Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. α-čestice:
 • 2. Neka su A i B tačke mržnjenja i ključanja razblaženog vodenog rastvora kuhinjske soli, redom. Tada važi:
 • 3. Pri egzotermnoj reakciji se uvek:
 • 4. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 5. Smanjenjem apsorbancije za 1, transparencija se:
 • 6. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:
 • 7. U kojoj se reakciji povećava entropija (gledano sa leva u desno)?
 • 8. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):
 • 9. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
 • 10. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:
 • 11. Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
 • 12. Potencijal standardne vodonične elektrode iznosi:
 • 13. Broj faza u Smeši H2O(g) H2(g) O2(g) N2(g) je:
 • 14. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?
 • 15. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu: