Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. SQL softver se instalira na:
 • 2. Po kom formatu se ispisuju (primenom funkcije printf) celobrojne promenljive ?
 • 3. Java dozvoljava definisanje klase unutar klase?
 • 4. U programskom jeziku C++ unutar kontrolnog dela petlje (while) i slično moguće je definisati i inicijalizovati varijablu:
 • 5. Java aplikacije su java programi koji:
 • 6. U Javi može li se deklarisati apstraktni metod u neapstraktnoj klasi ?
 • 7. U programskom jeziku C++ konstruktor ima ime:
 • 8. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
 • 9. Zbog čega u svakom C programu postoji makar jedna direktiva include?
 • 10. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
 • 11. U Standard C++ jeziku deklaracija:
 • 12. U programskom jeziku C++ varijabla koja je deklarisana kao volatile ima vrednost:
 • 13. Svaki C++ program sastoji se od:
 • 14. U Visual C++ programskom jeziku ključne reči public, private i protected odnose se na:
 • 15. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom: