Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Stanični interval koji obuhvata vreme od momenta dolaska ukrsnog voza, do momenta dolaska odnosno prolaska suprotnog voza kroz istu stanicu kada se putevi vožnje tih vozova seku je:
 • 2. Prema nameni, obimu saobraćaja, ili značaju koji imaju za unutrašnji i međunarodni saobraćaj pruge mogu biti:
 • 3. Putevi se dele na auto-puteve, puteve za motorna vozila, puteve za mešoviti saobraćaj prema:
 • 4. Funkcionalna celina koju čine: donji i gornji stroj pruge, objekti, telekomunikaciona, elektrovučna, elektroenergetska, signalno-sigurnosna i ostala postrojenja i uređaji na pruzi, oprema pruge, pružni pojas sa obeju strana pruge i vazdušni prostor iznad pruge (12 do 14 m), računajući iznad gornje ivice šine je:
 • 5. Po ovom sistemu tarifikacije putnik plaća jedinstvenu cenu nezavisno od dužine vožnje:
 • 6. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje direktnog bruta iz jedne rasporedne (ranžirne) ili utovarne (istovarne) stanice preko najmanje jedne rasporedne (ranžirne) stanice na istoj ili odvojnoj pruzi su:
 • 7. Posebna mreža visokog napona koja služi za prenos električne energije od elektrovučne podstanice do električnih vozila naziva se:
 • 8. Površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva naziva se:
 • 9. Imaju široku primenu u operacijama pretovara tereta i „kratkom transportu“. Postavljaju se duž pretovarnih obala u lukama i pristaništima. Najčešće operacije u manipulacijama u ovim kranovima jesu pretovar kontejnera sa vagona, kamiona, iz skladišta i obratno.
 • 10. Rastojanje koje saobraćajno sredstvo pređe za određeno vreme, a izražava se u kilometrima naziva se:
 • 11. Javni putevi koji povezuju privredna područja jedne republike ili pokrajine, ili su od posebnog značaja za republiku ili pokrajinu nazivaju se:
 • 12. Prevoz velikih količina materijalnih dobara ogleda se u:
 • 13. Koji sektor saobraćajne službe drumskog transporta ima za zadatak održavanje i opravku voznog parka, opreme i uređaja i njihovu pripremu za eksploataciju:
 • 14. Prostorni odsek između dveju stanica koje regulišu sleđenje uzastopnih vozova čiji se saobraćaj odvija tako što se naredni voz otprema tek onda kada predhodni voz prispe u narednu stanicu, odnosno napusti prostorni odsek i kada se za njega dobije odjava naziva se:
 • 15. U transportnom smislu put sa pratećim objektima infrastrukture (benzinske pumpe, servisne radiostanice, moteli, telefonske govornice...) predstavlja element saobraćajnog procesa, i to: