Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Zajednički naziv za čuvara pruge, mostova, tunela, kosina, putnih prelaza, vođu pružnih radova, kao i eventualno drugo osoblje službe za održavanje pruge koje učestvuje u obezbeđenju saobraćaja vozova na otvorenoj pruzi je:
 • 2. Ugovor o osiguranju robe u prevozu naziva se:
 • 3. Vučna motorna vozila namenjena tegljenju industrijskih prikolica, vagona i vagoneta. Kada se ugradi uređaj sa hidrauličnim sistemom podizanja, služi i kao podizač, a sa ugradnjom uređaja za podizanje može poslužiti i kao tegljač. To su:
 • 4. Odnos ostvarenog rada i broja prevezenih putnika predstavlja:
 • 5. Osigurane skretnice koje se postavljaju na licu mesta i zaključavaju bravom su:
 • 6. Vezani su za troškove sredstava za rad. Znatno se povećavaju sa porastom stepena istrošenosti transportnog sredstva:
 • 7. Ako je najveća dopuštena masa po osovini R = 16 t, kategorija pruge je:
 • 8. Ovaj sistem predstavlja sredinu između tarife po pređenom putu i jedinstvene tarife:
 • 9. Uređaji koji omogućavaju automatsko dejstvo kočionih uređaja lokomotive, ako mašinovođa, pošto je predhodno upozoren da naredni signalni znak pokazuje zabranjenu vožnju, ne preduzima mere za zaustavljanje voza kod ovog signala, odnosno ispred tačke koju ovaj signal štiti su:
 • 10. Koji sektor saobraćajne službe drumskog transporta obuhvata unutrašnju organizaciju, pravne i sudske poslove, kadrovske poslove, bezbednost i zaštitu na radu, ekonomat, arhivu, pomoćno osoblje i dr.
 • 11. Elementi saobraćajnog procesa su:
 • 12. Najveća brzina koju s obzirom na tehničke uslove dozvoljavaju pružna postrojenja na njoj, nagibi koji utiču na sigurnost kočenja, krivine, sposobnost vozila, vrsta kočenja, mesto i položaj vučnog vozila i način sastava voza je:
 • 13. Službe koje u tehničkom pogledu omogućavaju prevoz na železnici nazivaju se:
 • 14. Količina ostvarenih putničkih kilometara ili broj prevezenih putnika po jedinici voznog parka za jedan čas rada vozila predstavlja:
 • 15. Signali koji služe za davanje potrebnih naređenja ili saopštenja o zabrani ili dozvoli za dalju vožnju voza nazivaju se: