Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U Javi može li se deklarisati apstraktni metod u neapstraktnoj klasi ?
 • 2. Naredba WHILE - DO je petlja sa izlaskom na:
 • 3. U Visual C++ programskom jeziku funkcije ShowWindow i EnableWindow su funkcije članice klase:
 • 4. Kompajliranje aplikacije u Visual C++ vrši se preko tastera:
 • 5. U programskom jeziku C sa aspekta korišćenja pointera, ime niza je istovremeno i:
 • 6. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:
 • 7. U okviru pre-standard C jezika, a kod poziva funkcije sa bilo kojim brojem i tipom parametara, kompajler:
 • 8. U programskom jeziku podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao private dostupni su:
 • 9. U SLQ-u klauzulu GRUP BY koristimo kada želimo da:
 • 10. Interpreteri su programi koji:
 • 11. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:
 • 12. U programskom jeziku C++ konstruktor ima ime:
 • 13. U SQL-u relacione baze podataka su takve baze podataka koje:
 • 14. Koji od navedenih jezika je najsličniji Javi:
 • 15. U SQL-u da li se jedna tabela može povezati na samu sebe?