Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prirodno-matematički fakltet u Univerziteta u Novom Sadu upisuje studente na: 

 • Osnovne strukovne studije
  • Optometrija
 • Osnovne akademske studije
  • Diplomirani biolog (moduli: biolog i molekularni biolog)
  • Diplomirani ekolog
  • Master profesor biologije (traju 5 godina)
  • Fizika
  • Profesor fizike
  • Diplomirani geograf (stručni nazivi: Diplomirani geograf - geoinformatičar ili Diplomirani geograf - geoekolog)
  • Diplomirani profesor geografije (stručni naziv: Diplomirani profesor geografije)
  • Diplomirani turizmolog (stručni nazivi: Diplomirani menadžer - turizam, Diplomirani menadžer - hotelijerstvo,  Diplomirani menadžer -gastronomija,  Diplomirani menadžer - lovni turizam)
  • Diplomirani hemičar
  • Diplomirani hemičar - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
  • Diplomirani biohemičar
  • Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
  • Matematika
  • Diplomirani profesor matematike
  • Informatika
  • Diplomirani informatičar (moduli: Računarske nauke, Informacione tehnologije)
 • Integrisane akademske studije
  • Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka (moduli: Biologija i geografija; Geografija i informatika) (stručni naziv: Master profesor dvopredmetnih studija)
  • Master profesor biologije

 

Uslovi za konkurisanje

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Studenti sa završenom višom školom i fakultetom upisuju se bez konkursa, na lični zahtev, po članu 85. Zakona o visokom obrazovanju.

Na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije polažu se ispiti u zavisnosti od obrazovnog profila, i to:

1. Obrazovni profil biologija i ekologija:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija za Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog), Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog) i Integrisane studije Master profesor biologije.

2. Obrazovni profil fizika:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Fizika ili Matematika ili Astronomija za Osnovne akademske studije fizike (Fizika, Profesor fizike) i Optike za Osnovne strukovne studije optometrije.

3. Obrazovni profil geografija, turizam i hotelijerstvo:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Geografija za Osnovne akademske studije geografije (Diplomirani geograf, Diplomirani profesor geografije).

Prijemni ispit se polaže iz predmeta: Turistička geografija i Osnovi turizma i ugostiteljstva za akademske studije Diplomirani turizmolog (svi moduli).

4. Obrazovni profil hemija:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Hemija za Osnovne akademske studije hemije (Diplomirani hemičar, Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom), Osnovne akademske studije biohemije (Diplomirani biohemičar) i Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (Diplomirani analitičar zaštite životne sredine).

5. Obrazovni profil matematika i informatika:

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Matematika za Osnovne akademske studije matematike (Matematičar, svi moduli i Diplomirani profesor matematike), i za Osnovne akademske studije informatike (Informatičar, Diplomirani informatičar). Svi kandidati mogu da polažu deo prijemnog ispita iz predmeta Programiranje.

 

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata i upisa

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list i Informator koji dobijaju u skriptarnici Fakulteta (uz prikazanu uplatnicu), podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenta:

 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
 2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
 5. potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu. 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis podnose:

 1. originalna dokumenta iz tačke 1. i 2. ovog člana (podneto uz prijavu);
 2. izvod iz matične knjige rođenih (podneto uz prijavu)
 3. indeks
 4. jedan obrazac ŠV-20;
 5. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 6. lekarsko uverenje;
 7. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
 8. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente;
 9. ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu podnosi se rešenje o nostrifikaciji diplome.

Napomena: Kandidati koji su u prethodnom školovanju studirali u statusu budžetskih studenata nemaju pravo ponovnog upisa na isti nivo studija u ovom statusu.

 

Novčane naknade

 • Za polaganje prijemnog ispita: 6000,00 dinara

Troškovi prijemnog ispita za studente koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita (osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom, ili međunarodnom takmičenju u trećoj ili četvrtoj godini srednje škole iz odgovarajuće oblasti,

 • Za upis: 6500,00 dinara.

 

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: