Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije biohemije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biohemija i molekularna biologija,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Hemija

Vežbaj online: Hemija,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je Osnovne akademske studije biohemije (4 godine, 240 ESPB).

Cilj studijskog programa je da obrazuje i osposobi stručnjake za raznovrsne poslove koji zahtevaju znanje iz oblasti biohemije i hemije (poslovi biohemičara u naučno-istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije i javnim službama).

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova stiče se stručni naziv diplomirani biohemičar.

 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Osnovne akademske studije biohemije je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena (diplomirani biohemičar) koja će biti prepoznata od strane svih evropskih institucija i koja će im omogućiti da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da nastave dalje školovanje u okviru master akademskih studija biohemije ili srodnih disciplina.

 

Ciljevi studijskog programa

Cilj Osnovnih akademskih studija biohemije je obrazovanje stručnog kadra iz oblasti biohemije. Ovaj studijski program studentu obezbeđuje osnovna znanja iz biohemije i hemije. Pored toga, student stiče sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veština u laboratorijskoj praksi, obučavajući se za rad na savremenoj laboratorijskoj opremi. Ovaj studijski program formira stručnjake sposobne za obavljanje poslova biohemičara u naučno-istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama industrijskih grana u kojima su zastupljeni hemijski i biohemijski procesi, u ustanovama i laboratorijama koje se bave kontrolom radne i životne sredine. Takođe, student stiče osnovu za nastavak školovanja na master studijama iz oblasti biohemije i hemije.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Veštinu sakupljanja, procenjivanja i interpretiranja relevantnih informacija;
 • Veštinu primene informacionih tehnologija za pretraživanje baza podataka i obradu eksperimentalnih rezultata;
 • Pridržavanje profesionalne etike;
 • Sposobnost da razume zadatke u okviru svog posla;
 • Sposobnost da argumentovano formuliše problem;
 • Sposobnost primene znanja u praksi;
 • Sposobnost timskog rada i razmene ideja i informacija sa ostalim članovima stručnog tima.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Dobru osnovu iz ključnih oblasti hemije (neorganske, organske, fizičke, analitičke hemije, biohemije);
 • Visok nivo znanja iz specijalizovanih oblasti biohemije i biologije, vezanih za strukturu i funkciju biomolekula, metaboličke puteve, eksperimentalne biohemijske tehnike, fiziologiju, enzimologiju, dizajn i delovanje lekova;
 • Veštinu bezbednog rada u laboratorijskim uslovima i veštinu izvođenja standardnih biohemijskih i hemijskih laboratorijskih procedura uz korišćenje osnovnih laboratorijskih instrumenata;
 • Veštinu bezbednog rada sa biološkim materijalom i hemikalijama, uz primenu odgovarajućih mera zaštite;
 • Sposobnost pravilnog izbora uzorka, kao i sposobnost preciznog i reproduktivnog merenja, odnosno registrovanja, analiziranja i prezentovanja laboratorijskih podataka;
 • Osposobljenost za pretraživanje biohemijske literature uz kritički pristup korišćenju Interneta i drugih elektronskih izvora informacija;
 • Sposobnost analize i rešavanja jednostavnih teorijskih i praktičnih problema u oblasti hemije i biohemije.

 

Kurikulum

U okviru studijskog programa Osnovne akademske studije biohemije, u trajanju od 4 godine, postoji ukupno 33 predmeta i diplomski rad: prva godina – 8 predmeta; druga godina – 8 predmeta, treća godina – 9 predmeta, četvrta godina 8 predmeta + Studijski istraživački rad koji je u funkciji izrade Završnog (diplomskog) rada.

Od ukupnog broja predmeta 24 su obavezna, a ostalih 9 student bira iz odgovarajućih izbornih blokova. Svi ispiti na studijskom programu su jednosemestralni.

Tokom prve dve godine kroz obavezne predmete student uglavnom stiče osnovna znanja iz oblasti hemije, fizike, biologije i matematike. Na trećoj i četvroj godini preovlađaju predmeti iz oblasti biohemije. Studentima je omogućeno da se kroz odabir odgovarajućih izbornih predmeta stručno profilišu u željenom pravcu.

Student od ponuđenih izbornih predmeta po godini studija, po svojoj želji i sklonostima bira izborne predmete tako da u toku školske godine osvoji najmanje 60 ESPB bodova. Shodno tome student može, ali nije u obavezi da bira izborne predmete na svim izbornim pozicijama. Na primer: u jednom semestru student može da bira dva izborna predmeta na dve ponuđene izborne pozicije i ostvari više od 30 ESPB bodova, a zatim da u drugom semestru od dve izborne pozicije bira jedan ili nijedan izborni predmet, ako je sa obaveznim predmetima osvojio minimalnih 60 ESPB bodova, vodeći pri tome računa da u toku semestra bude minimalno angažovan sa 20 časova aktivne nastave do maksimalno 30 časova.

Student može po svojoj želji i mogućnostima da završi svoje studije nakon treće godine, čime stiče zvanje biohemičar. U tom slučaju studije traju 3 godine i postoji ukupno 24 predmeta: prva godina 8, druga godina 8 i treća godina 8 predmeta. Od ukupnog broja predmeta 20 su obavezni, a ostalih 4 student bira iz odgovarajućih izbornih blokova. Na trećoj godini student mora da odradi Studijski istraživački rad koji je u funkciji izrade Projekta.

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog