Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kolika je standardna promena entalpije za reakciju sagorevanja metana (CH4(g) + 2O2(g) ⇔ CO2(g) + 2H2O(g)) ako su entalpije nastajanja CO2(g), H2O(g) i CH4(g) redom jednake -393.5, -241.8 i -74.9 kJ/mol?
 • 2. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
 • 3. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
 • 4. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
 • 5. Uloga katalizatora je da:
 • 6. Pri spontanom procesu:
 • 7. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
 • 8. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:
 • 9. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
 • 10. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
 • 11. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
 • 12. Pri elektrolizi vode (H2O(l) ⇔ H2(g) + 1/2O2(g)) na anodi se izdvojilo 2.8 dm3 kiseonika pri standardnim uslovima. Koliko se pri tome izdvojilo vodonika na katodi?
 • 13. Smeša 2 mola vodonika i 1 mola azota na 1000C ponaša se kao idelan gas. Koliku zapreminu zauzima ova smeša na pritisku od 100000 Pa (R=8.314 J/(mol K) ):
 • 14. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 15. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi: