018. godini, upisaće na studijski program:

I Osnovne akademske studije kriminalistike

 • 55 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 90 studenata koji se sami finansiraju.

Završetkom akademskih studija kriminalistike student stiče stručni naziv diplomirani kriminalista. 

 

II Osnovne strukovne studije kriminalistike

 • 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 60 studenata koji se sami finansiraju.

Završetkom strukovnih studija kriminalistike student stiče stručni naziv strukovni kriminalista. 

 

III Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo

 • 5 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 30 studenata koji se sami finansiraju.

Završetkom akademskih studija Forenzičko inženjerstvo student stiče stručni naziv diplomirani inženjer tehnologije. 

 

IV Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo

 • 5 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 50 studenata koji se sami finansiraju.

Završetkom akademskih studija Informatika i računarstvo student stiče stručni naziv diplomirani informatičar. 

 

Uslovi konkursa

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. 

Posebni uslovi 

Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i uslove u pogledu zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti.

Preuzmi kompletan tekst Konkursa
Literatura za pripremu prijemnog ispita

I Kandidati koji konkurišu na studijske programe kriminalistike moraju ispuniti:

 • posebne uslove u pogledu zdravstvenog stanja i
 • uslove morfološkog statusa. 

Uslovi morfološkog statusa su sledeći:

 • za kandidate muškog pola: telesna visina najmanje 1,73 m i telesna težina u toleranciji do 10 kg više, odnosno, do 10 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm i
 • za kandidate ženskog pola: telesna visina najmanje 1,65 m i telesna težina u toleranciji do 3 kg više odnosno do 12 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm.

II Kandidati koji konkurišu na studijske programe Forenzičko inženjerstvo i Informatika i računarstvo moraju ispuniti:

 • opšte uslove u pogledu zdravstvenog stanja. 

Svi kandidati zdravstveni pregled, utvrđivanje morfološkog statusa, kao i psiholoških sposobnosti obavljaju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Durmitorska broj 9. Kandidati pristupaju pregledu prema redosledu prijavljivanja, na osnovu uputa koji se izdaje na Kriminalističko-policijskoj akademiji. 

Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu zdravstvenog stanja, kandidati su obavezni da se podvrgnu: lekarskom pregledu, testu psiholoških sposobnosti i testu na upotrebu psihoaktivnih supstanci. Neprihvatanje bilo kog od navedenih pregleda podrazumeva da je kandidat odustao od prijave na konkurs. Troškovi pregleda iznose 5.400,00 dinara (za lekarski pregled, test psiholoških sposobnosti i test na upotrebu psihoaktivnih supstanci). Navedeni iznos, sa naznakom svrhe uplate, uplaćuju se na račun broj: 840-348667-78; primalac: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd. Troškove zdravstvenog pregleda snose kandidati. Kandidatima se ne preporučuje da uoči pregleda konzumiraju poslastice kao i obroke koji sadrže mak, kao i lekove protiv bolova (tipa kafetina i sl.). Dan uoči pregleda kandidati treba da konzumiraju lakšu hranu do 18.00 časova, a da izostave intenzivniju fizičku aktivnost i unos alkohola. Ujutru, na dan pregleda, ne treba da doručkuju, niti da piju zaslađene tečnosti. Kandidati su obavezni da nakon obavljenog zdravstvenog pregleda Kriminalističko-policijskoj akademiji prilože uverenje o ispunjenosti zadatih uslova, koje je izdala lekarska komisija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije odmah posle dobijanja uverenja, a najkasnije u roku od 24 časa.

Na pregled obavezno poneti: 

 • ličnu kartu ili pasoš i
 • primerak uplatnice za troškove pregleda.

 

Test provere sklonosti i sposobnosti

I za studijske programe osnovnih akademskih i strukovnih studija kriminalistike

Kandidati koji ispune uslove u pogledu morfološkog statusa, zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:

 1. testa određenih bazično-motoričkih sposobnosti (maksimalno 20 bodova);
 2. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
 3. testa znanja iz srpskog jezika i književnosti (maksimalno 20 bodova).

Rezultat na testu određenih bazično-motoričkih sposobnosti od 0 bodova je eliminacionog karaktera.

II  za studijski program osnovnih akademskih studija Forenzičko inženjerstvo 

Kandidati koji ispune uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti, pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:

 1. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
 2. testa iz matematike (maksimalno 20 bodova);
 3. testa iz hemije (maksimalno 20 bodova).

III za studijski program osnovnih akademskih studija Informatika i računarstvo 

Kandidati koji ispune uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psiholoških sposobnosti, pristupaju testu provere sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz:

 1. testa opšte informisanosti (maksimalno 20 bodova);
 2. testa iz matematike (maksimalno 20 bodova);
 3. testa iz informatike (maksimalno 20 bodova).

Revizija testova sklonosti i sposobnosti navedenih pod I, II i III nije dozvoljena. 

 

Konkurs je otvoren od 20.04.2017. godine zaključno sa 08.05.2017. godine. Prijave na konkurs kandidati podnose lično, radnim danima od 10 do 15 časova u Beogradu, Ulica cara Dušana broj 196 (Zemun).

Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta:

 1. svedočanstva sva četiri razreda srednje škole i diploma o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije);
 2. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdato od strane nadležnog suda, ne starije od šest meseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 4. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija);
 5. potvrda da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije – najmanje dve godine neprekidno pre dana prijave na konkurs (izdata od strane nadležne policijske uprave/policijske stanice);
 6. potvrdu o izvršenoj uplati manipulativnih troškova.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: