Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pravni fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati iz Srbije sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti), kao i kandidati iz inostranstva koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Kandidati koji žele da se upišu na studijski program «Pravo i bezbednost» i «Javna uprava» dužni su da pristupe polaganju Testa sklonosti i sposobnosti koji se sastoji iz osnovnih pitanja iz oblasti istorije, sociologije, informatike, prava, književnosti, evropskih integracija i bezbednosti. Test sklonosti i sposobnosti sadrži 25 pitanja i pisanje eseja na zadatu temu.

Rangiranje kandidata vrši se prema uspehu postignutom na prijemnom ispitu i uspehu ostvarenom u srednjoj školi (prosek ocena pomnožen sa dva), tako da kandidat maksimalano može ostvariti 100 poena, od toga 60 po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i 40 poena po osnovu uspeha u srednjoj školi). Komisija za upis studenata, posle sprovedenog konkursnog postupka, utvrđuje i objavljuje jedinstvenu rang listu.

Upis primljenih kandidata vrši se nakon objavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati sa vrha rang-liste, do popune broja objavljenog u konkursu (380) koji imaju preko 60 poena. Pravni fakultet priznaje položeni prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Studenti koji su započeli ili završili druge srodne studijske programe, mogu podneti Uverenje o položenim ispitima, sa izvodima iz studijskih programa, prema kojima će im u skladu sa brojem ESPB bodova biti priznati odgovarajući ispiti i odobren upis na odgovarajuću godinu studija na Pravnom fakultetu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: