Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 2. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 3. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 4. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 5. Vremenske serije mogu biti:
 • 6. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 7. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 8. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 9. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
 • 10. Apsolutna frekvencija je:
 • 11. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
 • 12. Modus je:
 • 13. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 14. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 15. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.