Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Java aplikacije su java programi koji:
 • 2. U SQL-u u kolonama u kojima vrednosti mogu biti veće od 8000 bajtova koristi se tip podataka?
 • 3. Kako se nazivaju promenljive kojima možete pristupiti iz bilo kog dela programa i nesmetano im menjati vrednosti?
 • 4. Šta je pointer?
 • 5. Kako se postavlja dvodimenzioni niz u memoriji ?
 • 6. U programskom jeziku C++ ugradnju odgovarajuće overloadovane funkcije u kod vrši:
 • 7. Kompletan paket za razvoj Java programa je:
 • 8. Za rad sa ulazom i izlazom Java koristi:
 • 9. U Visual C++ programskom jeziku otvaranje save dijalog prozora vrši se preko klase:
 • 10. Inorder i Preorder su načini obilaska:
 • 11. Korisničke baze podataka u SQL serveru su?
 • 12. U Visual C++-u Konstruktor mora:
 • 13. U programskom jeziku C++ pomocu Global Scope Resolution operatora pristupamo varijabli unutar:
 • 14. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:
 • 15. Query Analizer predstavlja?