Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1

Prijemni ispit i uslovi za upis - Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU objavljuje KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2022/2023. godini

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini upisaće u DRUGOM upisnom roku 110 studenata i to:

Osnovne akademske studije za sticanje stručnog naziva Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata
Diplomirani matematičar 27 -
Diplomirani biolog - 5
Diplomirani ekolog 21 -
Diplomirani hemičar 35 2
Diplomirani fizičar 20

-

 

Odlukom Vlade Republike Srbije, takođe je utvrđen i broj studenata čije će studiranje biti finansirano iz budžeta Republike Srbije na osnovu afirmativnih mera:

Studenti Broj studenata
sa invaliditetom 3
pripadnici romske nacionalnosti 3
državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu -

 

Školarina za studente državljane Republike Srbije koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € za jednu školsku godinu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Fakultetu traju 4 godine (osam semestara, 240 ESPB).

Uslovi konkursa

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera iz sledećih predmeta:

 • za studijske programe MATEMATIKA iz Matematike
 • za studijske programe BIOLOGIJA i EKOLOGIJA iz Biologije
 • za studijski program HEMIJA iz Hemije i
 • za studijski program FIZIKA iz Fizike.

Dodatne informacije se mogu naći u Informatorima.

Informatori za upis

 1. Biologija
 2. Fizika
 3. Hemija
 4. Matematika

Prijava kandidata

Kandidati za prijemni ispit, potrebna dokumenta mogu da predaju u prostorijama Studentske službe Fakulteta u periodu od 29. do 30. 8. 2022. od 09.00 h do 13.00 h.

Prilikom prijave podnosi se:

 • prijava na konkurs (preuzima se ovde, ili se preuzima u Studentskoj službi, za one koji se lično prijavljuju);
 • svedočanstva svih razreda prethodnog obrazovanja (original ili kopije; ukoliko kopije nisu overene potreban je original na uvid);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • diploma;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 7.000,00 dinara i uplata se vrši na žiro račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Broj računa je 840-1017666-11, a prilikom uplate treba navesti i poziv na broj 05-19.

Polaganje prijemnog ispita za sve studijske programe - 1. 9. 2022. u 10.00 h

Kandidat na prijemni ispit donosi potvrdu koja se dobija prilikom prijavljivanja i ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije (bez toga nije moguće polaganje prijemnog ispita).

Preliminarna rang lista - 1. 9. 2022. u 15.00 h

Kandidat za upis na studijski program prvog stepena može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, a na osnovu rang liste za svaki studijski program.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jednstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Fakultet, nakon završenog polaganja prijemnog ispita, utvrđuje i objavljuje preliminarne rang liste kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima, za svaki studijski program, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Kandidat koji smatra da redosled na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom ili ima primedbe na regularnost prijemnog ispita, može podneti prigovor. Posle roka predviđenog za žalbe (24 sata od dana objavljivanja preliminarne liste), Fakultet formira konačne rang liste za sve studijske programe i na osnovu njih vrši se upis primljenih kandidata.

Konačna rang lista - 2. 9. 2022.

Upis primljenih kandidata - 5. 9. 2022. od 9.00 h do 13.00 h

Kandidati koji su se elektronski prijavili, a položili su prijemni ispit i stekli pravo na upis na odgovarajući studijski program, prilikom upisa su u obavezi da predaju originalna dokumenta.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku prema rasporedu, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati drugi kandidat, prema redosledu na konačnoj rang listi.

PRIJAVA I UPIS kandidata koji su položili prijemni ispit iz odgovarajućeg predmeta za srodni studijski program - 6. 9. 2022. od 9.00 h do 15.00 h

Dokumentacija potrebna za upis:

 • originalna dokumenta (4 svedočanstva, diploma i izvod iz matične knjige rođenih)
 • dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica Fakulteta)
 • indeks (Studentska služba Fakulteta)
 • dve fotografije 4.5×3.5 cm
 • dokaz o uplati odgovarajućih naknada (2.000,00 dinara. Uplaćuje se na žiro račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu broj 840-1017666-11 poziv na broj 05-19).
 • za samofinansirajuće studente dokaz o uplaćenoj prvoj rati školarine (od ukupno šest rata), u iznosu od 12.000,00 dinara.

NAPOMENA: sve uplate izvršiti na posebnim uplatnicama na žiro-račun Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, broj 840-1017666-11 sa pozivom na broj 05-19.

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završli u inostranstvu

Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ukoliko im se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa Zakonom.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije, uključujući pravo da se finansiraju iz budžeta.

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija. Do trenutka upisa ovi kandidati moraju imati nostrifikovana dokumenta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju potpisanom izjavom.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

Za eventualne dodatne informacije možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta, ul. Radoja Domanovića 12 u Kragujevcu; na telefon 034/300-260 i putem elektronske pošte (kontakt adresa je biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).


Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu organizuje BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike, biologije i hemije za buduće studente i sve zainteresovane:

Uslovi za upis

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju uz polaganje prijemnog ispita, i to:

 • u Institutu za matematiku i informatiku prijemni ispit se polaže iz matematike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.
 • u Institutu za fiziku prijemni ispit se polaže iz fizike po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.
 • u Institutu za hemiju prijemni ispit se polaže iz hemije po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.
 • u Institutu za biologiju i ekologiju prijemni ispit se polaže iz biologije po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Detaljnije informacije kao i bliža obaveštenja o načinu polaganja mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta (tel. 034 300 260). Informator sa studijskim programima i sa primerima zadataka i pitanja sa prethodnih prijemnih ispita može se kupiti u Studentskoj službi Fakulteta ili preuzeti u pdf formatu ovde.

Raspodela bodova

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

Učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Za detaljnije informacije o načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji posetite link.

Upis

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini upisaće 300 studenata i to:

Osnovne akademske studije za sticanje stručnog naziva Broj budžetskih studenata Broj samofinansirajućih studenata
Diplomirani matematičar 50 -
Diplomirani informatičar 70 -
Diplomirani biolog 35 5
Diplomirani ekolog 40 -
Diplomirani hemičar 65 5
Diplomirani fizičar 30

-

 

Odlukom Vlade Republike Srbije je utvrđen broj studenata čije će studiranje biti finansirano iz budžeta Republike Srbije na osnovu afirmativnih mera:

Studenti Broj studenata
Sa invaliditetom 3
Pripadnici romske nacionalnosti 3
Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu 3

 

Školarina za studente državljane Republike Srbije koji se sami finansiraju iznosi 72.000 dinara za jednu školsku godinu.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € za jednu školsku godinu.

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija na Fakultetu traju 4 godine (osam semestara, 240 ESPB).

Uslovi konkursa

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, uz polaganje prijemnog ispita po programu gimnazije prirodno-matematičkog smera iz sledećih predmeta:

 • za studijske programe MATEMATIKA i INFORMATIKA iz Matematike;
 • za studijske programe BIOLOGIJA i EKOLOGIJA iz Biologije;
 • za studijski program HEMIJA iz Hemije;
 • za studijski program FIZIKA iz Fizike.

Dodatne informacije se mogu naći u Informatorima (link).
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog