Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Svaka duž koja spaja teme i neku od ivičnih tačaka baze kupe se zove:
 • 2. Dokazati da je log6 2 + log6 3 =1:
 • 3. Skup svih rešenja nejednačine (x+1)(x+2)/(x-1)(x-2)≥1 je:
 • 4. Reši kvadratnu jednačinu (x + 5)2 = 0:
 • 5. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
 • 6. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
 • 7. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
 • 8. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...
 • 9. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:
 • 10. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
 • 11. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:
 • 12. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :
 • 13. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 14. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:
 • 15. U razvoju binoma (4√a2x + 5√1/ax2)13 (a>0,x>0), član koji ne sadrži x glasi: