Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje iz jedne rasporedne ili ranžirne stanice do susedne rasporedne ili ranžirne stanice ili do neke utovarne ili istovarne stanice ispred njih su:
 • 2. Imaju široku primenu u operacijama pretovara tereta i „kratkom transportu“. Postavljaju se duž pretovarnih obala u lukama i pristaništima. Najčešće operacije u manipulacijama u ovim kranovima jesu pretovar kontejnera sa vagona, kamiona, iz skladišta i obratno.
 • 3. Stanični interval koji obuhvata vreme koje protekne od momenta dolaska, odnosno prolaska voza kroz narednu stanicu, do momenta polaska, odnosno prolaska uzastopnog voza kroz stanicu za koju se računa ovaj interval je:
 • 4. Celokupno kretanje sredstava za proizvodnju u procesu reprodukcije podrazumeva se pod:
 • 5. Spada u pomoćne obrasce. Popunjava ga vozovođa, odnosno otpravnik vozova u polaznoj stanici, odnosno stanici u kojoj se menjaju sastav i elementi voza. To je:
 • 6. Uloge saobraćaja u društvu su
 • 7. Obuhvataju troškove poslovanja vezane za usluge drugih preduzeća koje se ne mogu neposredno uvrstiti u troškove sredstava za rad, predmeta rada i radne snage:
 • 8. Način pretovara robe i materijala gde u toku pretovara i skladištenja postoji samoregulacija pokreta i njihova kontrola bez prisustva čoveka je:
 • 9. Ako je najveća dopuštena masa po osovini R = 22,5 t, kategorija pruge je:
 • 10. Oznakom S-66 označava se:
 • 11. Službena mesta u kojima se reguliše kretanje uzastopnih vozova u odjavnom razmaku. Po prolasku jednog voza izveštava se da je voz prispeo i da se može otpremiti sledeći voz:
 • 12. Transport tereta se deli na transport na redovnim linijama i povremeni transport prema:
 • 13. Signal kojim se vozu zabranjuje ili dozvoljava prelaz preko rasputnice, mesta prelaska sa dvokolosečne na jednokolosečnu prugu, tovarišta i transportnog otpremništva, mesta odvajanja industrijskog koloseka, stajališta sa jednim peronom na dvokolosečnoj pruzi naziva se:
 • 14. Uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru naziva se:
 • 15. Znatno utiču na strukturu troškova u saobraćajnim preduzećima, visina ovih troškova vezana je za karakteristike saobraćajnih sredstava, u toku veka trajanja, na saobraćajnim sredstvima mogu se promeniti skoro svi glavni delovi i na taj način produžiti sam vek trajanja: