Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rsStudentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Osnovne akademske studije Diplomirani profesor matematike

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Matematika,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Matematika, može se polagati i deo iz Programiranja

Vežbaj online: Matematika, Programiranje,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Naziv studijskog programa je Diplomirani profesor matematike (4 godine, 240 ESPB) (oznaka: M4).

Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani profesor matematike. 

 

Svrha studijskog programa

Svrha i uloga ovog studijskog programa je da pruži adekvatnu osnovu znanja potrebnog za uspešno savlađivanje master akademskih studija iz oblasti čiste ili nastave matematike. Pored toga, zbog dovoljnog broja predmeta iz grupe MPP predmeta, na ovom smeru se obrazuje nastavni kadar sposoban da primeni savremene metodičke principe, kao i tehnike obrazovne tehnologije u pripremanju i izvođenju nastave matematike u osnovnim i srednjim školama.

 

Ciljevi studijskog programa

 • upoznavanje sa osnovama sistema matematičkih disciplina, ulogama i međusobnim odnosima podoblasti matematike, kao i osnovnih objekata, koncepata i metoda koje te discipline izučavaju;
 • usvajanje osnovnih znanja o ključnim matematičkim teorijama i strukturama, sa posebnim akcentom na teoriju funkcija, diferencijalne jednačine, topologiju, osnove opšte i linearne algebre, teoriju grupa, prstena i polja, kombinatoriku, aksiomatski pristup u geometriji, te osnove numeričke matematike i teorije verovatnoće i statistike;
 • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska podloga za usvajanje naprednijih i složenijih matematičkih teorija, ali i kao osnov za primenu stečenih znanja u matematičkom modeliranju praktičnih problema i metodičku transformaciju naučenih sadržaja u nastavnoj praksi;
 • visok stepen razvoja apstraktnog, kao i analitičkog i sintetičkog logičkog mišljenja i razumevanje različitih stepena matematičke apstrakcije;
 • razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema, kao i kritičkog odnosa u analizi logičke ispravnosti rešenja matematičkih problema;
 • usvajanje i uvežbavanje metodičkih, didaktičkih i psiholoških postupaka neophodnih za uspešno izvođenje nastave matematike u školama, te sticanje prakse i rutine u tom pravcu.

 

Kurikulum

U prvoj godini studija zastupljeno je sedam obaveznih predmeta, od čega su četiri u zimskom, a tri u letnjem semestru. U drugoj godini je broj obaveznih predmeta šest sa po tri predmeta u svakom semestru, dok je u trećoj i četvrtoj godini broj obaveznih predmeta osam sa po četiri predmeta u svakom semestru. Ukupna vrednost obaveznih predmeta je 188 ESPB (78,33%). Ovi predmeti čine „jezgro“ osnovnog nivoa akademskog obrazovanja iz čiste matematike, i ono je sa minimalnim odstupanjima utvrđeno i koncepcijski isto svuda u svetu gde postoje studije matematike. Takođe u listi obaveznih predmeta se nalaze i  predmeti iz grupe psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina sa 35 ESPB, kao i 6 ESPB školske prakse. Ostatak poena (52 ESPB, 21,67%) skuplja se, na način utvrđen Zakonom, putem izbornih predmeta. Za prve tri godine studija lista sadrži 26 ponuđenih izbornih predmeta (12 u zimskom i 14 u letnjem semestru) (GRUPA A). Ovi izborni predmeti su ili opšte-obrazovnog karaktera, ili pak obuhvataju neke specifične (uglavnom primenjeno orijentisane) matematičke sadržaje, koje upotpunjuju prvi nivo obrazovanja matematičara. Što se tiče liste izbornih predmeta za četvrtu godinu studija, ona broji ukupno 6 predmeta koji su podeljeni u tri grupe. Svaku grupu ukupne vrednosti 10 ESPB, čine 2 predmeta svaki po 5 ESPB. Student na četvrtoj godini studija bira tačno jedan predmet iz svake od tri grupe izbornih predmeta. Izborom jednog od predmeta iz GRUPE B u zimskom semestru, koji sadržinski pripadaju psihološkim, pedagoškim i metodičkim disciplinama, student će zajedno sa 35 ESPB, kao i 6 ESPB školske prakse iz liste obaveznih predmeta, biti kvalifikovan da obavlja nastavno-obrazovni rad. Visoko specijalizovani matematički predmeti su na ovoj godini studija posebno izdvojeni u GRUPU C u zimskom semestru (polje matematičke analize) i GRUPU D u letnjem semestru (polje matematičke algebre).

 

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog