Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 2. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
 • 3. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
 • 4. Ako kompleksan broj z zadovoljava jednakost z + 2z = 12 + 3i; (i2 = -1) tada je |z| jednako:
 • 5. Date su funkcije f(x)=1-x i g(x)=2-x. Tada je izraz f(g(x))-g(f(x)) jednak:
 • 6. Skup svih rešenja nejednačine (x+1)(x+2)/(x-1)(x-2)≥1 je:
 • 7. Koliko iznosi prosta kamata na zajam od 9.000 dinara za vreme od 3 godine po stopi od 3%?
 • 8. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
 • 9. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
 • 10. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
 • 11. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 12. Ako je x2+x+1=0, tada je izraz x2009+x-2009jednak:
 • 13. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
 • 14. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
 • 15. Rastavi na činioce 11ax2 − 66axy + 99ay2?