Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Osnove saobraćaja


 • 1. Posebna mreža visokog napona koja služi za prenos električne energije od elektrovučne podstanice do električnih vozila naziva se:
 • 2. Koloseci namenjeni za utovar i istovar kola, sastavljanje i rastavljanje vozova, smeštaj kola za opravku, dezinfekciju itd. nazivaju se:
 • 3. Oznakama S-56 i S-57 označava se:
 • 4. Sastajanje dva voza, ili više vozova istog smera u stanici jednokolosečne ili dvokolosečne pruge sa koje se uzastopni voz otprema ispred prispelog predhodnog voza je:
 • 5. Teretni vozovi namenjeni za prevlačenje iz jedne rasporedne ili ranžirne stanice do susedne rasporedne ili ranžirne stanice ili do neke utovarne ili istovarne stanice ispred njih su:
 • 6. Motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika koje osim sedišta za vozača ima najviše osam sedišta je:
 • 7. To su troškovi goriva, maziva, pogonske energije, pomoćnog materijala i materijalne usluge, kao i troškovi tekućeg održavanja osnovnih kapaciteta:
 • 8. Količina ostvarenih putničkih kilometara ili broj prevezenih putnika po jedinici voznog parka za jedan čas rada vozila predstavlja:
 • 9. svako pokretanje vozila koje ne predstavlja vožnju voza, a koje se obavlja radi njihovog premeštanja s jednog mesta na drugo, na istom koloseku, ili sa jednog koloseka na drugi kolosek, uključujući i rad oko zakvačivanja, otkvačivanja, usporavanja i zaustavljanja tog kretanja, obezbeđenje vozila od samopokretanja i odbegnuća, kao i izdavanja naređenja, rukovođenje i nadzor nad ovim poslovima naziva se:
 • 10. Odnos između stvarne kočne mase (SKM) i potrebne kočne mase (PKM) mora biti:
 • 11. Tehničko-eksploataciono svojstvo vozila koje podrazumeva korišćenje vozila uz najmanje troškove pogona i tehničkog održavanja je:
 • 12. Saobraćaj vozova na dvokolosečnoj pruzi opremljenoj SS urđajima koji omogućavaju sigurno kretanje vozova po redovnom i susednom koloseku, bez obzira na smer vožnje naziva se:
 • 13. Način pretovara robe i materijala koji je kombinacija ručnog i mehanizovanog pretovara, koristi se za manje količine tereta za pretovar je:
 • 14. Predstavlja eksploataciju sredstava prevoza i namenjen je samo određenom korisniku koji je i vlasnik sredstava prevoza:
 • 15. Sve osigurane skretnice ako nemaju mehanički ili električni kontrolni zasun su: