Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Velika poluosa putanje Zemlje je:
 • 2. U toku godine Sunce se prividno kreće među zvezdama po:
 • 3. Fotoelektrični efekat je pojava:
 • 4. Asteroidi su:
 • 5. Telo od 10 kg želimo podignuti na visinu od 1 m za 2 sekunde. Koliki rad je potreban uložiti?
 • 6. Duga nastaje:
 • 7. Zašto se Sunčeve pege vide tamnije:
 • 8. U vidljivom delu elektromagnetnog spektra je:
 • 9. Slika zvezda na nebu predstavlja:
 • 10. Satelit mase m kreće se oko planete mase M po kružnoj orbiti radijusa R. Vremenski period potreban za jednu revoluciju je:
 • 11. Pomračenje Meseca može biti samo ako je:
 • 12. Prvu kosmičku brzinu ima telo koje:
 • 13. Treći Keplerov zakon glasi:
 • 14. U kosmologiji Hablova konstanta je od izuzetnog značaja jer:
 • 15. Termodinamički proces u gasovima pri stalnoj temperaturi naziva se: