Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
 • 2. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:
 • 3. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 4. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
 • 5. Zbir binomnih koeficijenata trećeg odpočetka i trećeg od kraja člana razvoja binoma (4√3 + 3√4)n, (n je prirodan broj), jednak je 2450. Broj racionalnih članova u tom razvoju je:
 • 6. Rešenje jednačine (x+9)2-(x-9)2 = 72
 • 7. (sinα + cosα)2 = ?
 • 8. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:
 • 9. Date su funkcije f(x)=1-x i g(x)=2-x. Tada je izraz f(g(x))-g(f(x)) jednak:
 • 10. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
 • 11. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:
 • 12. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
 • 13. Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
 • 14.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
 • 15. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?