Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje


 • 1. Ogist Eskofje je bio:
 • 2. Do sredine 60-ih godina prošlog veka turističke agencije u našoj zemlji su se bavile dominantno
 • 3. Agencijski predstavnik je ovlašćen da predstavlja turističku agenciju pred:
 • 4. Instalisani kapacitet hotela je:
 • 5. Ako je obim proizvodnje – prometa vedi, fiksni troškovi po jedinici proizvoda su
 • 6. Sa stanovišta nosilaca, turistička propaganda može biti
 • 7. Obaveza pladanja "puno za prazno" znači povoljniji položaj za
 • 8. Strategija reinžinjeringa ostvaruje se:
 • 9. Osnovne etape istraživanja turističkog tržišta su
 • 10. Avizio-vaučer je:
 • 11. Boljim korišdenjem kapaciteta fiksni troškovi po jedinici proizvoda i usluga
 • 12. Dominantna vrsta prevoza pri dolasku turista u Veliku Britaniju i Grčku je
 • 13. U koju grupu smeštajnih kapaciteta spadaju moteli i pansioni?
 • 14. Šta su turistički motivi?
 • 15. Učešde osnovnih smeštajnih kapaciteta u broju nodenja stranih turista u Srbiji 2005.godine iznosilo je