Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Šumarski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati polažu prijemne ispite i to:

1. Odsek za šumarstvo:
a) Matematika i
b) Biologija

2. Odsek TMP - tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta:
a) Matematika ili Fizika ili Prostor i oblik - po izboru kandidata

3. Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu:
a) Biologija
b) Test sklonosti za polje pejzažne arhitekture i hortikulture
c) Crtanje

4. Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa:
a) Matematika i
b) Biologija

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na međunarodnom ili republičkom takmičenju iz predmeta koji se polažu a koje organizuje Ministarstvo prosvete i sporta, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalan broj bodova sa prijemnog ispita koji se može dobiti iz tog predmeta.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene kopije sledećih dokumenata:

 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
 2. diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti u iznosu od 7.000,00 dinara;
 5. prijavni list – /kupuje se u skriptarnici fakulteta/.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit. 

 

Dokumentacija potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata ste predali prilikom prijave na konkurs – ne treba ponovo
 • original izvoda iz matične knjige rođenih – ako ste predali original izvoda prilikom prijave na konkurs – ne treba ponovo;
 • indeks - kupuje se u skriptarnici fakulteta – popuniti samo lične podatke sa desne i leve strane indeksa i zalepiti fotografiju (ne lepiti foliju);
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jednu zalepiti u indeksu a drugu priložiti uz ŠV-20 obrazac)
 • elektronski ŠV-20 obrazac se popunjava na e-nalogu (e-nalog će te dobiti na svečanom prijemu studenata 2.oktobra 2017. godine)
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente na račun Šumarskog fakulteta – 40.000,00 dinara
 • dokaz o uplati 5.000,00 din na ime administrativnih troškova prvog upisa na studijski program (plaćaju svi studenti prve godine – budžetski i samofinansirajući)
 • u skladu sa Odlukom Saveta Univerziteta na ime finansiranja Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata – na račun Šumarskog fakulteta 100 dinara – plaćaju svi studenti /budžetski i samofinansirajući/.
 • ugovor o studiranju (2 primerka od kojih student zadržava jedna za sebe)

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 72.000,00 dinara – plaća se u dve rate i to:

 • 1. rata 40.000,00 prilikom upisa;
 • 2. rata 32.000,00 u februaru 2018. godine

Visina školarine za strane državljane: 1.500 eura (€) – plaćanje u dve jednake rate prilikom upisa semestara.

račun Šumarskog fakulteta:
840-1878666-24 broj modela 97
poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: