Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Medicinski fakultet u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine. Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva. Za studije na engleskom jeziku uslov je znanje engleskog jezika.

 

Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije.

Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.

Pravo upisa ima kandidat koji je postigao najmanje 31 bod na prijemnom ispitu i nalazi se u okviru odobrenog broja za upis kandidata.

Nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata se neće priznavati kao položen prijemni ispit.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz čl. 55 Statuta Medicinskog fakulteta mogu da se upišu na studije medicine bez polaganja prijemnog ispita u septembarskom upisnom roku.

 

Postupak za sprovođenje upisa

Prilikom prijave na Konkurs kandidat podnosi i lekarsko uverenje da je sposoban za studije medicine, koje se izdaje u svakom domu zdravlja ili u Studentskoj poliklinici Krunska 57, Beograd, dokaz o uplati 6.000,00 dinara na ime troškova Konkursa).


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: