Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Krug gosta je:
 • 2. Nevidljivi uvoz podrazumeva
 • 3. Strategija reinžinjeringa ostvaruje se:
 • 4. Područje rada tehničke službe hotela obuhvata
 • 5. Ako je obim proizvodnje – prometa vedi, fiksni troškovi po jedinici proizvoda su
 • 6. Začetnikom hotelskih klubova smatra se:
 • 7. Itinerer je:
 • 8. U koju grupu uticaja spada uticaj turizma na zaposlenost stanovništva i nivo životnog standarda?
 • 9. Šta su turistički motivi?
 • 10. Sa porastom prihoda rast turističke tražnje je
 • 11. Avizio-vaučer je:
 • 12. Sa stanovišta nosilaca, turistička propaganda može biti
 • 13. Učešde osnovnih smeštajnih kapaciteta u broju nodenja stranih turista u Srbiji 2005.godine iznosilo je
 • 14. Kako se naziva razlika između vrednosti aktive i pasive turističkog bilansa?
 • 15. Šta čini osnovu za delovanje putničkih agencija u sferi organizovanja putovanja?