Preuzmi Maturang aplikaciju
   

Studiranje u Francuskoj! Odaberite Francusku za svoje studije:

Da li ste znali da svake godine oko 700 studenata iz Srbije odabere Francusku za studiranje? I vi možete da se odlučite za francuski visokoobrazovni sistem koji garantuje:

 • Izuzetan kvalitet i raznovrsnost studija
 • Bogatu ponudu strukovnih studijskih programa
 • Internacionalizaciju obrazovnog sistema i diplome priznate u Evropi i svetu
 • Naučno-istraživački rad visokog nivoa i više od 270 doktorskih škola
 • Jednak odnos prema svim studentima - i francuskim i inostranim
 • Troškove studija koji su među najnižima na svetu
 • Finansijsku pomoć države za smeštaj za sve studente
 • Znanje francuskog kao međunarodnog jezika
 • Izuzetan kvalitet života
 • Dinamičnu ekonomiju i inovativnu industriju

Brošuru možete pogledati ovde. 

Zašto da studirate u Francuskoj?

Izuzetan kvalitet francuskih studijskih programa rezultat je dugogodišnje tradicije i oslanja se na nacionalnu mrežu koja broji oko 3.500 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara sa međunarodnim ugledom. Visok kvalitet takvog obrazovnog sistema potvrđuju i brojne medalje Filds i Nobelove nagrade: od 2012. godine, 5 Nobelovih nagrada iz fizike, književnosti, ekonomije i hemije dodeljeno je Francuzima.

Francuska nudi programe u svim oblastima: broji 67 univerziteta, više od 200 inženjerskih škola, 200 čuvenih Visokih škola za trgovinu i menadžment, 120 visokih državnih umetničkih škola, 20 nacionalnih škola za arhitekturu. Tom broju pridružuje se i 3.000 drugih ustanova, škola ili specijalizovanih instituta (za studije iz oblasti socijalne politike i socijalnog rada, paramedicinske oblasti, turizam, sport, modu, dizajn) kao i gimnazije koje obučavaju kadrove za diplome strukovnih tehničara (BTS) kao i za konkurse koji su uslov za upis na tzv. Visoke škole (pripremni programi za Visoke škole CPGE).

Francuska trenutno broji 2,4 miliona studenata upisanih u visokoobrazovni sistem, od kojih više od 12% čine inostrani studenti, odnosno blizu 360.000 studenata iz celog sveta pohađa francuske univerzitete i ostale visokoškolske ustanove.

Studirati u Francuskoj znači imati jednake uslove upisa i života kao i francuski studenti: upisne procedure su iste kao i stečene diplome. U državnim visokoobrazovnim ustanovama, država finansira jedan veliki deo troškova studiranja za svakog studenta. Ovakav nacionalni program omogućava da se troškovi upisa održe na najnižem mogućem nivou uz garanciju kvaliteta izdatih diploma.

Na kraju, francuski jezik je međunarodni jezik, zvanični je jezik u 32 države na 5 kontinenata. Francuski je i radni jezik Evropske unije uz engleski i nemački. Francuski je i jedan od 6 radnih jezika Ujedninjenih nacija, jedan od dva zvanična jezika Međunarodnog olimpijskog komiteta, jedan od zvaničnih jezika Afričke unije...

Minimalni traženi nivo znanja francuskog jezika je DELF B2, ali taj uslov zavisi od odabrane oblasti i studijskog programa. Moguće je i pohađanje studija na engleskom jeziku.

1. Organizacija studija

Francuska je deo evropskog visokoobrazovnog sistema, što omogućava svakom upisanom studentu u neku njenu visokoškolsku ustanovu da deo svojih studija pohađa i u nekoj drugoj zemlji, članici Evropske unije. Usklađivanje nivoa studija (L/M/D) među različitim zemljama, članicama Evropske unije omogućava studentu koji stekne diplomu u Francuskoj da ima i diplomu koja je priznata u okviru evropskog visokoobrazovnog prostora.

A) Diplome

Diplome stečene u okviru francuskog visokoobrazovnog sistema imaju zajedničku evropsku strukturu – LMD – (koja kao referencu uzima završene godine ili semestre studija počev od ulaska u visokoobrazovni sistem kao i njihov prenos u ESPB bodove ili kredite ECTS („European Credits Transfer System“) ili evropski sistem prenosa akademskih bodova koji se sakupljaju i prenose unutar Evrope (jedna godina studija = 6 bodova).

 • Osnovne studije = 180 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 3 godine)
 • Master = 300 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 5 godina)
 • Doktorat = 480 ECTS (matura ili ekvivalent maturi + 8 godina)

Ovaj sistem olakšava unutarevropsku mobilnost studenata tokom studija.

B) Nacionalne strukovne diplome

Razvoj sposobnosti, potreba za produbljenim tehnološkim znanjima i operativnim veštinama uslovi su za zapošljavanje. Da bi odgovorio tim zahtevima, francuski visokoškolski sistem napravio je diplome osnovnih studija nivoa L koje spajaju teoriju i praksu, učenje metoda i ovladavanje tehničkim znanjima kroz stručne prakse i garantuju efikasan profesionalan nivo.

BTS - Diplome strukovnih tehničara

BTS je nacionalna strukovna diploma (120 ECTS) koja se stiče iz 88 specijalnosti različitih trećestepenih ili tehnoloških oblasti: likovnih umetnosti, industrije, proizvodnje i uslužnih delatnosti. Priprema za BTS diplomu traje 2 godine i obično se odvija u srednjim stručnim školama (STS). Ova diploma omogućava neposredno zapošljavanje u svojstvu specijalizovanog tehničara.

DUT - Univerzitetske tehnološke diplome

DUT je nacionalna strukovna diploma (120 ECTS) koja se stiče na Univerzitetskim tehnološkim institutima („Instituts Universitaires de Technologies“ - IUT) koji su sastavni deo univerziteta. Priprema za BTS diplomu traje 2 godine za trećestepene ili tehnološke sektore sa 25 specijalnosti. Ova strukovno orjentisana oblast, koja često obuhvata obaveznu stručnu praksu, omogućava i nastavak studija na Visokim školama za inženjere ili za trgovinu i menadžment.

„Licences professionnelles“ - Visoke strukovne diplome

Posle završene dve godine studija u nekoj visokoškolskoj ustanovi „Licence professionnelle“ omogućava da se za godinu dana stekne nacionalna strukovna diploma (180 ECTS). Ovaj studijski program može da se pohađa na univerzitetima i na Univerzitetskim tehnološkim institutima (IUT). Više od 2000 „licences pro“ grupisano je u 8 oblasti: poljoprivreda, ribolov, šumarstvo i zelenilo; komunikacija i informacija; razmena i menadžment; građevina, gradnja, drvna industrija; mehanika, struja, elektronika; proizvodnja i transformacije, službe za fizička i pravna lica.

C) Francuske visokoobrazovne ustanove

Više informacija o Proceduri DAP, upisu na I godinu državnih Univerziteta u Francuskoj, pročitajte u brošuri.

Univerziteti

Šezdeset sedam univerziteta koje finansira država raspoređeno je na celoj teritoriji Francuske. Od Sorbone osnovane 1257. godine do modernog kampusa univerziteta Sophia-Antipolis u Nici, svi oni izdaju nacionalne diplome i garantuju jednak akademski kvalitet bez obzira na univerzitet. Odlikuje ih velika autonomija koja im omogućava da nude raznovrsne programe u okviru iste studijske oblasti.

Univerziteti pokrivaju sve naučne discipline: prirodne nauke (matematiku, hemiju, fiziku, biologiju...), tehnološke nauke (informatiku, inženjerstvo, elektrotehniku, materijale...), književnost, jezike, umetnost, humanističke nauke, pravo, ekonomiju, menadžment, zdravstvo, sport. Zastupljeni su svi nivoi studija, a dodeljuju nacionalne diplome. Pojedini univerziteti dodeljuju i tzv. „Diplômes d’Université“ - DU (Diplome Univerziteta) koje se odnose na posebne programe jednog univerziteta ili ekonomske potrebe regiona u kojem se nalaze. Ove diplome nisu nacionalne, ali omogućavaju da strani student stekne specijalizaciju i univerzitetsko iskustvo u okviru konkretne oblasti.

Visoke škole

Posebnost francuskog visokoškolskog sistema, čuvene „Visoke škole“ paralelno su stvorene sa francuskim univerzitetskim sistemom početkom XIX veka. One nude profesionalizovano obrazovanje visokog nivoa. Odlikuje ih izuzetno strog sistem odabira kandidata pri upisu kao i zahtevni studijski programi.

Dodeljuju diplome (Matura + 5 godina studija) Master nivoa koje priznaje država. Nude i međudiplome kao i specijalizacije: Bachelor (3 ili 4 godine visokog obrazovanja), MBA (Master of Business Administration), Mastère Spécialisé – MS (Master + 1 godina). Klasična šema upisa na Visoke škole evoluirala je. Ranije su se kandidati primali na osnovu konkursa nakon dve pripremne godine za trogodišnji program studija. Danas, brojne Visoke škole nude mogućnost upisa već od mature za petogodišnji ciklus studija. One obuhvataju :

Inženjerske škole

Francuska ima više od 200 inženjerskih škola kako državnih tako i privatnih koje pokrivaju sve inženjerske oblasti. Zajedničko im je da garantuju kvalitet inženjerske diplome koja se dodeljuje za Master nivo. Inženjerska diploma je nacionalna diploma i omogućava upis doktorskih studija.

U zavisnosti od škola studijski program može da bude opšteg ili specijalizovanog tipa (agronomija, hemija, biologija, informatika, itd.).

Škole za trgovinu i menadžment

Visoke škole za trgovinu i menadžment imaju posebne zvanične pogodnosti:

 • Službenu potvrdu koju dodeljuje francusko Ministarstvo prosvete;
 • Upis u listu Visokih škola koji odobrava skupština Visokih škola;
 • Priznavanje master nivoa za pojedine stečene diplome.

Ove škole nude studijske programe i pedagoški rad prilagođen razvoju ekonomskog okruženja i novih praksi rukovođenja koje obuhvataju stručne prakse i međunarodne razmene. Blizu 19 škola prima kandidate odmah posle mature. Većina škola je privatna, a troškovi školarine idu od 4.000 do 30.000 € godišnje.

„Écoles normales supérieures“ (ENS)

Postoje 4 ENS škole: u Parizu, Lionu i Renu. Obučavaju predavače i naučne istraživače visokog nivoa kako iz oblasti književnih tako i iz oblasti naučnih disciplina. Inostrani studenti prolaze strog sistem selekcije pri upisu ovih škola koji je poseban za svaku školu.

Nacionalne veterinarske škole (ENV)

Postoje 4 ENV škole: u Parizu (Maison-Alfort), u Lionu, Nantu i Tuluzu. One primaju kandidate na različitim nivoima studija kroz četiri objedinjena konkursa. Odabir kandidata može da se vrši na osnovu ispita ili titula, dosijea i intervjua. Studijski programi koje sprovode ove četiri škole zaokruženi su državnom diplomom doktora veterine, koja je obavezna da bi se obavljao profesionalni rad.

2. Finansiranje studija u Francuskoj

Postoje brojne mogućnosti da se finansira studijski ili istraživački boravak u Francuskoj: stipendije, naknade, finansijska pomoć za mobilnost. U skladu sa svojim programima, razne ustanove mogu takođe da ponude podršku, kao što su francuske ambasade, preduzeća, francuski regioni ili druge lokalne ustanove, univerziteti ili Visoke škole, fondacije, instituti, međunarodne organizacije, kancelarije za evropske programe.

Svake godine Francuska ambasada u Srbiji i Francuski institut u Srbiji raspisuju konkurs za stipendije francuske Vlade. Godišnji konkurs za stipendije za Master 2 nivo i doktorate u komentorstvu obično se raspisuje u novembru i traje do marta meseca.

Brošuru o stipendijama možete pogledati ovde.

Više informacija.

3. Velika mreža alumnista

Francuska društvena mreža „France alumni“ namenjena je bivšim inostranim studentima koji su studirali u Francuskoj. „France Alumni“ predstavljaju žene i muškarci kojima je zajednička sfera interesovanja Francuska. Na raspolaganju imaju mrežu bivših studenata i stručnjaka kao i sredstava koja im omogućavaju da se informišu, dele, napreduju. Jedan od glavnih ciljeva ove mreže je međunarodni razvoj francuskih preduzeća i univerziteta koji će moći da sklope nova ekonomska i akademska partnerstva sa alumnistima.

Pristupanjem ovoj međunarodnoj zajednici koja se neprestano uvećava, međunarodni studenti koji su stekli diplome u francuskom obrazovnom sistemu mogu da koriste ovu platformu da bi istakli vrednost svog prvog francuskog studijskog programa i pokrenuli svoju mrežu kontakata. Zahvaljujući mreži „France Alumni“ oni ostaju u kontaktu sa Francuskom, njenim školama, univerzitetima, preduzećima i kulturnom ponudom.

France Alumni Serbie postoji od maja 2018. godine. Sa pokretanjem platforme France Alumni Serbie, Ambasada Francuske u Srbiji namerava da učvrsti i ojača odnose sa zajednicom srpskih alumnista. Srpski članovi će, na taj način, moći da razgovaraju jedni sa drugima, da iskoriste profesionalne mogućnosti za traženje posla, razvoj karijere, obuke ili stipendije, ali i da budu u toku sa francuskim kulturnim aktuelnostima. Ova platforma će ojačati bilateralne odnose između Francuske i Srbije i ponuditi nove profesionalne i lične mogućnosti alumnistima Srbije.

4. Campus France agencija u Srbiji

Imate li pitanja u vezi sa svojim studijskim planom u Francuskoj? Ogranak „Campus France Serbie“ u Beogradu poslužiće vam kao info punkt za vaš odlazak na studije u Francusku.
Ogranak „Campus France“ nalazi se u okviru medijateke Francuskog instituta u Srbiji i otvoren je za sve koji žele da nastave svoje visoko obrazovanje u Francuskoj.
„Campus France“ je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti.

Kontakt: sandra.elezovic@institutfrancais.rs

Pratite naše aktuelnosti na Facebook stranici: Campus France Serbie / Studirajte u Francuskoj i na Instagram stranici: campusfranceserbie

www.serbie.campusfrance.org.

www.francealumni.fr/sr/poste/srbija/