Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Termin SQL predstavlja:
 • 2. U programskom jeziku C++ pomocu Global Scope Resolution operatora pristupamo varijabli unutar:
 • 3. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
 • 4. U SQL-u Tinyint ima opseg vrednosti:
 • 5. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:
 • 6. U programskom jeziku podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao private dostupni su:
 • 7. U programskom jeziku C++ ako neke od standardnih include fajlova navodimo sa ekstenzijom, a neke bez, tada obično:
 • 8. Kompletan paket za razvoj Java programa je:
 • 9. U Visual C++-u dodavanje funkcija u neku klasu vrši se preko:
 • 10. Šta je pointer?
 • 11. U Visual C++ programskom jeziku da bi ste prikazali dijalog potrebno je da pozovete funkciju:
 • 12. For petlja unutar for petlje najpogodnija je za popunjavanje:
 • 13. U jeziku C++ polje je skup podataka:
 • 14. U javi modifikatori public, private i protected koriste se pri:
 • 15. Java podržava multitreading?