Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Opšte informacije - Pravni fakultet u Novom Sadu

Prošlo je više od pedeset godina od kada je Narodna skupština Narodne Republike Srbije donela Zakon o osnivanju Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Pola veka postojanja Fakulteta jeste tradicija na koju se sa razlogom može biti ponosan. Ovaj period bitno obeležava ideja o razvijanju Fakulteta u što kvalitetniju naučno obrazovnu instituciju. U ostvarivanju tog plemenitog cilja ugrađen je napor generacija profesora, studenata i zaposlenih na našem Fakultetu.

dekanIdeja o Fakultetu kao vrhunskoj naučno obrazovnoj ustanovi bitno je određivala sve aspekte fakultetskog života. U ostvarivanju navedenog cilja skladno su se prožimali individualni napori zaposlenih sa kolektivnim osećajem o posebnoj odgovornosti Fakulteta za što kvalitetnije obrazovanje studenata i razvoj pravne nauke u celini.

Fakultet teži da i dalje bude optimalna sredina za razvoj uspešne univerzitetske karijere. Pažljivo je vršena selekcija najmlađeg, saradničkog kadra koji je uz podršku starijih kolega i uz dobre uslove za rad i napredovanje vremenom izrastao u priznate naučne autoritete. Stvoren je reprezentativan nastavnički kolektiv koji se stalno širi i obnavlja pre svega iz reda najuspešnijih studenata našeg Fakulteta. Na tako određenoj kadrovskoj osnovi moglo se uspešno odgovoriti na kompleksne i ponekad teške izazove koji su bili posledica tranzicionih promena i menjanja zatečenih društvenih struktura ali i potrebe da se pravničko obrazovanje usaglasi sa pretpostavljenim integracionim procesima naše države u širi evropski kontekst.

Fakultet se stalno menjao i prilagođavao zahtevima vremena, rukovođen spoljašnjim ali u znatno većoj meri sopstvenim razlozima. U svemu tome bilo je dovoljno odlučnosti ali i potrebne mere opreza. Nastavni planovi i programi su bili predmet konstantnog preispitivanja i usavršavanja, sve u težnji da se time odrede najkvalitetniji okviri pravničkog obrazovanja. Inoviranje nastavnih planova i programa praćeno je uporednim uvođenjem novih nastavnih metoda i pristupa, pre svega onih koji su posledica razvoja informacionih tehnologija. Ostvarena je saradnja sa nizom državnih institucija i ostalih relevantnih subjekata u kojima je moguće sticanje praktičnih pravničkih znanja i veština. Na samom Fakultetu uspešno deluje Pravna klinika a u posebnoj učionici koja je opremljena kao sudnica održavaju se simulacije suđenja. Podržane su i najraznovrsnije forme kojima se ostvaruje mobilnost studenata. Sticanje novih znanja i iskustava na drugim ustanovama u zemlji i inostranstvu se pretežnim delom ostvaruje u bliskoj saradnji sa odgovarajućim studentskim organizacijama, uz snažnu materijalnu i moralnu podršku Fakulteta.

Kontinuirano je podstican i razvijan naučnoistraživački rad. Podržava se usavršavanje nastavnika i saradnika u zemlji i inostranstvu, uključujući učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Na samom Fakultetu postoje svi potrebni uslovi za uspešan naučni rad i usavršavanje. Posebno mesto pripada Biblioteci koja sa svojim knjižnim fondom predstavlja jednu od značajnijih ustanova ove vrste u oblasti društvenih nauka. Posebno je vredno spomenuti da obnavljanje bibliotečkog fonda nije prekidano ni u vremenu izuzetno lošeg materijalnog stanja Fakulteta. Bibliotečki fond je u potpunosti informatički obrađen i prilagođen potrebama naučnog rada. Fakultet je povezan sa najznačajnim pravnim bazama u zemlji i svetu i one su dostupne nastavnom kadru ali i studentima. Pored učešća u naučnoistraživačkim projektima koje ostvaruje posredstvom Ministarstva za nauku Fakultet uspešno razvija sopstvene projekte kao pogodnu formu stimulisanja naučnog rada nastavnika i saradnika. Rezultati istraživanja se pretežnim delom objavljuju u odgovarajućim publikacijama Izdavačkog centra od kojih se posebno izdvaja časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, sa tradicijom neprekidnog izlaženja od preko četrdeset godina.

Fakultet ima izuzetno bogatu, ponekad i višedecenijsku, saradnju sa brojnim pravnim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Ta saradnja je vremenom postajala sve intenzivnija i sadržajnija. Fakultet je osnivač Akademske zajednice državnih pravnih fakulteta preko koje se koordiniraju aktivnosti državnih fakulteta vezane za najznačajnija pitanja pravničkog obrazovanja.

Fakultet podržava sve vidove studentskog angažavanja, od onih koji su u uskoj vezi sa ostvarivanjem osnovne delatnosti do onih sportskog i za bav nog tipa. Postoji izuzetan stepen međusobnog razumevanja i podrške. U dužem periodu zapaženo je učešće naših studenata na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti retorike i simulacije suđenja. Godinama naši studenti ostvaruju veoma dobre rezultate na pravosudnim ispitima. Diplomirani studenti našeg Fakulteta se prepoznaju kao kvalitetni i uspešni pravnici u vršenju niza poslova, uključujući one najsloženije u oblasti pravosuđa i izvršne vlasti.

Najzad, Fakultet se razvija i deluje u okvirima jedne šire celine u koju je skladno integrisan i povezan. Kao deo Univerziteta u Novom Sadu Fakultet podržava i doprinosi ostvarivanju njegovih funkcija i afirmisanju akademskih sloboda i vrednosti.

Prof. dr Ranko Keča

Dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Vesti o studiranju