Preuzmi Maturang aplikacijuStudentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Matematika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Matematika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Niš

Studijski program Matematika traje 3 godine (180 ESPB). Svi predmeti su jednosemestralni. Nastava se organizuje kroz časove predavanja i vežbi. Predavanja izvode nastavnici Fakulteta, a vežbe izvode nastavnici ili saradnici Fakulteta. Metode izvođenja nastave jesu: frontalna i interaktivna za časove predavanja, a za časove vežbi frontalna, interaktivna, grupna i individualna.

Od ukupnih 180 ESPB bodova, student ostvaruje 144 ESPB boda (ili 80%) u okviru obaveznih predmeta, dok 36 ESPB bodova (20%) student ostvaruje polaganjem izbornih predmeta.

Na svakoj poziciji izbornog predmeta student bira jedan predmet od ponuđena dva predmeta. Izborni predmeti na istoj poziciji imaju isti nedeljni fond časova i nose isti broj ESPB bodova.

Studentu se daje mogućnost da 30 ESPB bodova može ostvariti polaganjem predmeta sa bilo kog drugog akademskog studijskog programa osnovnih studija koje se realizuju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu (računarske nauke, fizika, hemija, biologija, geografija). Jedino ograničenje je da se studentu ne dozvoljava izbor sličnih predmeta po sadržaju (na primer, ne dozvoljava se da student bira i polaže predmet Matematika sa studijskog programa Hemija, i ne dozvoljava se da student bira i polaže predmet Primena računara u biologiji, sa studijskog programa Biologija). Posebna komisija razmatra i rešava zahteve studenata u vezi sa ovim pitanjem.

Dozvoljen je prelaz sa srodnog studijskog programa na osnovne akademske studije Matematika. Posebna komisija razmatra i rešava zahteve studenata u vezi sa ovim pitanjem, prema Pravilniku o ostvarivanju studija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Ovaj studijski program omogućava veliku mobilnost studenata na srodnim studijskim programima u Srbiji i u svetu, posebno u Evropskoj uniji.

Struktura studijskog programa je linearna. Student je u obavezi da na 5 pozicija odabere 1 izborni predmet (od ponuđena 2). Fakultet se obavezuje da će izvoditi nastavu za oba predmeta, bez obzira na broj prijavljenih kandidata.


Raspored predmeta po semestrima, nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, tip predmeta
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog