Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Trener u sportu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Stručno-teorijske sportske nauke, Praktične sportske nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Užice

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje znanja, kompetencija i profesionalnih iskustava potrebnih za rad sa decom, omladinom i odraslima u predškolskim i školskim ustanovama u oblasti sporta, organizovanim sportskim grupama, sportsko–rekreativnim organizacijama i sportskim klubovima.

ISHODI STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program omogućava sticanje znanja, umenja i navika potrebnih za:

 • planiranje, organizaciju, realizaciju, praćenje i vrednovanje kompletnog sportskog i rekreativnog rada i razvoja dece, omladine i odraslih;
 • organizovanje sportsko-rekreativnih aktivnosti u predškolskim i školskim ustanovama;
 • organizovanje sportsko-rekreativnih aktivnosti u turističkim centrima;
 • rad sportskog trenera u sportskim klubovima i sportskim organizacijama sa različitim uzrasnim kategorijama u različitim sportskim granama;
 • osmišljavanje i realizuju individualne i kolektivne trenažne programe sa različitim uzrasnim kategorijama;
 • rad u centrima za rekreaciju, uz promovisanje zdravih stilova života;
 • analizu  i vrednovanje  rezultate u trenažnom procesu i takmičarskom periodu;
 • rad u upravljanju sportskih organizacija, klubova i asocijacija;
 • koordiniraju  radom u mlađim kategorijama sportskih klubova.
 • stvaranje podsticajne sredine za fizički razvoj dece, omladine i odraslih kroz oblike individualnog, grupnog i kolektivnog rada, saradnju sa društvenom sredinom u svim segmentima delovanja, timski rad i saradnju sa kolegama i stručnim službama (sportski savezi, sportska medicina).

OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program osnovnih strukovnih studija Trener u sportu je po svojoj strukturi i sadržaju usklađen sa najnovijim svetskim tokovima i zahtevima u obrazovanju sportskih trenera i nudi studentima najnovija stručna i praktična znanja iz ove oblasti. Program je koncipiranu skladu sa principima definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,Bolonjskom deklaracijom i zahtevima koji proizilaze iz praktične primene saznanja neophodnih u ovoj oblasti.

Studijski program realizuje se kroz 3 godine (6 semestara) i sadrži 22 obavezna, 17 izbornih studijskih predmeta (student bira šest) i stručnu praksu koja se realizuje u svakoj akademskoj godini.

Raspored studijskih predmeta po semestrima i godinama studija.

UPIS

Pedagoški fakultet u Užicu na studijski program Trener u sportu upisuje 27 studenata (10 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 17 samofinansirajućih studenata).

Za upis na studijski program mogu konkurisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kan­dida­ti pri­li­kom pri­ja­ve na kon­kurs pod­no­se:

 • Pri­jav­ni list (dobija se na Fakultetu)
 • ORIGINALNA do­ku­men­ta (na uvid) i fotokopije sledećih dokumenata:
  • Iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih,
  • Sve­do­čan­stva sva če­ti­ri raz­re­da za­vr­še­ne sred­nje ško­le,
  • Di­plo­mu o po­lo­že­nom za­vr­šnom, od­no­sno ma­tur­skom is­pi­tu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu:

 • Opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi ( maksimalno 40 bodova) i
 • Rezultata postignutog na prijemnom ispitu ( maksimalno 60 bodova ).

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena (I, II, III i IV razred) pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, odnosno od 0 do 30 bodova za Test opšteg znanja o sportu, kao i od 0 do 30 bodova za Proveru motoričkih sposobnosti.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemnom ispitu prethodi intervju Komisije za prijemni ispit sa kandidatima, koji ima za cilj da utvrdi afinitete kandidata premasportu, iskustvoivremensko trajanje bavljenja sportom.

Kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za upis u pr­vu go­di­nu osnov­nih stu­di­ja polažu pri­jem­ni ispit kojise sa­sto­ji od:

 • Test opšteg znanja o sportu
 • Provera motoričkih sposobnosti

Fakultet organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog