Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Naredba WHILE - DO je petlja sa izlaskom na:
 • 2. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
 • 3. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
 • 4. U Visual C++ programskom jeziku da bi ste prikazali dijalog potrebno je da pozovete funkciju:
 • 5. Šta je pointer?
 • 6. Korisničke baze podataka u SQL serveru su?
 • 7. U programskom jeziku C++ struktura može da sadrži:
 • 8. U programskom jeziku C važi da je indeks prvog člana niza uvek:
 • 9. U Visual C++ programskom jeziku otvaranje save dijalog prozora vrši se preko klase:
 • 10. U Visual C++-u MessageBox konstruktor može da ima najviše:
 • 11. Da bi imao pristup SQL serveru:
 • 12. Java apleti su:
 • 13. U SQL-u koju ćemo naredbu koristiti da bi izmenili vrednosti u koloni neke tabele:
 • 14. Po kom formatu se ispisuju (primenom funkcije printf) celobrojne promenljive ?
 • 15. U programskom jeziku C++ pointerska varijabla sadrži: