Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Biologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Niš

Osnovne akademske studije Biologija traju 3 godine, odnosno 6 semestara. U tom periodu studenti polažu 23 obavezna (138 ESPB, 76,67%) i 16 izbornih predmeta (36 ESPB, 20%), i imaju terenski rad kao stručnu praksu (6 ESPB, 3,33%).

Nakon položenih ispita predviđenih studijskim programom osnovnih akademskih studija (180 ESPB) student stiče stručni naziv: Biolog.

Studijski program obuhvata obavezno područje edukacije studenata, a sastoji se od akademsko-opšteobrazovnih, terorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno aplikativnih predmeta, neophodnih za opšte obrazovanje biologa, izbornih predmeta i stručne prakse.

Studijski program se izvodi kroz teorijsku nastavu, laboratorijske (eksperimentalne) vežbe, terenski rad, seminare i samostalni rad studenata.

Polaganje ispita i ocenjivanje studenata vrši se na način i po postupku utvrđenom Pravilnikom o bližim uslovima ostvarivanja studija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama Prirodno-matematičkog fakulteta i o prelasku studenata sa starog na novi studijski program za upis prve godine u školskoj 2007/2008. godini i Statutom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Studijski program osnovnih studija Biologije ima za cilj:

 • sticanje znanja o evolutivnim promenama na našoj Planeti;
 • sticanje i razumevanje osnovnih znanja o nivoima organizacije i structure bioloških sistema, o njihovom funkcionisanju, međusobnom interagovanju i interakciji sa sredinom;
 • razumevanje principa i ovladavanje tehnikama laboratorijskog, eksperimentalnog i terenskog rada;
 • razvoj svesti o značaju i odgovornosti uloge koju ima čovek;
 • stvaranje stručnog kadra koji će uz pomoć naučne metodologije doprinositi edukaciji stanovništva i aktivno učestvovati u progresivnim promenama u našoj sredini;
 • proučavanje diverziteta biljnog i životinjskog sveta, kao i uvećanje fonda naučnih saznanja o biodiverzitetu na našem području;
 • razvoj obrazaca biološkog načina mišljenja;
 • osposobljavanje za samostalno nalaženje i korišćenje izvora informacija;
 • razvijanje svesti o daljem profesionalnom usavršavanju.

Nastava na OAS Biologija se realizuje kroz predavanja, teorijske i laboratorijiske vežbe, terensku nastavu i seminare.

 

Raspored predmeta po semestrima, nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, nastavnik predviđen za izvođenje nastave
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog