Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliko članica je imao vojni savez Mala Antanta iz 1920. godine?
 • 2. Najveći broj kombinacija vezivanja tri otpornika otpornosti R1, R2 i R3 koje daju različite ekvivalentne otpornosti je:
 • 3. Dva litra vode temperature 300 K pomeša se sa litar vode temperature 330 K. Temperatura smeše je:
 • 4. Koliko molekula sadrži 1 [kg] CO2?
 • 5. Telo je izbačeno naviše sa visine 7m, početnom brzinom v0=2m/s. Telo će imati brzinu 2v0 na visini (g=10m/s^2)?
 • 6. Odrediti žižnu daljinu bikonkavnog simetričnog sočiva radijusa krivine R = 20 cm ako se sočivo nalazi u vazduhu, a izrađeno je od materijala indeksa prelamanja 3.
 • 7. Primarna zavojnica transformatora ima 10, a sekundarna 100 navoja. Ako je na primarnu priključen jednosmerni napon od 10 V, napon na krajevima sekundarne zavojnice je:
 • 8. Voz mase 20 t kreće se brzinom 90 km/h. Put koji pređe voz tokom kočenja do zaustavljanja iznosi 200 m. Sila kočenja iznosi:
 • 9. Kome je Dositej Obradović uputio i u naslovu ga pomenuo, jedno svoje delu u obliku pisma?
 • 10. Brankovina, mesto čuveno po Desanki Maksimović i porodici Nenadović, nalazi se:
 • 11. Neko telo osciluje harmonijski sa periodom T = 4 s. Frekvencija oscilovanja ovog tela iznosi:
 • 12. Svetlosni zrak upada pod uglom od 22° u odnosu na površinu ravnog ogledala. Ugao refleksije ovog zraka je:
 • 13. Na polovima izvora sa unutrašnjim otporom 0,25 Ω, izmeren je napon od 23 V kad je kolom tekla struja 4 A. Elektromotorna sila izvora je:
 • 14. Pri izobarskom širenju dva mola idealnog gasa izvrši rad od 33,2 kJ. Zapremina gasa se pri tome poveća pet puta. Početna temperatura gasa je [R = 8,3 J/(mol K)]:
 • 15. Koliku kinetičku energiju ima elektron koji se kreće u homogenom električnom polju potencijalne razlike 1 [V]?