Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:
 • 2. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
 • 3. 27oC iznosi:
 • 4. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:
 • 5. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
 • 6. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
 • 7. Uloga katalizatora je da:
 • 8. Koliko atoma žive ima u 2 mola žive?
 • 9. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 10. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 11. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.
 • 12. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:
 • 13. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?
 • 14. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
 • 15. α-čestice: