Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

KONAČNE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21. GODINE

Komisije za rangiranje kandidata prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/2021. godini, utvrdile su sledeće konačne rang-liste:

BIologija - Konačna rang-lista
Geografija - Konačna rang-lista
Matematika - Konačna rang-lista
Računarske nauke - Konačna rang-lista
Fizika - Konačna rang-lista
Hemija - Konačna rang-lista

Opšte informacije o upisu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2020/2021. godine  330 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program              Budžet                Program afirmativnih mera
Matematika                         77
Računarske nauke              53
Fizika                                  44
Hemija                                44
Biologija                              59
Geografija                           53
UKUPNO                            330                                        9

Preko broja od 330 budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta izvršiće se upis:

 1. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine.
 2. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom.
 3. Najviše 3 kandidata koji su položili prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije, i koji su školske  završili srednju školu u inostranstvu.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:

 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Računarske nauke prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz informatike ili matematike (kandidati se opredeljuju za oblast iz koje polažu prijemni ispit prilikom prijavljivanja na konkurs za upis),
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije, 
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije. 

Programi za polaganje prijemnog ispita mogu se dobiti na fakultetu.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000 dinara.

Studenti mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u odgovarajuću godinu studija, ili u tri rate i to: prva rata 50% prilikom upisa godine, druga rata 25% do 30.11. tekuće godine i treća rata do 31.1. tekuće godine.

 

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 22. do 27. juna 2020. godine u periodu od 9:00 do 14:00 u učionici br. 24 ili poštom ili elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem biće blagovremeno dostupne na sajtu Fakulteta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

– neoverene fotokopije svedočanstva, sva četiri razreda završene srednje škole i originale (na uvid);
– neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original (na uvid);
– očitanu biometrijsku ličnu kartu;
– prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
– dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis OAS -a u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljada dinara);
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 din. (pet hiljada dinara).

Uplate se mogu izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

Preliminarne rang liste (po studijskim programima) kandidata na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se 29. juna 2020. godine.

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je očitana biometrijska lična karta. 

 

UPIS

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA za šk. 2020/2021. god. obaviće se 13., 14., 15. i 16.7. 2020.god. u vremenu od 09 do 14 h  u učionici broj 24 i amfiteatru Fakulteta.

 • Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
 •  Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija)
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 •  DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA – popuniti ćirilicom (kupuju se na Fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka)
 •  INDEKS – popuniti ćirilicom (dobija se na Fakultetu)
 •  DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm (za indeks)
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA u iznosu od 2.000,00 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: upis. 
 •  DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA OSIGURANjE u iznosu od 300,00 din. na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: osiguranje.
 • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1. Svrha uplate: školarina.

Prva rata školarine iznosi 30% od ukupne školarine.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,00 din. (60 ESPB)

Kandidat koji se nije upisao u predviđenom roku gubi pravo na upis. Upis kandidata na upražnjena mesta Fakultet će vršiti dana 17.07.2020. god. Prozivka kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi a do popune broja studenata čije se školovanje finasira iz budžeta Republike Srbije će početi u 10 časova u holu Fakulteta ispred učionice br. 24.

Napomena: Zainteresovani kandidati su u obavezi da na dan prozivke budu tačno u 10 časova na Fakultetu.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: