Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Voz mase 20 t kreće se brzinom 90 km/h. Put koji pređe voz tokom kočenja do zaustavljanja iznosi 200 m. Sila kočenja iznosi:
 • 2. Jedinica za magnetnu indukciju je:
 • 3. Gustina kocke stranice 10 cm i mase 7,8 kg je:
 • 4. Jezgro atoma radioaktivnog elementa ima Z protona i N neutrona. U raspadu neće se promeniti:
 • 5. Prvi Faradejev zakon elektrolize može se izraziti formulom:
 • 6. Ako se pritisak određene količine idealnog gasa menja po zakonu p = aT , gde je a konstanta, zapremina gasa se menja po zakonu:
 • 7. Dva bakarna provodnika imaju iste dužine. Ako je odnos poluprečnika poprečnih preseka r1/r2=1/5, tada je odnos njihovih otpora:
 • 8. Masa tela je 1 [t]? Kolika je težina tela? (Za ubrzanje sile Zemljine teže uzeti g ≈ 10 [m/s2] ).
 • 9. Koji je jedini metal koji nije u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi?
 • 10. Kada se rastojanje između dva tačkasta naelektrisanja poveća dva puta, elektrostatička sila se:
 • 11. Karl Gustav Jung poznat je naučnik iz oblasti:
 • 12. Telo mase 2 kg kreće se po glatkoj horizontalnoj podlozi iz stanja mirovanja pod dejstvom horizontalne sile intenziteta 20. Put koji telo pređe tokom prvog kretanja je:   
 • 13. Energija fotona talasne dužine λ je:
 • 14. Gama zraci su:
 • 15. Koliki rad je izvršen pri izobarnom procesu kojim je sistem preveden iz stanja A u kome ima zapreminu VA u stanje B u kome ima zapreminu VB = 3VA?