Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Napiši adicionu formulu cos(α – β):
 • 2. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
 • 3. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 4. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 5. Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
 • 6. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
 • 7. Ukupan broj rešenja jednačine sin2 x + sin2 2x = 1 na intervalu (0; 2Π) jednak je:
 • 8. Reši kvadratnu jednačinu (x + 5)2 = 0:
 • 9. Date su funkcije f1(x) = x; f2(x) = x2/x; f3(x) =√x2; f4(x) = (√x)2. Tačan je iskaz:
 • 10. Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:
 • 11. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:
 • 12. Površina kružnog valjka je 180π cm2, a razlika visine i poluprečnika osnove je 3 cm. Izračunati zapreminu valjka.
 • 13. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:
 • 14. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
 • 15. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi: