Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pravni fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata:

Na osnovne akademske studije može se upisati ukupno 660 studenata, i to:

 • 183* studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
 • 477* samofinansirajućih studenata.

2. Uslovi konkurisanja:
   a) Opšti uslov:

 • Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

   b) Posebni uslovi:

 • Pripadnici srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Ako ovi kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, visokoškolska ustanova će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa kandidati su dužni da visokoškolskoj ustanovi podnesu nostrifikovana dokumenta.
 • Pripadnici srpskog naroda koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije uz dostavljanje uverenja o državljanstvu. Kandidat svoju srpsku nacionalnu pripadnost potvrđuje izjavom overenom na teritoriji opštine u kojoj žive.
 • Državljanin Srbije koji je u školskoj 2020/2021. godini srednju školu završio u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana za prijavu kandidata u prvom upisnom roku nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije u drugom konkursnom roku.
 • Upis pripadnika Romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom (afirmativne mere upisa) se vrši u skladu sa uputstvom i programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

3. Polaganje prijemnog ispita:

Na prijemnom ispitu se polaže test iz Srpskog jezika (literatura po nastavnom planu i programu za Srpski jezik i jezičku kulturu od prvog do četvrtog razreda gimnazije prema sledećim važećim udžbenicima i priručnicima: 1. Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (bilo koje izdanje). Gramatika srpskog jezika - udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd; 2. Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010). Pravopis srpskoga jezika, Matica srpska, Novi Sad; 3. Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2014). Srpski jezik za prvi i drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd; 4. Klikovac, D. (2015). Srpski jezik za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd; 5. Klikovac, D. (2018). Srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Eduka, Beograd). 

4. Konkursni rokovi:
   Prvi konkursni rok:        

 • Prijavljivanje kandidata – 21, 22. i 23. jun 2021. godine (od 8,00 do 14,00 sati)
 • Polaganje prijemnog ispita – 25. jun 2021. godine
 • Objavljivanje preliminarne rang liste – 26. jun 2021. godine
 • Objavljivanje konačne rang liste – 28. jun 2021. godine
 • Upis primljenih kandidata – 1, 2. i 5. jul 2021. godine (od 8,00 do 14,00 sati)

   Drugi konkursni rok:

 • Prijavljivanje kandidata – 2. i 3. septembar 2021. godine (od 8,00 do 14,00 sati)
 • Polaganje prijemnog ispita – 6. septembar 2021. godine
 • Objavljivanje preliminarne rang liste – 7. septembar 2021. godine
 • Objavljivanje konačne rang liste – 8. septembar 2021. godine
 • Upis primljenih kandidata – 9. i 10. septembar 2021. godine (od 8,00 do 14,00 sati)

 5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:
   a) Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a predaju fotokopije koje ne treba overavati.

 • Obrazac P-1 (prijavni list - kupuje se u skriptarnici);
 • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole;
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopija lične karte;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica);

Prijavljivanje kandidata na konkurs moguće je izvršiti i elektronskim putem, bez dolaska na fakultet i fizičke predaje konkursne dokumentacije, na sledećem linku.

   b) Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:

 • Originali srednjoškolskih dokumenata;
 • za pripadnike srpskog naroda iz susednih zemalja (uključujući i Republiku Sloveniju) overenu izjavu, na teritoriji opštine u kojoj živi, da su srpske nacionalne pripadnosti;
 • studentska knjižica (indeks);
 • dve fotografije (3,5 h 4,5 cm);
 • dokaz o uplati naknade za upis (budžetski);
 • dokaz o uplati školarine (uplatnica), za samofinansirajuće studente.

6. Novčane naknade:

 • Za polaganje prijemnog ispita: 7.600,00 dinara;
 • za upis: 6.900,00 dinara (plaćaju samo budžetski);
 • školarina: 86.000,00 (plaćaju samo samofinansirajući).

Naknade, kao i školarina, uplaćuju se na račun fakulteta 840-1627666-13 (broj modela: 97, poziv na broj: 087402) dokaz o uplati (primerak uplatnice) se podnosi sa dokumentacijom.

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje Komisija za upis pojedinačno za svaki studijski program.

Kandidati se rangiraju prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu iz prethodnog školovanja, i to:

 • Najviše 40 bodova kandidat ostvaruje po osnovu uspeha u srednjoj školi;
 • najviše 60 bodova kandidat ostvaruje na testu iz Srpskog jezika;

Kandidati koji se u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata, nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu, što kandidati potvrđuju davanjem izjave pri konkurisanju.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija na teritoriji Republike Srbije, što svaki kandidat potvrđuje davanjem izjave pri upisu.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može podneti prigovor na tačnost bodovanja svog testa na preliminarnoj rang-listi i na ispravnost obavljanja prijemnog ispita.

Prigovor se može podneti dana 28. juna 2021. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Prigovor se podnosi dekanu, a predaje se na šalteru Službe za nastavu.

Dekan odlučuje o prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Kandidat koji podnosi prigovor na tačnost bodovanja svog testa na preliminarnoj rang-listi, ima pravo da prisustvuje komisijskom pregledu testa, što u svom prigovoru treba i izričito da navede.

9. Upis stranih državljana:

Uslov za upis stranog državljanina je da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, da zna srpski jezik i da ima položen prijemni ispit.

Strani državljanin prilikom upisa podnosi sledeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • nostrifikovanu diplomu srednje škole;
 • dokaz o regulisanom zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz o znanju srpskog jezika;
 • dokaz o uplati školarine.

10. Napomena:

 • Postupak za priznavanje stranih srednjoškolskih isprava, podnosi se Agenciji za kvalifikacije.
 • Sa potvrdom da je u toku postupak nostrifikacije strane srednjoškolske isprave, ili dokazom da je predat zahtev za nostrifikaciju, imalac strane srednjoškolske isprave može se prijaviti za upis u prvu godinu studija i u prvom upisnom roku.
 • Imalac strane srednjoškolske isprave koji stiče diplomu polaganjem IB mature, u prvom upisnom roku visokoškolskoj ustanovi dostavlja potvrdu srednje škole da je položio sve ispite predviđene programom za sticanje međunarodno priznate mature (International Baccaleurate Diploma Programme).
 • Imalac strane srednjoškolske isprave koji u prvom upisnom roku ostvari pravo upisa na studije u okviru odlukom Vlade utvrđenog broja osnovnih budžetskih mesta, odnosno u okviru utvrđenog broja samofinansirajućih mesta, visokoškolska ustanova može uslovno upisati u prvu godinu studija, uz obavezu dostavljanja rešenja o nostrifikaciji srednjoškolske isprave do početka nastave.
 • Učesnik konkursa koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju koje organizuje nadležno ministarstvo (osvojio jedno od prva tri mesta) ili na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit, već se vrednuje maksimalnim brojem bodova. Ovo pravo se ostvaruje po posebnom zahtevu koji se podnosi prilikom prijavljivanja za polaganje prijemnog ispita uz koji se prilaže odgovarajući dokaz.
 • Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera sprovodiće se u skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i Programima afirmativnih mera.
 • Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim potrebama, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.
 • Zahtev za polaganje prijemnog ispita, sa opisom načina polaganja se predaje prilikom podnošenja prijave na Konkurs.
 • Sve informacije u vezi sa prijemnim ispitom, rezultatima i upisom, nalaze se na sajtu Fakulteta.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: