Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
 • 2. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):
 • 3. Vrednost algebarskog izraza a4+a6-2 za a=-1 je:
 • 4. Rešenje jednačine (x+9)2-(x-9)2 = 72
 • 5. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 6a2; 10b2 ; 12ab; 15ab?
 • 6. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?
 • 7. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
 • 8. Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
 • 9. U razvoju binoma (4√a2x + 5√1/ax2)13 (a>0,x>0), član koji ne sadrži x glasi:
 • 10. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
 • 11. Pretvori u proizvod zbir sin6x – sin2x:
 • 12. Vrednost izraza √³√0.000064 jednaka je:
 • 13. U kupi čiji je osni presek jednakostranični trougao upisana je lopta zapremine 32/3 Π. Zapremina kupe je:
 • 14. Proizvod realnih rešenja jednačine (log3 3/x)(log2x)-log3 x3/√3=1/2+log2√x je:
 • 15. Reši jednačinu po x a2x−1 − a3−x = 0, a ≠ 0: