Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Psihometrija je:
 • 2. Introspekcija je:
 • 3. Komponente vaspitanja su: (moguće više odgovora)
 • 4. Surdopedagogija je:
 • 5. Nајvаžniја оsnоvа psihičkоg živоtа је:
 • 6. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i pedagog Elen Kej, napisala je sledeće delo:
 • 7. Žan Žak Ruso je:
 • 8. Doba zrelosti je:
 • 9. Socijalna psihologija proučava:
 • 10. Mišljenje je:
 • 11. Empirizam u pedagogiji je:
 • 12. Zаklјučivаnjе о psihičkim оsоbinаmа оsоbе nа оsnоvu оdrеđеnih fizičkih оsоbinа, nаzivа sе:
 • 13. Mentalna higijena je:
 • 14. Nadbubrežne žlezde luče:
 • 15. Pedagogija je: