Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Da bi se period oscilovanja matematičkog klatna povećao 2 puta, dužinu konca treba:
 • 2. Na optičkoj osi, na rastojanju 1 m od centra tankog sabirnog sočiva žižne daljine 0.5 m, nalazi se realni lik svetlog tačkastog predmeta. Predmet je od centra sočiva udaljen
 • 3. Laserski snop svetlosti talasne dužine 700 nm pada na prorez širine 0.2 mm. Širina centralnog difrakcionog maksimuma na ekranu postavljenom 6 m iza proreza je:
 • 4. Valjak visine H = 10 cm i gustine ρ=400 kg/m 3 pliva na vodi. Centar mase valjka se u odnosu na površinu vode nalazi na: (gustina vode ρv = 1000 kg/m3)
 • 5. Kolika je energija fotona koje emituje helijum-neonski laser talasne dužine 632 [nm]?
 • 6. Dva tačkasta naelektrisanja +Q i -Q nalaze se na x-osi u tačkama A i B tako da je x A < x B . Tačka C u kojoj je elektrostatičko polje jednako nuli je:
 • 7. Koliko agregatnih stanja postoji u prirodi?
 • 8. Koja od navedenih fizičkih veličina je vektorska?
 • 9. Za krajeve stalnog izvora jednosmernog napona vezan je potrošač koji se sastoji od tri paralelno vezana otpornika R1, R2 = 2R1 i R3 . Na otporniku R1 se razvija snaga od 600 W. Ako je ukupna snaga koja se razvija u potrošaču 1 kW, otpornost otpornika R3 je:
 • 10. Jedinica za rad i energiju je:
 • 11. Jedinica za masu u SI sistemu jedinica je:
 • 12. Izraz za gustinu je:
 • 13. Koja je od navedenih fizičkih veličina vektorska?
 • 14. Koji je hemijski znak za radon?
 • 15. Kroz cev kružnog poprečnog preseka prečnika 2 cm, stacionarno protiče voda brzinom od 3 m/s. Masa vode koja protekne u svakoj sekundi je: (gustina vode 1000 kg/m3)