Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Boljim korišdenjem kapaciteta fiksni troškovi po jedinici proizvoda i usluga
 • 2. Insentiv (“Incentive”) putovanja se organizuju sa ciljem
 • 3. Nevidljivi izvoz podrazumeva
 • 4. Prema kriterijumu da li više daje ili prima u međunarodnom turističkom prometu i potrošnji, svako tržište se može podeliti na
 • 5. Šta čini osnovu za delovanje putničkih agencija u sferi organizovanja putovanja?
 • 6. Prihodi od inostranog turizma su na kraju 20.veka učestvovali u ukupnoj vrednosti izvoza roba i usluga u Španiji sa
 • 7. Učešde osnovnih smeštajnih kapaciteta u broju nodenja stranih turista u Srbiji 2005.godine iznosilo je
 • 8. "Poverljive" tarife namenjene su
 • 9. Metodom kalkulacije sa primenom marže izračunava se:
 • 10. Osnovne etape istraživanja turističkog tržišta su
 • 11. Obračunati iznosi za utrošenu energiju spadaju u troškove:
 • 12. Agencijski predstavnik je ovlašćen da predstavlja turističku agenciju pred:
 • 13. Područje rada tehničke službe hotela obuhvata
 • 14. Godišnje se u domaćem turizmu u svetu utroši
 • 15. Ukalkulisane bruto zarade zaposlenih čine: