Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:
 • 2. Koliko ima molekula kiseonika u 3 mola kiseonika? Avogadrov broj iznosi 6,02·1023 mol-1
 • 3. Egzotermne su one reakcije pri kojima se:
 • 4. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:
 • 5. Uloga katalizatora je da:
 • 6. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
 • 7. Unošenje katalizatora na hemijsku reakciju utiče tako što:
 • 8. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:
 • 9. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
 • 10. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?
 • 11. Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
 • 12. Kolika je zapremina 0,2 mola azota pri standardnim uslovima?
 • 13. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
 • 14. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?
 • 15. Ukoliko se posmatra tačka mržnjenja vode i vodenog rastvora šećera