Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pedagoški fakultet u Somboru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Drugi produženi upisni rok će se obaviti od 17. do 27. septembra, a na slobodna mesta mogu konkurisati i kandidati koji su na nekom od učiteljskih (pedagoških) fakulteta ili visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača u Republici Srbiji u prvom konkursnom roku položili prijemni ispit iz maternjeg jezika i književnosti i opštih znanja i informisanosti.

Konkurs za upis 2018/19 u septembarskom upisnom roku

Na fakultet se može upisati ukupno 130 studenata, i to:

 • 42 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
 • 88 samofinansirajuća studenata.

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata u drugom upisnom roku:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Diplomirani učitelj

5

42

47

Diplomirani vaspitač

17

20

37

Diplomirani dizajner medija u obrazovanju

20

19

39

Diplomirani bibliotekar-informatičar

0

7

7

Ukupno

42

88

130

 

U školskoj 2018/19, Pedagoški fakultet je doneo odluku da za prvu godinu studija (bez obzira na status studenta), bude besplatna školarina.

 

Konkursni rokovi

Prvi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata: 20, 21 i 22. jun 2018. godine od 9:00 do 13:00 časova u prostoriji br. 9
 • prethodna provera sposobnosti: 25. jun 2018. godine
 • polaganje prijemnog ispita: 27. jun 2018. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste: 29. jun 2018. godine
 • objavljivanje konačne rang liste: 2. jul 2018. godine
 • upis primljenih kandidata: 3. - 5. jul 2018. godine

Drugi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata: 17. i 18. septembar 2018. godine
 • prethodna provera sposobnosti: 19. septembar 2018. godine
 • polaganje prijemnog ispita:  21. septembar 2018. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste: 24. septembar 2018. godine
 • objavljivanje konačne rang liste: 26. septembar 2018. godine
 • upis primljenih kandidata: 27. septembar 2018. godine

 

Opšti uslovi 

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Školarina za sve studijske programe iznosi 50.000 dinara za državljane Srbije, odnosno 1.000 evra za strane državljane. 

U školskoj 2018/19, Pedagoški fakultet je doneo odluku da za prvu godinu studija (bez obzira na status studenta), bude besplatna školarina.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

Dokumentacija se isključivo  predaje na fakultetu, ne može se dostaviti poštom!

 • Prijavni list (obrazac se može dobiti na Fakultetu ili preuzeti sa sajta Fakulteta www.pef.uns.ac.rs)
 • Originalna dokumenta na uvid (svedočanstva I, II, III I IV razreda, diploma o položenom položenom završnom, odnosno maturskom ispitu)
 • Fotokopije prethodno navedenih dokumenata (ne moraju biti overena)
 • Kandidati koji se prijavljuju za smerove Diplomirani učitelj i Diplomirani vaspitač dostavljaju dokaz o uplati za prethodnu proveru sposobnosti u iznosu od 2.000,00 dinara
 • Nakon uspešno obavljene provere sposobnosti, a najkasnije do 26. juna 2018. godine, kandidati za studijski smer Diplomirani učitelj i Diplomirani vaspitač dostavljaju dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara
 • Kandidati koji se prijavljuju za smerove Diplomirani bibliotekar informatičar i Diplomirani dizajner, prilikom prijave dostavljaju dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara

 

Prethodna provera sposobnosti u drugom upisnom roku

Prethodna provera sposobnosti kandidata održaće se u sedištu Fakulteta (Sombor, Podgorička 4) u sredu, 5. septembra 2018. godine sa početkom u 9:00 časova.

Kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš radi identifikacije, kao i sportsku opremu. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može pristupiti proveri sposobnosti.

Rezultati prethodne provere sposobnosti biće istaknuti najkasnije 24 sata od završetka provera sposobnosti. Informacije o rezultatima će biti istaknute na ulaznim vratima, kao i na sajtu Fakulteta.

Kandidati koji nisu zadovoljni rezultatom prethodne provere sposobnosti imaju pravo prigovora dekanu Fakulteta u roku od 36 sati od objavljivanja rezultata prethodne provere sposobnosti.

Kandidati koji polože prethodnu proveru sposobnosti pristupaju polaganju prijemnog ispita 7. septembra 2018. godine od 9 časova.

Raspored testova:

 • Test iz Srpskog jezika i književnosti od 9.00 do 10.30 časova
 • Test iz Opšteg znanja i informisanosti od 11.00 do 11.45 časova
 • Test iz Računarstva i informatike od 12.00 do 12.45 časova

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na  studijski program Diplomirani učitelj i Diplomirani vaspitač podležu prethodnoj proveri sposobnosti (govornih, muzičkih i fizičkih) na kojoj treba da postignu zadovoljavajući uspeh. Provera je eliminatornog karaktera (ne boduje se). Kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije, kao i sportsku opremu.

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program Diplomirani učitelj, Diplomirani vaspitač i Diplomirani bibliotekar-informatičar polažu prijemni ispit iz:

 • Srpskog jezika i književnosti, i
 • Opštih znanja i informisanosti.

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program Diplomirani dizajner medija u obrazovanju polažu prijemni ispit iz:

 • Srpskog  jezika i književnosti, i
 • Računarstva i informatike.

Pripadnik nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine može polagati prijemni ispit na maternjem jeziku na osnovu ličnog zahteva podnetog u pisanom obliku prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

 

Rangiranje

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

 • opšti uspeh u srednjoj školi – do 40 bodova
 • na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ukoliko na svakom pojedinačnom testu osvoji najmanje 7 bodova.

 

Upis stranih državljana

Strani državljanin može da se upiše pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 • dokaz o priznavanju strane školske ili visokoškolske isprave ili potvrda o podnetom zahtevu za priznavanje strane školske ili visokoškolske isprave;
 • dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava;
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje.

Strani državljanin i lice koje je završilo prethodno obrazovanje u inostranstvu, može da konkuriše za upis uz dokaz da je pokrenut postupak za priznavanje strane visokoškolske isprave. Navedeni kandidati moraju do upisa da prilože rešenje o priznavanju inostrane javne isprave, kao uslov za upis na studijski program.

 

Napomena

Prijavljivanje kandidata:

Prijave se podnose studentskoj službi Pedagoškog fakulteta u Somboru, Podgorička  4.

Naknade za prethodnu proveru sposobnosti u iznosu od 2.000,00 rsd i troškove prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 rsd uplaćuju se na tekući-račun Fakulteta broj: 840-1136666-68.

Prethodna provera sposobnosti i prijemni ispit polažu se u prostorijama Fakulteta prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Kontakt telefoni za dobijanje informacija: Studentska služba 025/412-030 lok. 114.

Informacije o pripremnoj nastavi nalaze se na internet adresi:  www.pef.uns.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: