Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 2. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
 • 3. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:
 • 4. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:
 • 5. Veza između energije fotona elektromagnetskog zračenja i njegove talasne dužine je:
 • 6. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
 • 7. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
 • 8. Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
 • 9. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
 • 10. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 11. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)
 • 12. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
 • 13. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
 • 14. Pri spontanom procesu:
 • 15. Egzotermne su one reakcije pri kojima se: