Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Period poluraspada nekog radioaktivnog elementa je T1/2. Za vreme 3T1/2 aktivnost ove supstance će opasti:
 • 2. Farad (F) je jedinica za:
 • 3. U izrazu h c / λ, Plankovu konstantu predstavlja simbol (slovo):
 • 4. Brzina proticanja vode u cevi na mestu gde je površina poprečnog preseka cevi 3cm2 iznosi 2 m/s. Na mestu gde je poprečni presek cevi 5 cm2, brzina proticanja vode je:
 • 5. Jedinica za dužinu u SI sistemu jedinica je:
 • 6. Koji je hemijski znak za radon?
 • 7. Odrediti rezonantnu kružnu frekvenciju u kolu naizmenične struje sa kalemom čiji je koeficijent samoindukcije 1 [H] i kondenzatorom kapacitivnosti 1 [μF]:
 • 8. Telo se izbaci sa površine Zemlje kao kosi hitac tako da mu je domet maksimalan. Količnik dometa i maksimalne visine koju telo dostiže tokom kretanja je:
 • 9. Litar vode temperature 37ºC pomeša se sa dve litre vode temperature 97ºC. Temperatura smeše je:
 • 10. Zategnuta žica ima dužinu 120 cm. Tri najveće talasne dužine stojećeg talasa koje se mogu pojaviti na žici su:
 • 11. Kolika je brzina prostiranja gama zraka kroz vakuum?
 • 12. Težina tela je 9,81 [N]. Kolika je masa tela?
 • 13. Voz mase 20 t kreće se brzinom 90 km/h. Put koji pređe voz tokom kočenja do zaustavljanja iznosi 200 m. Sila kočenja iznosi:
 • 14. Označite jedinicu koja se razlikuje od ostalih
 • 15. Vi ste investitor koji ulaže u rizične visoko profitabilne projekte. Jedan pronalazač tvrdi da je razvio toplotnu mašinu koja, u toku jednog ciklusa uzima 110 MJ toplote na temperaturi od 415 K, a odbacuje 50 MJ toplote na temperaturi od 212 K. Pri tome izvrši mehanički rad od 16.67 kWh. Da li biste profitirali ako uložite novac u ovaj projekat?