Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Poslovni i Pravni Fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

FAKULTET ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT
UPIS 2015/16

Upis:

  • na I godinu osnovnih akademskih studija, studijski program Poslovni menadžment – 90 studenata
  • na I godinu master akademskih studija, i to:

na studijski program Informatički menadžment – 50 studenata i

na studijski program Industrijsko ekonomski menadžment – 50 studenata.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (četvorogodišnje – 240 ESPB)

Uslovi za upis:

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat za upis polaže prijemni ispit - Test opšteg znanja i informisanosti.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

  • opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova;
  • rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 31 bod.

Pravo na prigovor

Učesnik konkursa može podneti prigovor na redosled-rang listu kandidata, dekanu Fakulteta, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Godišnja školarina iznosi 1.200,00 evra po godini i plaća se u 6 mesečnih rata. Polaganje prijemnog ispita plaća se 5.000,00 dinara, a Fakultet delimično stipendira sve studente prema pravilniku o naknadama studenata za troškove studiranja i nagrađivanju studenata, koji redovno polažu ispite i imaju prosečnu ocenu studiranja iznad 9,00. Fakultet posebno izlazi u susret studentima- osobama sa invaliditetom i studentima koji imaju samo jednog roditelja.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: