Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Odrediti talasnu dužinu talasa frekvencije 200 [Hz], ako je brzina prostiranja talasa 340 [m/s].
 • 2. Dva tačkasta naelektrisanja +Q i -Q nalaze se na x-osi u tačkama A i B tako da je x A < x B . Tačka C u kojoj je elektrostatičko polje jednako nuli je:
 • 3. U izrazu h c / λ, Plankovu konstantu predstavlja simbol (slovo):
 • 4. Nasledni materijal (DNK molekuli) eukariotskih ćelija, smešten je u:
 • 5. U međunarodnom sistemu jedinica (SI) Kelvin [K] je jedinica za sledeću fizičku veličinu:
 • 6. Karl Gustav Jung poznat je naučnik iz oblasti:
 • 7. Frekvencija elektromagnetnih talasa talasne dužine 10 cm je (c=3·108 m/s):
 • 8. Električni otpor provodnika A je 20 Ω. Električni otpor provodnika B, čija je dužina 5 puta manja od dužine provodnika A, a površina poprečnog preseka dva puta veća od površine poprčnog preseka provodnika A, je: 
 • 9. Talasna dužina zvučnih talasa frekvencije 440 Nz, koji se prostiru u vazduhu brzinom 340 m/ѕ, iznosi:
 • 10. Otpornost žice dužine l = 25 m i poprečnog preseka S = 6.25 cm2 iznosi R =100 Ω. Kolika je specifična otpornost materijala žice?
 • 11. Kako glasi jednačina kontinuiteta za stacionarno strujanje fluida? ( Gde je S površina poprečnog preseka toka, a v je brzina proticanja.)
 • 12. Dva litra vode temperature 350K pomeša se sa tri litre vode temperature 330K. Temperatura smeše je:
 • 13. Dva bakarna provodnika imaju iste dužine. Ako je odnos poluprečnika poprečnih preseka r1/r2=1/5, tada je odnos njihovih otpora:
 • 14. Jedinica za magnetnu indukciju je:
 • 15. Tri mola idealnog gasa nalaze se u zatvorenoj boci zapremine V =0.01m3 na sobnoj temperaturi t = 27 0C. Pritisak gasa u boci je: ( R = 8.3 J /(Kmol))