Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Fizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika,

Gradovi: Niš

Studijski program Fizika traje 3 godine (180 ESPB). Svi predmeti su jednosemestralni. Nastava se organizuje kroz predavanja i vežbe. Predavanja izvode nastavnici PMF-a u Nišu, a vežbe - saradnici i nastavnici Fakulteta.

Metode izvođenja nastave su frontalna i interaktivna, za predavanja, a za časove vežbi: frontalna, interaktivna, grupna i individualna.

Od ukupnih 180 ESPB bodova, student ostvaruje 144 ESPB boda (ili 80 %) u okviru obaveznih predmeta, dok 36 ESPB bodova (20 %) student ostvaruje polaganjem izbornih predmeta. Na svakoj poziciji izbornog predmeta student bira jedan od dva ponuđena predmeta.

Studentu se daje mogućnost da 30 ESPB bodova može ostvariti polaganjem predmeta sa bilo kog drugog akademskog studijskog programa osnovnih studija koje se realizuju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu (matematika, informatika, hemija, biologija, geografija). Jedino ograničenje je da se studentu ne dozvoljava izbor predmeta sličnih po sadržaju. Posebna komisija razmatra i rešava zahteve studenata u vezi sa ovim pitanjem.

Dozvoljen je prelaz sa srodnog studijskog programa na osnovne akademske studije Fizika. Posebna komisija razmatra i rešava zahteve studenata u vezi sa ovim pitanjem, prema Pravilniku o ostvarivanju studija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Realizacijom studijskog programa postiže se:

 • dovoljno opšte akademsko obrazovanje da se može nastaviti rad u različitim oblastima;
 • uvođenje novih sadržaja obrazovanja;
 • nastavak obrazovanja učenika srednjih škola;
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na diplomskim akademskim studijama;
 • obezbeđenje uključivanja na studijske programe drugih obrazovnih visokoškolskih ustanova u zemlji i inostranstvu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
 • sticanje diploma i kvalifikacija usklađenih sa evropskim standardima.

Cilj ovog studijskog programa je:

 • sticanje znanja za nastavak viših nivoa obrazovanja;
 • praktična laboratorijska obuka sa svim elementima kreativnog rada studenata;
 • fleksibilan model osnovnih akademskih studija prema potrebama studenata (odabiranjem izbornih predmeta);
 • postizanje obrazovne mobilnosti studenata;
 • usklađenost sa postavkama bolonjskog procesa obrazovanja;
 • osposobljenost za samostalno nalaženje i korišćenje izvora informacija;
 • razvijanje svesti o daljem profesionalnom usavršavanju;
 • osposobljenost za korišćenje laboratorijske opreme i učila.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog