Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Pri osvetljavanju metalne površi fotokatode monohromatskom svetlošću dolazi do emisije elektrona. Kada se frekvencija svetlosti uveća dva puta, maksimalna kinetička energija emitovanih elektrona će se:
 • 2. Voz mase 20 t kreće se brzinom 90 km/h. Put koji pređe voz tokom kočenja do zaustavljanja iznosi 200 m. Sila kočenja iznosi:
 • 3. Frekvencija elektromagnetnih talasa (c=3·108 m/s) talasne dužine 30 cm je:
 • 4. Koliki je koeficijent elastičnosti sistema opruga koji se sastoji od dve redno vezane opruge koeficijenata elastičnosti 3 N/m i 6 N/m?
 • 5. Idealna parna mašina, koja radi prema Karnoovom ciklusu, ima termički stepen korisnog dejstva η = 0.4. Temperatura kondenzatora je t2 = 7o C. Za koliko stepeni treba povisiti temperatutu u kotlu da bi se stepen korisnog dejstva mašine povećao na η = 0.5?
 • 6. Koeficijent korisnog dejstva Karnoovog ciklusa iznosi 0.5. Za koliko procenata bi trebalo sniziti temperaturu hladnjaka da bi iznosio 0.6?
 • 7. Pri izobarskom širenju jedan mol idealnog gasa izvrši rad od 8,3 kJ. Zapremina gasa se pri tome poveća tri puta. Početna temperatura gasa je [R = 8.3 J/(mol K)]:
 • 8. Izraz za ekvivalentnu otpornost dva redno vezana otpornika je:
 • 9. Odrediti količinu naelektrisanja koja prođe kroz poprečni presek provodnika električnog otpora 12 Ω tokom 10 minuta. Napon između krajeva provodnika je 12 V. 
 • 10. Farad (F) je jedinica za:
 • 11. Kolika je dužina metra koji se kreće brzinom v = 0.8⋅c, ako se posmatra iz sistema reference koji miruje?
 • 12. Električni otpor provodnika A je 20 Ω. Električni otpor provodnika B, čija je dužina 5 puta manja od dužine provodnika A, a površina poprečnog preseka dva puta veća od površine poprčnog preseka provodnika A, je: 
 • 13. Izraz za gustinu je:
 • 14. Tvrđenje da toplota ne može prelaziti sa tela niže na tela više temperature termodinamički je:
 • 15. Energija fotona talasne dužine λ je: