Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:
 • 2. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 3. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 4. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 5. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 6. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 7. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
 • 8. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 9. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 10. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 11. Metod uzorka je posmatranje:
 • 12. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
 • 13. Apsolutna frekvencija je:
 • 14. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 15. Parametri linearnog trenda određuju se: