Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Satelit mase m kreće se oko planete mase M po kružnoj orbiti radijusa R. Vremenski period potreban za jednu revoluciju je:
 • 2. Označiti koja relacija predstavlja, prema Borovom modelu atoma vodonika, količina kretanja elektrona (gde je rn radijus orbite, a n glavni kvantni broj orbite) je:
 • 3. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 4. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 5. Cepanje atomskih jezgara hemijskih elemenata je:
 • 6. Prvu kosmičku brzinu ima telo koje:
 • 7. Površinska temperatura na Suncu je oko:
 • 8. Zvezdana paralaksa se koristi za određivanje:
 • 9. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 10. Neke od posledica Lorencovih transformacija iz Specijalne teorije relativnosti su:
 • 11. Fotoelektrični efekat je pojava:
 • 12. Asteroidi su:
 • 13. Pojava difrakcije talasa objašnjava se:
 • 14. Termodinamički proces u gasovima pri stalnoj temperaturi naziva se:
 • 15. Frekvencija na kojoj zvezda emituje maksimum energije direktno zavisi od njene: