Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:
 • 2. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 3. Metod uzorka je posmatranje:
 • 4. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 5. Apsolutna frekvencija je:
 • 6. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 7. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 8. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
 • 9. Vremenske serije mogu biti:
 • 10. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:
 • 11. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 12. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 13. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
 • 14. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 15. Modus je: