Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Egzotermne su one reakcije pri kojima se:
 • 2. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
 • 3. Jedinica za pritisak je:
 • 4. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:
 • 5. Ukoliko je napon pare čiste vode 2332,7 Pa izračunati molski udeo saharoze u rastvoru iznad kojeg je napon pare vode 583,2 Pa
 • 6. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)
 • 7. Transparenciji rastvora od 0,1 odgovara apsorbancija:
 • 8. Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
 • 9. Pri spontanom procesu:
 • 10. Koliko atoma žive ima u 2 mola žive?
 • 11. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:
 • 12. Brzina nestajanja reaktanata je najveća:
 • 13. Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
 • 14. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
 • 15. Ukupna zapremina smeše 8 g CH4 i 2 g H2 koja se nalazi na pritisku od 760 mmHg i temperaturi 25 stepeni C je (pretpostaviti idealno ponašanje):