Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Pravoslavni bogoslovski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi konkursa

Svake godine Fakultet raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija kojim se detaljno razrađuju uslovi upisa na osnovne akademske studije.

Na Fakultet može da se upiše lice koje ima završenu bogosloviju ili četvorogodišnju srednju školu, blagoslov nadležnog episkopa, lekarsko uverenje o tome da je sposobno za studije.

 

Rangiranje

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

 

Prijemni ispit

Na prijemnom ispitu polaže se test poznavanja osnova bogoslovlja (literatura: Tomas Hopko, Pravoslavna vera I-IV, Kragujevac: Kalenić, 1991-1998) i test opšte informisanosti.

Fakultet utvrđuje jedinstvene rang liste po studijskim programima svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima aktuelnog konkursa. Mesto na rang listi određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija i da li može biti upisan na teret budžeta, ili kao samofinansirajući student.

Bez polaganja prijemnog ispita mogu se upisati (samo kao samofinansirajući studenti):

  • lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
  • studenti druge godine osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove ili lica kojima je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, a koji su položili sve ispite sa prve godine, odnosno ostvarili najmanje 60 ESP bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno-naučno veće Fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita, odnosno ESP bodova.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: