Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Komponente A i B čine smešu gasova. Ako je ukupni pritisak u smeši 100 kPa, a molski udeo komponente A jednak 0.6, koliki je parcijalni pritisak komponente B?
 • 2. Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
 • 3. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 4. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)
 • 5. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
 • 6. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:
 • 7. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
 • 8. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:
 • 9. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
 • 10. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?
 • 11. Izotermski procesi su oni za koje važi:
 • 12. Izračunati sniženje temperature mržnjenja (K) rastvora 1 mola etanola u 100g vode. Krioskopska konstanta vode je k = 1,86 Kkg/mol.
 • 13. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
 • 14. Koliki je osmotski pritisak rastvora na 300 K, ako rastvor sadrži 1 mol/dm3 supstance koja ne disosuje? Univerzalna gasna konstanta R = 8,3 J/Kmol
 • 15. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5: