Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Izračunaj zbir prvih 50 prirodnih brojeva:
 • 2. Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :
 • 3. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
 • 4. Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?
 • 5. Izračunaj 3(a − b)2 − 5(a + b)2 − 8(b − a)2.
 • 6. Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:
 • 7. Cena od 1.200 dinara za jedinicu nekog proizvoda snižena je za 5%. Koliko dinara iznosi sniženje?
 • 8. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
 • 9. Jednačina 92 √x-1-4·32 √x-1+3=0:
 • 10. Pretvori u proizvod zbir sin6x – sin2x:
 • 11. Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):
 • 12.  U jednakokraki trougao ABC (AB = AC = 3cm, BC=2cm) upisan je krug koji dodiruje krake AB i AC redom u tačkama D i E. Dužina duži DE jednaka je (u cm) :
 • 13. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):
 • 14. Zbir najveće i najmanje vrednosti funkcije f(x)=x3+3x2-72x+90 na segmentu [-5, 5] iznosi:
 • 15. Dati su brojevi a=sin1/sin2, b=sin2/sin3, c=sin3/sin4. Tada je: