Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu se upisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. 

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis na integrisane studije - studijski program veterinarske medicine, polažu prijemni ispit iz predmeta biologija i hemija, a na osnovnim akademskim studijama - svim studijskim programima, jedan ispit po izboru iz predmeta: hemija, biologija, matematika i ekonomika preduzeća.

Kandidati se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju iz kog predmeta žele da polažu prijemni ispit.

Kandidati koji konkurišu na studijski program Veterinarska medicina, a u srednjoj školi nisu imali latinski jezik isti polažu pre prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

 

Dokumenta za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije koje ne treba overavati:

  • svedočanstva sva četiri razreda završene škole i diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • kopiju lične karte uz dostavljanja originala na uvid. U slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu.
  • prijavni list iz Informatora koji se kupuje u trafici u holu Fakulteta,
  • potvrda o prijavi na konkurs iz Informatora koji se kupuje u trafici u holu Fakulteta,
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.600,00 dinara, na žiro račun Fakulteta sa naznakom “za polaganje prijemnog ispita” (Broj računa 840-1736666-97, Broj modela 97, Poziv na broj 7117102400100)

 

Dokumentacija za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • originalna dokumenta: svedočanstva sva četiri razreda završene škole i diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • komplet za upis koji se kupuje na portirnici Fakulteta, u okviru kojeg su dva ŠV 20 obrasca,
  • dve fotografije, formata 4,5 x 3,5 cm,
  • dokaz o uplati troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenta u iznosu od 5.750,00 dinara na žiro-račun Fakulteta, (Broj računa 840-1736666-97, Broj modela 97, Poziv na broj 6817102400101)
  • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente (poziv na broj će dobiti od referenta studentske službe).

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u dve rate


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: